TQA Training
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563

DOWNLOAD ใบสมัครฝึกอบรม

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

 

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
รุ่น
วัน
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
1.       TQA Criteria
รร.ไอบิส สไตล์ (รัชดา)
รร.ไอบิส สไตล์ (รัชดา)
รร.โนโวเทล แพลตตินัม (ประตูน้ำ)
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.เคปราชา
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
11
3
9,000
9,500
2.      TQA Internal Organization Assessment
รุ่น 1 : 28-30 เมษายน 2563 ยกเลิก !!
รุ่น 2 : 24-26 มิถุนายน 2563
รุ่น 3 : 19-21 สิงหาคม 2563
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2563 หรือ TQA Criteria ปี 2562 มาก่อน
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,000
9,500
3.       TQA Application Report Writing
รุ่น 1 : 1-2 เมษายน 2563 ยกเลิก !!
รุ่น 2 : 4-5 มิถุนายน 2563
รุ่น 3 : 30-31 กรกฎาคม 2563
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2563 หรือ TQA Criteria ปี 2562 มาก่อน
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
2
6,500
7,000
4.       Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools
รร.โนโวเทล แพลตตินัม
รร.โนโวเทล แพลตตินัม
รร.โนโวเทล แพลตตินัม
รร.โนโวเทล แพลตตินัม

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
4
2
8,000
8,500
5.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ
ครั้งที่ 1 : วันดูงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ครั้งที่ 2 : 16 มิถุนายน 2563               มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 3 : 14 กรกฎาคม 2563              กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
ครั้งที่ 4 : 11 สิงหาคม 2563                ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น 4 1 5,000 ต่อครั้ง 5,500 ต่อครั้ง
6.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานต่างประเทศ
ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 : กันยายน 2563
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น
2
3-5
N/A
N/A
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%
**กรณีไม่ได้รับใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องได้**
(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)

 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พัชรวรรณ / พนิตนาฎ โทร 0-2619-5500 ต่อ 466-467
Line : tqatraining Email : phatcharawan@ftpi.or.th ; panitnart@ftpi.or.th

 

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล