บริการสัมมนา

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2019

มีนาคม-กรกฎาคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean for Industry 4.0 (ฟรีสัมมนา)