Slide

การบริหารองค์กรธุรกิจต้องสร้างจุดเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ตลอดจนด้านการบริการ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จะช่วยให้องค์กรสามารถช่วงชิงความได้เปรียบขององค์กรในตลาดได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์กร ต้องใช้งบประมาณสูงในการเริ่มต้น จนอาจเป็นอุปสรรคสำหรับหลายองค์กร ดังนั้น การวางรากฐานที่มั่นคงด้วยระบบการบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ RDIMS : Research, Technology Development and Innovation Management System ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารโครงการวิจัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความล้มเหลว เพิ่มโอกาสให้องค์กรประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Slide

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ริเริ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ

สามารถนำค่าใช้จ่ายในโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาตามข้อกำหนด
ยื่นขออนุมัติแบบรายโครงการ (Pre-approval) เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีได้ถึง 200%
ซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณวิจัยของภาคเอกชนได้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ดูแลรับผิดชอบการตรวจประเมินและรับรองโครงการวิจัย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรที่มีระบบ RDIMS และผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ สามารถยื่นขอรับรองโครงการด้วยตนเอง (Self-Declaration) ซึ่งช่วยให้การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็ว

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เห็นความสำคัญของ RDIMS จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ สวทช. และพันธมิตร ริเริ่ม RDIMS Consultation Program เพื่อร่วมสนับสนุนให้องค์กรไทยสามารถจัดทำระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โมเดล “PDCA” หนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
RDIMS เป็นระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยมีแนวทาง PDCA Model เป็นกลไกบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนด 5 ข้อ ดังนี้

ที่มา : โครงสร้างข้อกำหนด RDIMS โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1
บริบทองค์กรและนโยบาย
การบริหารจัดการการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์กรต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ RDI ตามบริบทขององค์กร ตลอดจนกำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการติดตามและทบทวนระบบการจัดการเป็นระยะ
2
การวางแผนการดำเนินการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์กรต้องมีการวางแผนด้านทรัพยากรและงบประมาณในการทำวิจัย รวมถึงการควบคุมผู้ให้บริการภายนอก ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยและจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
3
การดำเนินการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์กรต้องมีการควบคุมกระบวนการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย รวมถึงต้องสามารถสอบกลับได้
4
การจัดการผลการวิจัย
องค์กรต้องมีระบบการจัดเก็บผลงานวิจัย รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง และมีการจัดการกับโครงการวิจัยที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยเช่นกัน
5
การจัดการด้านเอกสารและข้อมูล
องค์กรต้องมีการจัดทำและควบคุมเอกสารและบันทึกของระบบ RDIMS
โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ มาตรฐาน RDIMS
Slide
จุดเด่นของโครงการ

Give Advice from
RDIMS Experts

ให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากรที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญ RDIMS ที่ผ่านการพัฒนาจาก สวทช.

Apply with
a Practical Framework

มีกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำระบบที่เข้าใจง่ายและได้ผลกับทั้ง SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีองค์กรได้รับการรับรองแล้ว 8 องค์กร

Use Pre-Assessment
to Validate RDIMS

ประเมินด้วยเครื่องมือ Pre-Assessment สร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมก่อนขอการรับรอง

Cooperate with NSTDA
to Promote R&D Network

เป็นโครงการความร่วมมือกับ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา และสร้างเครือข่ายสนับสนุนในอนาคต

Slide
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
บุคลากรได้รับการอบรม สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรพัฒนาและยกระดับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องมาตรฐานสากล
องค์กรมีระบบบริหาร RDIMS ที่พร้อมในการขอการรับรอง และได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการยกเว้นภาษี
องค์กรเกิดระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
Slide
Project Approach and Steps
Slide
โครงการนี้เหมาะกับใคร

• องค์กรธุรกิจที่มีนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• องค์กรขนาดกลางและใหญ่ที่มีหน่วยงาน R&D และมีพื้นฐานระบบ ISO 9001
• SME ที่มีการวิจัยและพัฒนา และต้องการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

วิทยากร

คุณณัฐพล เอกไพศาล
คุณน้ำเพชร พรหมณา
คุณปริญญ์ เสรีพงศ์
ทีมวิทยากรที่ปรึกษา ด้านมาตรฐาน
และการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ

กรอบเวลาดำเนินการ 6 เดือน
โดยวิทยากรให้คำปรึกษา
ทั้งสิ้น 10 Manday

สอบถามเพิ่มเติม
02-619-5500 ต่อ 573 คุณยุธิชล