การกำกับดูแลกิจการที่ดี_HEAD-01
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Slide 1
Slide 1

ด้วยความมุ่งมั้นที่จะเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้ริเริ่มนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้
โดยครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแล (Governance System) และจรรยาบรรณ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม

ความรับผิดชอบ

หมายถึง สถาบันต้องเอาใจใส่ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม
โดยยอมรับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบอย่างกล้าหาญ

คุณธรรม

หมายถึง สถาบันจะยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม
และจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
ประกอบอาชีพอย่างสุจริต

การมีส่วนร่วม

หมายถึง สถาบันจะให้โอกาสบุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ

ความคุ้มค่า

หมายถึง สถาบันจะบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า

ความโปร่งใส

หมายถึง สถาบันมุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์
ละเปิดเผย มีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้

นิติธรรม

หมายถึง สถาบันจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
โดยคำนึงถึง สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สถาบันได้กำหนดแนวปฏิบัติของบุคลากร ในการไม่เสนอไม่รับ หรือการให้ผลประโยชน์ที่อาจทำให้ตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม เพื่อโน้มน้าว ชักจูง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดเลือกหรือในการดำเนินตามสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป