ไฟล์งานสัมมนาที่ผ่านมา
Slider
Presentation File Event EventDate
CultureTQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 มกราคม 2563
Business ecosystemsTQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 มกราคม 2563
Supply networkTQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 มกราคม 2563
Cyber SecurityTQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 มกราคม 2563
* สามารถ Download File ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 วัน.