สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึก เพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

สิงหาคม 2022

19
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.41 ตอน Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM วันที่ 19 ส.ค. 65
0
Online Seminar
26
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.42 ตอน Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร วันที่ 26 ส.ค. 65
0
Online Seminar