บทความจากผู้เข้าร่วมโครงการ

Industry and Service Sector

Category Title StartDate EndDate Venue Author
Technology, IT and Innovation Practice-oriented Workshop on Energy Audits and Energy Efficiency 2/6/2014 11/6/2014 Chennai, India คุณวิศทิกร นิ่มนวล
Total Quality Management Training Course on Lean Manufacturing Systems 6/4/2015 17/4/2015 Kuala Lumpur, Malaysia คุณมณฑณ ศุภกำเนิด
General Management Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity 6/12/2014 10/12/2014 Tehran, IR Iran คุณนิรุท ลิ้มมณี
Socio-economic Progress Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity 6/12/2014 10/12/2014 Tehran, IR Iran คุณนิรุท ลิ้มมณี
General Management Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity 6/12/2014 10/12/2014 Tehran, IR Iran คุณดุจดาว ดวงเด่น
Socio-economic Progress Workshop on Sharing of Success Stories and Best Practices of Human-centered Productivity 6/12/2014 10/12/2014 Tehran, IR Iran คุณดุจดาว ดวงเด่น
Socio-economic Progress Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities 24/1/2015 28/1/2015 Tehran, IR Iran คุณสุดารัตน์ คุสินธุ์
General Management Workshop on Market Access for SMEs in the Service Sector 10/3/2015 13/3/2015 Seoul, Republic of Korea คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
Strengthening of SMEs Workshop on Market Access for SMEs in the Service Sector 10/3/2015 13/3/2015 Seoul, Republic of Korea คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
General Management Workshop on Quality Awards for the Public Sector 27/10/2015 30/10/2015 Singapore คุณศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
Technology, IT and Innovation Training Course on e-Marketing of Agricultural and Food Products 11/5/2015 15/5/2015 Taipei, Republic of China ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
General Management Workshop on Advanced Energy Technologies in the Manufacturing Sector 1/6/2015 5/6/2015 Jakarta, Indonesia คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี
Socio-economic Progress Training Course on Rural Entrepreneurship Development 2/3/2015 6/3/2015 Nadi, Fiji คุณสุธาสินี ชัยชนะ
Socio-economic Progress Training Course on Planning and Management of Ecotourism 25/11/2013 29/11/2013 Nadi, Fiji คุณพลอยชมพู ฐิติยาภรณ์
General Management Workshop on Lean Applications Focusing on the Service Industry 15/6/2015 19/6/2015 Bangkok, Thailand คุณอภิชัย นันทมนตรี
1 2 3 9

Interface Sector

Category Title StartDate EndDate Venue Author
Green Productivity Practice-oriented Workshop on Energy Audits and Energy Efficiency 2/6/2014 11/6/2014 Chennai, India คุณวิศทิกร นิ่มนวล
Integrated Community Development Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities 24/1/2015 28/1/2015 Tehran, IR Iran คุณสุดารัตน์ คุสินธุ์
Green Productivity Workshop on Advanced Energy Technologies in the Manufacturing Sector 1/6/2015 5/6/2015 Jakarta, Indonesia คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี
Green Productivity Multicountry Observational Study Mission on Energy Efficiency 26/1/2015 30/1/2015 Tokyo, Japan คุณอรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์
Integrated Community Development Training Course on Rural Entrepreneurship Development 2/3/2015 6/3/2015 Nadi, Fiji คุณสุธาสินี ชัยชนะ
Integrated Community Development Training Course on Planning and Management of Ecotourism 25/11/2013 29/11/2013 Nadi, Fiji คุณพลอยชมพู ฐิติยาภรณ์
Development of NPOs Workshop on Social Marketing and Networking for National Productivity Organizations (NPOs) 12/5/2015 15/5/2015 Dhaka, Bangladesh คุณกนกกร ธีรกรรัชต์
Integrated Community Development Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities 24/1/2015 28/1/2015 Tehran, IR Iran คุณวรรณวลี ตันติ์สันติสุข
Green Productivity Asia Environment and Economic Forum 10/12/2014 12/12/2014 Tokyo, Japan คุณอุบลวรรณ หลอดเงิน
Green Productivity Asia Environment and Economic Forum 10/12/2014 12/12/2014 Tokyo, Japan คุณสาวิตรี ผาตยานนท์
Green Productivity Asia Environment and Economic Forum 10/12/2014 12/12/2014 Tokyo, Japan คุณพงศกร สุวรรณวงศ์
Development of NPOs Study Mission to a Nonmember Country on Business and Service Models of NPOs 2/12/2014 4/12/2014 Houston, Texas, USA คุณนันทพร อังอติชาติ
Integrated Community Development Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives 17/11/2014 21/11/2014 Tokyo, Yokohama, Kyoto and Kitakyushu, Japan ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์
Integrated Community Development Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives 17/11/2014 21/11/2014 Tokyo, Yokohama, Kyoto and Kitakyushu, Japan รศ. ดร. ชวลิต รัตนธรรมสกุล
Green Productivity Multicountry Observational Study Mission on Future City Initiatives 17/11/2014 21/11/2014 Tokyo, Yokohama, Kyoto and Kitakyushu, Japan ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์
1 2 3 5

Agriculture Sector

Category Title StartDate EndDate Venue Author
Sustainable Development in Agriculture Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access 12/1/2015 17/1/20015 Islamabad, Pakistan นสพ. มาลิก อับดุลบุตร
Agricultural Marketing-Processing Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access 12/1/2015 17/1/2015 Islamabad, Pakistan นสพ. มาลิก อับดุลบุตร
Sustainable Development in Agriculture Training Course on e-Marketing of Agricultural and Food Products 11/5/2015 15/5/2015 Taipei, Republic of China ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
Agricultural Marketing-Processing Training Course on e-Marketing of Agricultural and Food Products 11/5/2015 15/5/2015 Taipei, Republic of China ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
Agricultural Marketing-Processing Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access 12/1/2015 17/1/2015 Islamabad, Pakistan คุณนวกร ถาวรวงศ์
Sustainable Development in Agriculture Training Course on Food Safety and Quality Standards for Market Access 12/1/2015 17/1/2015 Islamabad, Pakistan คุณนวกร ถาวรวงศ์
Sustainable Development in Agriculture Workshop on Innovative Extension Services to Improve Agricultural Productivity 17/11/2014 21/11/2014 Manila, Philippines คุณภูวไนย ต่ายแต้มทอง
Agricultural Marketing-Processing Workshop on Integrating Small Farmers into Regional and Global Value Chains through Contract Farming 3/11/2014 7/11/2014 Hanoi, Vietnam คุณอิทธิพล โพธิ์ศรี
Sustainable Development in Agriculture Workshop on Innovative Postharvest Management Tools and Technologies for Fruit and Vegetable Products 3/11/2014 7/11/2014 Taichung, Republic of China ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
Agricultural Marketing-Processing Workshop on Innovative Postharvest Management Tools and Technologies for Fruit and Vegetable Products 3/11/2014 7/11/2014 Taichung, Republic of China ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
Sustainable Development in Agriculture Workshop on Integrating Small Farmers into Regional and Gloval Value Chains through Contract Farming 3/11/2014 7/11/2014 Hanoi, Vietnam คุณอิทธิพล โพธิ์ศรี
Agricultural Marketing-Processing Study Mission to the United Kingdom on Innovative Approaches to Risk Management in the Food Supply Chains 13/10/2014 18/10/2014 London, United Kingdom คุณนฤมล คงทน
Sustainable Development in Agriculture Study Mission to the United Kingdom on Innovative Approaches to Risk Managment in Food Supply Chain 13/10/2014 18/10/2014 London, United Kingdom คุณนฤมล คงทน
Sustainable Development in Agriculture Multicountry Observational Study Mission on Resilient SME Networks in the Asia-Pacific 6/10/2014 10/10/2014 Taipei, Republic of China คุณนันทพร อังอติชาติ
Sustainable Development in Agriculture Forum on Mitigating Negative Effects of Climate Change on Agriculture 30/9/2014 3/10/2014 Bali, Indonesia คุณสุจินตนา ปราการกมานันท์
1 2 3 5

หมายเหตุ 

บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการของเอพีโอ      มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านงานเขียนกึ่งวิชาการที่มุ่งให้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินในการอ่าน เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่ผูกพันกับองค์กรต้นสังกัดและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแต่อย่างใด