Banner Join us

ร่วมงานกับสถาบัน

 

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 11ุ6, 118
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : [email protected]

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Outlook / Exchange และทำสื่อนำเสนอได้ดี (PPT)
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความละเอียดรอบคอบ และรักษาความลับ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • มีใจรักงานบริการและมีไหวพริบในการแก้ปัญหา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร เพื่อรับทราบข้อมูล ความต้องการและความคาดหวังในงานต่างๆภายในสถาบัน เพื่อนำไปวางแผนในการติดตามความคืบหน้าของแผนงานแต่ละหน่วยงาน และรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถาบันทราบเป็นระยะ ดำเนินการจัดการประชุมระดับคณะกรรมการสถาบันขึ้นไปหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดความเรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงสนับสนุนงานต่างๆของผู้อำนวยการสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความราบรื่น และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 
วันที่: 20 ธันวาคม 2022 เวลา: 18:05 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย สามารถในการจัดทำแผนด้านการตลาด และควบคุม ให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน
 • สามารถเขียนข้อเสนอและบริหารโครงการที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูงได้
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือกลยุทธ์การตลาด 7 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีอัธยาศัยดี ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดเชิงระบบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาดเชิงกลยุทธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานเว็บไซด์ เว็บบอร์ดและ Social Network ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นำเสนอขายโครงการต่อลูกค้าเชิงกลยุทธ์ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และพันธมิตร รวมทั้งการติดตามผลร่วมกำหนดและดำเนินแผนการตลาด แผนส่งเสริมการขาย อาทิ การออกบูธโปรโมท การจัดนิทรรศการ การจัดงานต่าง ๆ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสถาบัน รับทราบความต้องการบริหารจัดการเพื่อรักษาลูกค้าสำคัญไว้ และเพิ่มจำนวนลูกค้าสำคัญ

 
วันที่: 20 ธันวาคม 2022 เวลา: 15:43 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา หรือ บริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Excel, Rapid Minor, Power BI
 • มีความรู้ด้านสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะการแก้ปัญหา และวิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 • รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ทำศึกษาวิจัย และรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดและบริการของหน่วยงานต่างๆอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบัน

 
วันที่: 20 ธันวาคม 2022 เวลา: 15:42 น.