On-site Consulting and Coaching Program
Jishuken Approach by Toyota Motor Thailand and FTPI
การดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายที่ต้องการฝ่าฟันทุกวิกฤต และมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้น คือ แรงผลักดันที่ทำให้ ‘โตโยต้า’ มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งกระบวนการ และบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น โตโยต้า ยังเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในด้านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ และเทคนิคที่หลายองค์กรให้ความสนใจ ถึงเวลายกระดับผลิตภาพกระบวนการผลิต เพื่อคว้าโอกาสแห่งความสำเร็จให้องค์กรตามแบบฉบับโตโยต้า
กับ Program: Jishuken Approach by Toyota Motor Thailand and FTPI ที่จะถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง Jishuken ของโตโยต้าอย่างเจาะลึก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง สร้างความพร้อมในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพขององค์กรอย่างเห็นผลจริง

Jishuken หรือ Jishukenkyu-kai คือ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอนจากโตโยต้า เริ่มต้นจาก การค้นหาปัญหาที่เป็นคอขวดของกระบวนการ โดยการลงไปในสถานที่จริงเพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดทำเอกสารงานมาตรฐาน เพื่อนำมาตรฐานไปใช้ในกระบวนการ ควบคู่กับวิเคราะห์วิธีการทำงานปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางในการทำ Kaizen ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกำหนดเป้าหมาย และแผนการทำ Kaizen อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบความคืบหน้า ผลลัพธ์ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ จากการทำ Kaizen ได้ และสรุปผลการดำเนินการตามแนวทาง Jishuken พร้อมมุ่งสู่การยกระดับศักยภาพของกระบวนการผลิต
ข้อแตกต่างระหว่าง Jishuken และ Kaizen
Jishuken คือ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนหลากหลายที่มาช่วยกันเพื่อคิดวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากระบวนการทำงานในสถานที่ทำงานจริงภายในเวลาที่จำกัดเพื่อให้ได้วิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม จำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการ

ส่วนการทำ Kaizen นั้นมีนิยามที่กว้างกว่า เพราะการทำ Kaizen คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ได้การทำงานที่ดีกว่า ทำคนเดียวก็ได้ หรือจะทำเป็นกลุ่มก็ได้ขี้นกับขนาดปัญหาที่ต้องการจะปรับปรุงแก้ไข

 

จุดเด่นโครงการ
อัดแน่นด้วยความรู้และเทคนิค ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำ และ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กระตุ้นทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในองค์กรได้ด้วยตนเอง
ฝึกปฏิบัติที่หน้างานจริง ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด และการปรับปรุงที่หน้างานไปพร้อม ๆ กัน

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการปรับปรุงในด้านต่างๆ ด้วย Jishuken Approach ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น คุณภาพดีขื้น ต้นทุนต่ำลง บุคลากรมีทักษะการปรับปรุงการผลิตสูงขึ้น
สร้าง Management tools ระดับโรงงานเชื่อมโยงลงไปจนถึงระดับ Line การผลิต เพื่อให้สามมารถมองเห็นสิ่งผิดปกติได้ด้วยตนเอง และนำไปสู่การปรับปรุงด้วยตนเองต่อไปได้
การยกระดับศักยภาพที่ชัดเจนของทีมที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ พร้อมด้วยทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแบบฉบับโตโยต้า ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างระบบปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่องค์กรสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง

 

 

 

คุณสมบัติองค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการ
วิทยากร
ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดใหญ่
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน
ค่าใช้จ่าย
โดยวิทยากรจะเข้าให้คำปรึกษา
แนะนำที่องค์กร จำนวนทั้งสิ้น 10  วัน
(กันยายน – ธันวาคม 2564)
550,000 บาท (รวมค่าเดินทาง)
ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติม 0-2619-5500 ต่อ 585 คุณศาตพร หรือ Sataporn@ftpi.or.th

กรอกใบสมัคร