TQA Training

Play
previous arrow
next arrow
Slider

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2564

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
รุ่น
วัน
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
1.       TQA Criteria
รุ่น 1 : 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อน
รุ่น 2 : 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อน
รุ่น 3 : 3-5 มีนาคม 2564 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
รุ่น 4 : 10-12 มีนาคม 2564
รุ่น 5 : 24-26 มีนาคม 2564 เต็มแล้ว !!
รุ่น 6 : 21-23 เมษายน 2564 (หาดใหญ่) เลื่อนเป็น 4-6 สิงหาคม 2564
รุ่น 7 : 12-14 พฤษภาคม 2564 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
รุ่น 8 : 9-11 มิถุนายน 2564 (ขอนแก่น) เลื่อนเป็น 20-22 กันยายน 2564
รุ่น 9 : 23-25 มิถุนายน 2564
.
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.ลี การ์เดนส์ พลาซ่า
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
รร.พูลแมน (ขอนแก่น)
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
12
3
7,000
(Online)

 

9,000
7,500
(Online)

 

9,500
2.      TQA Internal Organization Assessment
รุ่น 1 : 28-30 เมษายน 2564 เลื่อนเป็น 27-29 ตุลาคม 2564
รุ่น 2 : 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2564
รุ่น 3 : 25-27 สิงหาคม 2564
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2564 หรือ TQA Criteria ปี 2563 มาก่อน
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท

 

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,000
9,500
3.       TQA Application Report Writing
รุ่น 1 : 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 เต็มแล้ว !!
รุ่น 2 : 1-2 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น 5-6 ตุลาคม 2564
รุ่น 3 : 18-19 สิงหาคม 2564 เต็มแล้ว !!
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2564 หรือ TQA Criteria ปี 2563 มาก่อน
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท

 

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
2
6,500
7,000
4.       Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
4
2
6,500
(Online)
8,000
7,000
(Online)
8,500
5.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ
ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 2 : กรกฏาคม 2564
ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2564
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น 3 1 5,000 ต่อครั้ง 5,500 ต่อครั้ง
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%
**กรณีไม่ได้รับใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องได้**
(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พัชรวรรณ / พนิตนาฎ โทร 0-2619-5500 ต่อ 466-467
Line : tqatraining Email : phatcharawan@ftpi.or.th ; panitnart@ftpi.or.th

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล