หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561

DOWNLOAD ใบสมัครฝึกอบรม

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
รุ่น
วัน
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
1.       TQA Criteria
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.โฆษะ ขอนแก่น
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
10
3
9,000
9,500
2.      TQA Internal Organization Assessment
รุ่น 1 : 24-26 เมษายน 2561  เต็มแล้ว!!
รุ่น 2 : 20-22 มิถุนายน 2561 เต็มแล้ว!!
รุ่น 3 : 15-17 สิงหาคม 2561
-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2561 หรือ ปี 2560 มาก่อน
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,000
9,500
3.       TQA Application Report Writing
รุ่น 1 : 29-30 มีนาคม 2561  เต็มแล้ว!!
รุ่น 2 : 30-31 พฤษภาคม 2561  เต็มแล้ว!!
รุ่น 3 : 23-24 กรกฎาคม 2561
-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2561 หรือ ปี 2560 มาก่อน
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
2
6,500
7,000
4.       Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
5
2
8,000
8,500
5.       Learning and Sharing with Winner Organizations ภายในประเทศ
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น 3 1 5,000 ต่อครั้ง 5,500 ต่อครั้ง
6.       Learning and Sharing with Winner Organizations ต่างประเทศ
ครั้งที่ 1 : วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ประเทศสิงคโปร์ (รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่)
ครั้งที่ 2 : วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2561 ประเทศญี่ปุ่น  (รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่)
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น
2
3-5
N/A
N/A
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พัชรวรรณ / พนิตนาฎ โทร 0-2619-5500 ต่อ 466-467
Line : tqatraining Email : phatcharawan@ftpi.or.th ; panitnart@ftpi.or.th