หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training

previous arrow
next arrow
Slider

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562

DOWNLOAD ใบสมัครฝึกอบรม

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

“พิเศษ!! สมัคร 5 ท่าน ฟรีท่านที่ 6 ต่อหลักสูตร”

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
รุ่น
วัน
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
1.       TQA Criteria
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.เซ็นทารา หาดใหญ่
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
10
3
9,000
9,500
2.      TQA Internal Organization Assessment
รุ่น 1 : 24-26 เมษายน 2562
รุ่น 2 : 19-21 มิถุนายน 2562
รุ่น 3 : 21-23 สิงหาคม 2562
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2562 หรือ TQA Criteria ปี 2561 มาก่อน
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,000
9,500
3.       TQA Application Report Writing
รุ่น 1 : 28-29 มีนาคม 2562
รุ่น 2 : 30-31 พฤษภาคม 2562
รุ่น 3 : 30-31 กรกฎาคม 2562
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2562 หรือ TQA Criteria ปี 2561 มาก่อน
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
2
6,500
7,000
4.       Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
5
2
8,000
8,500
5.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น 3 1 5,000 ต่อครั้ง 5,500 ต่อครั้ง
6.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานต่างประเทศ
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น
2
3-5
N/A
N/A
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พัชรวรรณ / พนิตนาฎ โทร 0-2619-5500 ต่อ 466-467
Line : tqatraining Email : phatcharawan@ftpi.or.th ; panitnart@ftpi.or.th