Banner Join us

ร่วมงานกับสถาบัน

 

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 11ุ6, 118
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : recruit@ftpi.or.th

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ฐานะสถาบันอิสระ ภายใต้มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีระบบการบริหารงานค่าตอบแทนและสวัสดิการเช่นเดียวกับเอกชน ทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้องค์กรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ต้องการรับสมัครผู้บริหารในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ
  • รณรงค์ส่งเสริมขบวนการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
  • เป็นผู้แทนของประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization : APO)

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 40-56 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการกำหนดนโยบายหรือการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือการพลิกฟื้นองค์กร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกเหมาะสมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและและ Download เอกสารได้ที่ www.ftpi.or.th/md/  โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามกำหนดมาที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565  เวลา 17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026 195 500 ต่อ 119 คุณโชติกา หรือ 118 คุณกิ่งกาญจน์

 

 
วันที่: 29 สิงหาคม 2022 เวลา: 16:53 น.