Banner Public Training & Seminar
Page Research

งานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิต

การศึกษาวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
ในการวางแผนกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Demand Driven) ดังนั้นองค์กรจึงควรเข้าใจถึงสภาพปัญหาและสถานะปัจจุบันในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญให้กับในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน นำไปสู่แผนปฏิบัติการ (action plan) ที่เหมาะสม
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับองค์กร
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรจึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรเข้าใจตนเอง มองเห็นจุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา รวมถึงการเทียบเคียงกับองค์กรที่เป็นเลิศ จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาและยกระดับองค์กรเป็นไปอย่างมีทิศทาง และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร/โครงการ/แผนงาน
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นสิ่งที่สำคัญและท้าทายยิ่งกว่า การประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง จะช่วยลดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากอคติทั้งเชิงบวกและลบ องค์กรจะได้รับทราบข้อมูลและสภาพปัญหาที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การวางแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และตัวชี้วัดด้านการเพิ่มผลิตภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการชี้นำและผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วน การนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ด้านผลิตภาพในแง่มุมต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ
การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และตัวชี้วัดด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560
 2. การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปี 2559
 3. การประเมินผลการจัดตั้ง มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ในสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ (ELLIS) ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550
 4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลสำโรงใต้ ภายใต้โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ประจำปี 2549
การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร/โครงการ/แผนงาน
 1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560
 2. การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปี 2559
 3. การประเมินผลการจัดตั้ง มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ในสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ (ELLIS) ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550
 4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลสำโรงใต้ ภายใต้โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ประจำปี 2549
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับองค์กร
 1. การพัฒนาระบบวินิจฉัยองค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0 CheckUp)
 2. การพัฒนาระบบประเมินความพร้อมขององค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0 Quick Scan)
 3. การพัฒนาระบบประเมินตนเองตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Self-Assessment)
 4. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Survey)
 5. การสำรวจความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey)
 6. การพัฒนากระบวนการ Benchmarking เพื่อยกระดับองค์กรอย่างก้าวกระโดด
 7. การพัฒนาวิธีการสอนงานตามแนวทางการพัฒนาสมอง (Brain-based learning)
 8. การพัฒนาระบบประเมินผลิตภาพองค์กร (Productivity Self-Assessment)
การศึกษาวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
 1. การสำรวจระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0 Readiness Study)
 2. การสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตในภาคอุตสาหกรรม
 3. การสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย
 4. การศึกษาวิจัยในเรื่องความตระหนักรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 5. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีความพึงพอใจผู้บริโภคในธุรกิจธนาคารของไทย (Thailand Customer Satisfaction Index)
 6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการแรงงานทักษะขั้นสูงในเขตพื้นที่ EEC