สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy : ร่วมเกาะติดเมกะเทรนด์การนำองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

September 2022

30
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.47 ตอน KM Roadmap for Enabling Innovation: จัดการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม วันที่ 30 ก.ย. 65
0
Online Seminar

October 2022

20
International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy : ร่วมเกาะติดเมกะเทรนด์การนำองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว
5,000
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ