บทบาทหน้าที่_HEAD-01
Slide 1
สถาบันเชี่ยวชาญในการประเมินองค์กร และปรับวิธีการพัฒนาผลิตภาพ
เพื่อส่งมอบแนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยบุคลากร วิธีการ และกระบวนการ
ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
(Customized Solutions for Sustainable Success)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพร้อมมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ช่วยให้องค์กรไทยสามารถก้าวสู่การปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การให้คำปรึกษาแนะนำ
โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การฝึกอบรม
การฝึกอบรมทั่วไปตามโปรแกรมการอบรม (Public Training) การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อตกลงกับลูกค้า (In-house Training) การอบรมทางไกล (Distance Learning) การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E –Training) และการสัมมนา (Seminar)
การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องผลิตภาพให้แก่ บุคลากรในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ บทความวิชาการ กรณีศึกษา และสื่อการเรียนรู้ด้านผลิตภาพ ผ่านช่องทางต่างๆในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ การประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสปรับปรุงยกระดับและปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพ เป็นต้น
การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการวิจัยการจัดการองค์กร
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและระดับองค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึง ยังเป็นศูนย์ความรู้/ข้อมูล/ข่าวสารที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ การดัชนีการเพิ่มผลิตภาพ การศึกษา Benchmarking การจัดทำ Best Practices
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้องค์กร ทุกประเภท ทุกขนาด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ และรับสมัครเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศและมอบรางวัล รวมทั้งจัดให้มีการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยโดยรวม
การผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสิ้น 20 ประเทศ โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณการดำเนินการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทำหน้าที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพร่วมกับ APO ด้วยกิจกรรมต่างๆ
การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้านผลิตภาพ (Productivity Knowledge)
นำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ โดยผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย อาทิ บทความ โมชันกราฟิก อินโฟกราฟิก เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งยังได้รวบรวมความรู้จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ถอดเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริง และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร