สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แค้มป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

February 2023

10
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.55 ตอน ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA for Education Sector) วันที่ 10 ก.พ. 66
0
Online Seminar
20-21
Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses
5,950
โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา