สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

previous arrow
next arrow
Slider


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

August 2021

10
PDPA Executive Practices Sharing: เผยกลยุทธ์ความสำเร็จการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรชั้นนำ
2,500 2,900
Online Seminar
18-20
TQA2020 Winner Conference
7,900 12,000
Online Seminar
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online

October 2021

4,12 ตุลาคม , 5 พฤศจิกายน 2564
หลักสูตรออนไลน์ “Operational Excellence & Continuous Improvement รุ่น 2”
18,000 20,000