สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึก เพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง รุ่น 1


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

June 2022

16-17 มิถุนายน, 7-8 กรกฏาคม 2565
Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แคมป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึก เพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง รุ่น 2
28,000
Zoom / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ