รายงานการเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง
Slider

Industry and Service Sector

Category Title StartDate EndDate Venue Author
Technology, IT and Innovation Practice-oriented Workshop on Energy Audits and Energy Efficiency คุณวิศทิกร นิ่มนวล
Total Quality Management Training Course on Lean Manufacturing Systems คุณมณฑณ ศุภกำเนิด
General Management Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity คุณนิรุท ลิ้มมณี
Socio-economic Progress Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity คุณนิรุท ลิ้มมณี
General Management Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity คุณดุจดาว ดวงเด่น
Socio-economic Progress Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity คุณดุจดาว ดวงเด่น
Socio-economic Progress Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities คุณสุดารัตน์ คุสินธุ์
General Management Workshop on Market Access for SMEs in the Service Sector คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
Strengthening of SMEs Workshop on Market Access for SMEs in the Service Sector คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
General Management Workshop on Quality Awards for the Public Sector คุณศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
Technology, IT and Innovation Training Course on e-Marketing of Agricultural and Food Products ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
General Management Workshop on Advanced Energy Technologies in the Manufacturing Sector คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี
Socio-economic Progress Training Course on Rural Entrepreneurship Development คุณสุธาสินี ชัยชนะ
Socio-economic Progress Training Course on Planning and Management of Ecotourism คุณพลอยชมพู ฐิติยาภรณ์
General Management Workshop on Lean Applications Focusing on the Service Industry คุณอภิชัย นันทมนตรี
General Management Workshop on Social Marketing and Networking for National Productivity Organizations (NPOs) คุณกนกกร ธีรกรรัชต์
Technology, IT and Innovation Training Course on the Information Security Management System Based on ISO27000 คุณไพโรจน์ แสงสุทธิจริตกุล
General Management Multicountry Observational Study Mission for High-level Public-sector Officials on Public-sector Productivity คุณรัตนา โรหิตธรรมพร
Socio-economic Progress Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities คุณวรรณวลี ตันสันติสุข
Strengthening of SMEs Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities คุณวรรณวลี ตันติ์สันติสุข
General Management Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities คุณวรรณวลี ตันติ์สันติสุข
Knowledge Management APO International Productivity Showcase and Best Practice Networking Forum on SMEs คุณฑิตพงศ์ พงษ์เภตรารัตน์
Strengthening of SMEs APO International Productivity Showcase and Best Practice Networking Forum on SMEs คุณฑิตพงศ์ พงษ์เภตรารัตน์
General Management APO International Productivity Showcase and Best Practice Networking Forum on SMEs คุณฑิตพงศ์ พงษ์เภตรารัตน์
General Management Study Mission to a Nonmember Country on Business and Service Models of NPOs คุณนันทพร อังอติชาติ
Strengthening of SMEs Top Management Forum: Corporate Strategies for Global Management and Competitiveness for SMEs คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
General Management Top Management Forum: Corporate Strategies for Global Management and Competitiveness for SMEs คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
Socio-economic Progress Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives รศ. ดร. ชวลิต รัตนธรรมสกุล
Socio-economic Progress Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์
General Management Workshop on Performance Management and Measurement of Productivity in Public-sector and Service-sector Organizations คุณเจริญชัย วิระมิตรชัย
General Management Multicountry Observational Study Mission on Resilient SME Networks in the Asia-Pacific คุณนันทพร อังอติชาติ
Technology, IT and Innovation Multicountry Observational Study Mission on Innovative Enterprises Implementiing Energy Management System (ISO 50001) คุณวลัยภรณ์ ศิริรัติวัฒนา
Technology, IT and Innovation Workshop on Innovative in Information and Communication Technology and Productivity Growth: Sharing of Evidence from Service-sector Firms คุณสมเจตต์ ลีลุเดช
Technology, IT and Innovation Workshop on Innovative in Information and Communication Technology and Productivity Growth: Sharing of Evidence from Service-sector Firms ดร. กิตตินันท์ อนรรฆมณี
Technology, IT and Innovation Multicountry Observational Study Mission on Green Energy Technology คุณธาดา วรุณโชติกุล
General Management Multicountry Observational Study Mission on Implementation of Lean Management in SMEs คุณกมล ดุรงค์กนกพันธ์
Strengthening of SMEs Multicountry Observational Study Mission on Implementation of Lean Manufacturing in SMEs คุณเอกชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์
Total Quality Management Multicountry Observational Study Mission on Implementation of Lean Manufacturing in SMEs คุณกมล ดุรงค์กนกพันธ์
General Management Observational Study Mission on Technology and Management of Water/Wasterwater and Sewage Systems คุณเกศรัชฎา กลั่นกรอง
General Management Workshop on Productivity Gain Sharing and Fair Distribution of Productivity Performance in the Business Sector คุณดุจดาว ดวงเด่น
Socio-economic Progress Workshop on Productivity Gain Sharing and Fair Distribution of Productivity Performance in the Business Sector คุณดุจดาว ดวงเด่น
Strengthening of SMEs Training Course on Industrial Engineering Techniques in SMEs คุณกฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์
Technology, IT and Innovation Observational Study Mission on Solar Energy ดร. กอบศักดิ์ ศรีประภา
General Management Workshop on Advanced Agribusiness Management คุณบุญทิพ สันติภาพ
Strengthening of SMEs Training Course on Improving the Competitiveness of SMEs คุณทวิจันทร์ สุนทราจารย์
General Management Training Course on Improving the Competitiveness of SMEs คุณทวิจันทร์ สุนทราจารย์
General Management Experience-sharing Workshop of Incubation Centers from the Asia-Pacific: Forging Partnerships for Development of Entrepreneurs and Promotion of Entrepreneurship คุณทินารัตน์ ทิตภากร
Socio-economic Progress Experience-sharing Workshop of Incubation Centers from the Asia-Pacific: Forging Partnerships for Development of Entrepreneurs and Promotion of Entrepreneurship คุณทินารัตน์ ทิตภากร
Strengthening of SMEs Experience-sharing Workshop of Incubation Centers from the Asia-Pacific: Forging Partnerships for Development of Entrepreneurs and Promotion of Entrepreneurship คุณทินารัตน์ ทิตภากร
General Management Training Course on Management Consultancy with Special Focus on Green Productivity ผศ. ดร. ชุมพล ยวงใย
Socio-economic Progress Workshop on Promoting Partnerships to Develop Local Agriculture and the Food Industry ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์
General Management Training Course on Development of Productivity practitioners: Basic Program (DPP: Basic) คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช
Strengthening of SMEs Workshop on SME Best Practices in Service Excellence คุณธณ จันทร์อัมพร
Strengthening of SMEs Workshop on SME Best Practices in Service Excellence คุณนีรชา วงศ์มาศา
Socio-economic Progress Multicountry Observational Study Mission on Regional Business Partnerships among Farmers, Food-processing SMEs, and Research Institutes คุณงามจิตร โล่วิทูร
Socio-economic Progress Multicountry Observational Study Mission on Regional Business Partnerships among Farmers, Food-processing SMEs, and Research Institutes คุณนนิดา คุปต์กาญจนากุล
Socio-economic Progress Multicountry Observational Study Mission on Regional Business Partnerships among Farmers, Food-processing SMEs, and Research Institutes คุณพรพิณ ลอมไธสง
Socio-economic Progress Multicountry Observational Study Mission on Regional Business Partnerships among Farmers, Food-processing SMEs, and Research Instituttes ดร. ชลัท ศานติวรางคณา
General Management Multicountry Observational Study Mission on Resilient SME Networks คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
Strengthening of SMEs Multicountry Observational Study Mission on Resilient SME Networks คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
Technology, IT and Innovation Workshop on Energy Policy in the APO Region คุณธนากร รื่นสุข
General Management Workshop on Labor-Management Relations with Special Focus on the Automobile Industry คุณปิยะฉัตร ธานีเจตน์
General Management Workshop on Labor-Management Relations with Special Focus on the Automobile Industry คุณอกนิษฐ์ ชุมนุม
General Management Workshop on Expanding Business Excellence in the Asia-Pacific คุณวลีพร ธนาธิคม
General Management Workshop on Expanding Business Excellence in the Asia-Pacific คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
Knowledge Management Workshop on Knowledge Management for SME Leaders คุณพิษณุ มุนิกานนท์
Knowledge Management Workshop on Knowledge Management for SME Leaders คุณสุประภาดา โชติมณี
Technology, IT and Innovation Observational Study Mission on Photovoltaic and Solar Cell Technology ดร. เกรียงไกร สุขแสนไกรศร
Technology, IT and Innovation Observational Study Mission on Photovoltaic and Solar Cell Technology รศ. ดร. สมชัย รัตนธรรมพันธ์
Technology, IT and Innovation Observational Study Mission on Photovoltaic and Solar Cell Technology คุณอัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
General Management Workshop on Raising Productivity in Higher Education คุณกรองทอง กฤษณชาญดี
Strengthening of SMEs Training of Trainers in Enhancinig Women' s Participation in Rural Enterprise Development คุณอัจฉรา เจริญผล
Strengthening of SMEs Training of Trainers in Enhancing Women's Participation in Rural Enterprise Development คุณจิราภา บังอิหล้า
Socio-economic Progress Training of Trainers in Enhancing Women's Participation in Rural Enterprise Development คุณอัจฉรา เจริญผล
Socio-economic Progress Training of Trainers in Enhancing Women' s Participation in Rural Enterprise Development คุณจิราภา บังอิหล้า
General Management Workshop on Quality Awards for Practitioners นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์
Socio-economic Progress Workshop on Human-centered Productivity for Enhancing the Competitiveness and Sustainability of Organizations (for Top Management) คุณดวงพร ชัยวัฒนายน
General Management Workshop on Human-centered Productivity for Enhancing the Competitiveness and Sustainability of Organizations (for Top Management) คุณดวงพร ชัยวัฒนายน
Strengthening of SMEs Multicountry Observational Study Mission on SME Best Practices in Service Excellence คุณศุภริน เจริญพานิช
General Management Multicountry Observational Study Mission on SME Best Practices in Service Excellence คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
Strengthening of SMEs Multicountry Observational Study Mission on SME Best Practices in Service Excellence คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
General Management Multicountry Observational Study Mission on SME Best Practices in Service Excellence คุณศุภริน เจริญพานิช
General Management Lean Six Sigma for The Service Sector ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี
General Management Training Course on Lean Six Sigma for the Service Sector คุณชมใจ เรืองรัตน์สุนทร
General Management Workshop on Performance Management of Service-sector Organizations คุณอารีวรรณ บุญกล่ำ
Technology, IT and Innovation Workshop on ICT Impact on Productivity of Service Sector คุณชาญชัญ ชัดขุนทด
Socio-economic Progress Study Meeting on Ecocities คุณกิตตินันท์ อันนานนท์
General Management Study Meeting on Ecocities คุณกิตตินันท์ อันนานนท์
Technology, IT and Innovation Study Meeting on Ecocities คุณเบญจมาส โชติทอง
Total Quality Management Workshop on SME Best Practices in the Service Sector ภญ. อโณทัย งามวิชัยกิจ
General Management Study Meeting on Talent Management for Globalizing SMEs คุณธนัชพร นาคปทุมสวัสดิ์
General Management Study Meeting on Talent Management for Globalizing SMEs ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์
General Management Study Meeting on Performance Management for Public Sector ดร. วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร
General Management Study Meeting on Performance Management for the Public Sector คุณศิวาพร นวลตา
Socio-economic Progress Study Meeting on Performance Management for the Public Sector คุณรักษเกชา แฉ่ฉาย
Total Quality Management Training Course on Green Productivity and Innovative Environment Management Accounting Tool, Material Flow Cost Accounting คุณกุลพงษ์ บุณยะเวศ
Total Quality Management e-Learning Course on Lean Production System ผศ. ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
Strengthening of SMEs Multicountry Observational Study Mission on Innovation and Competitiveness in SMEs คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ
Technology, IT and Innovation Multicountry Observational Study Mission on Innovation and Competitiveness in SMEs คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ
Strengthening of SMEs Multicountry Observational Study Mission on Innovation and Competitiveness in SMEs คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

Interface Sector

Category Title StartDate EndDate Venue Author
Green Productivity Practice-oriented Workshop on Energy Audits and Energy Efficiency คุณวิศทิกร นิ่มนวล
Integrated Community Development Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities คุณสุดารัตน์ คุสินธุ์
Green Productivity Workshop on Advanced Energy Technologies in the Manufacturing Sector คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี
Green Productivity Multicountry Observational Study Mission on Energy Efficiency คุณอรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์
Integrated Community Development Training Course on Rural Entrepreneurship Development คุณสุธาสินี ชัยชนะ
Integrated Community Development Training Course on Planning and Management of Ecotourism คุณพลอยชมพู ฐิติยาภรณ์
Development of NPOs Workshop on Social Marketing and Networking for National Productivity Organizations (NPOs) คุณกนกกร ธีรกรรัชต์
Integrated Community Development Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities คุณวรรณวลี ตันติ์สันติสุข
Green Productivity Asia Environment and Economic Forum คุณพงศกร สุวรรณวงศ์
Green Productivity Asia Environment and Economic Forum คุณสาวิตรี ผาตยานนท์
Green Productivity Asia Environment and Economic Forum คุณอุบลวรรณ หลอดเงิน
Development of NPOs Study Mission to a Nonmember Country on Business and Service Models of NPOs คุณนันทพร อังอติชาติ
Integrated Community Development Workshop on Innovative Extension Services to Improve Agricultrual Productivity คุณภูวไนย ต่ายแต้มทอง
Green Productivity Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives รศ. ดร. ชวลิต รัตนธรรมสกุล
Green Productivity Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์

Agriculture Sector

Category Title StartDate EndDate Venue Author
Sustainable Development in Agriculture Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access นสพ. มาลิก อับดุลบุตร
Agricultural Marketing-Processing Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access นสพ. มาลิก อับดุลบุตร
Sustainable Development in Agriculture Training Course on e-Marketing of Agricultural and Food Products ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
Agricultural Marketing-Processing Training Course on e-Marketing of Agricultural and Food Products ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
Sustainable Development in Agriculture Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access คุณนวกร ถาวรวงศ์
Agricultural Marketing-Processing Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access คุณนวกร ถาวรวงศ์
Sustainable Development in Agriculture Workshop on Innovative Extension Services to Improve Agricultural Productivity คุณภูวไนย ต่ายแต้มทอง
Sustainable Development in Agriculture Workshop on Innovative Postharvest Management Tools and Technologies for Fruit and Vegetable Products ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
Sustainable Development in Agriculture Workshop on Integrating Small Farmers into Regional and Gloval Value Chains through Contract Farming คุณอิทธิพล โพธิ์ศรี
Agricultural Marketing-Processing Workshop on Innovative Postharvest Management Tools and Technologies for Fruit and Vegetable Products ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
Agricultural Marketing-Processing Workshop on Integrating Small Farmers into Regional and Global Value Chains through Contract Farming คุณอิทธิพล โพธิ์ศรี
Sustainable Development in Agriculture Study Mission to the United Kingdom on Innovative Approaches to Risk Managment in Food Supply Chain คุณนฤมล คงทน
Agricultural Marketing-Processing Study Mission to the United Kingdom on Innovative Approaches to Risk Management in the Food Supply Chains คุณนฤมล คงทน
Sustainable Development in Agriculture Multicountry Observational Study Mission on Resilient SME Networks in the Asia-Pacific คุณนันทพร อังอติชาติ
Sustainable Development in Agriculture Forum on Mitigating Negative Effects of Climate change on Agriculture คุณวิลาสลักษณ์ ว่องไว

หมายเหตุ 

บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการของเอพีโอ      มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านงานเขียนกึ่งวิชาการที่มุ่งให้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินในการอ่าน เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่ผูกพันกับองค์กรต้นสังกัดและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแต่อย่างใด