นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (“สถาบัน”) มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อสถาบัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึง ตัวเจ้าของข้อมูลหรือทำให้ระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ ผู้ถึงแก่กรรม ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้หรือมีอยู่กับสถาบัน หรือที่สถาบันได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานราชการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาของสถาบัน พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับสถาบันหรือที่มีนิติสัมพันธ์กับสถาบัน บุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่งตั้งหรือให้เป็นตัวแทน หรือจากแหล่งสาธารณะ   อื่นใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบัน ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นเบื้องต้นเหล่านี้ ได้แก่

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของสถาบัน)
 2. การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 3. การให้บริการหรือการดูแลลูกค้า
 4. การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ
 5. ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล
 6. การวิจัยและการพัฒนา
 7. การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของ website

กรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมที่ได้รับความยินยอมไว้ สถาบันจะดำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลก่อนที่จะทำการประมวลผล  ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น โดยระบุถึงความจำเป็น ความแตกต่าง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน สถาบันจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการทางเว็บไซต์ หรือบริการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของสถาบันเท่านั้น
 2. สถาบันจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
  (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  (2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
  (4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 3. สถาบันจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ  โดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
  (1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
  (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  (4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
  (5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 4. สถาบันอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจาก   แหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของสถาบันดียิ่งขึ้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อลูกค้าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถาบันอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้า
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน
 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
 4. เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบัน
 5. เพื่อรักษาและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และ
 6. เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่เป็นไปตามเรื่องราวหรือเป็นการเสริมต่อไปจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

สถาบันมีความเคร่งครัดในกรณีจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปนอกประเทศไทย โดยสอดคล้องฐานประมวลผลและกฎระเบียบตามที่หน่วยราชการกำหนด รวมถึงการขอความยินยอมกรณีจำเป็น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

สถาบันอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

การเก็บรักษาและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับสถาบัน หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลัง จากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ สถาบันจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สถาบันตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันจึงกำหนดให้มีการใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการบังคับนโยบายอย่างเข้มงวด  ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการ   สูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย โดยสถาบันกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของสถาบัน และ ผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและ  มีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของข้อมูลควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่จะให้ได้หรือได้ให้ไว้แก่สถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้(ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสถาบันหรือ ขอให้สถาบันเปิดเผยว่าสถาบันได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สถาบันได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้สถาบันส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล    ในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเหตุทางเทคนิค หรือสถาบันมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สถาบัน    ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของสถาบันได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับสถาบัน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของสถาบัน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
 4. สิทธิขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากท่านยื่นคัดค้าน สถาบันจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่สถาบันสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่า มีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณีนอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าสถาบันหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวในกรณีที่สถาบันอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่สถาบันหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เจ้าของข้อมูลขอให้สถาบันระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่า  การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณี  ที่มีเหตุจำเป็น ที่สถาบันอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากสถาบันปฏิเสธ คำขอข้างต้น สถาบันจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

คุกกี้ (Cookie)

สถาบันอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในแบบเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของสถาบันบนเว็บเพจ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บ เพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ การจัดเนื้อหาบริการ หรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าเยี่ยมชมเว็บ

ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ตาม การกระทำนั้นจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

สถาบันมีการพิจารณาทบทวน และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมเป็นระยะ เพื่อสะท้อนการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของสถาบัน  และหากลูกค้าไม่ติดต่อสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ลูกค้า ควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าท่านตระหนักถึงนโยบายล่าสุดของสถาบันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อขอดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเจ้าของข้อมูลร้องขอการยืนยันการแก้ไข (การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการลบ) การหยุดการใช้งานหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา สถาบันจะทำการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ให้สอดคล้องกับคำขอ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่เหมาะสมในการปฏิเสธ

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้: –

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ที่อยู่: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติชั้น
12 -14 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ที่อยู่อีเมล: DPO@ftpi.or.th

เจ้าของข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่การเพิกถอนดังกล่าว ทำให้สถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ  กับเจ้าของข้อมูล  สถาบันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบ ซึ่งอาจทำให้สถาบันจะไม่สามารถให้บริการกับเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ