TQA Training

การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

Slide
PlayPlay
หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training
TQA Criteria E-Training
previous arrow
next arrow

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวม Vat)
รุ่น
วัน
1.       TQA Criteria
.
อบรมผ่าน ZOOM
อบรมผ่าน ZOOM
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ลี การ์เดนส์ พลาซ่า
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
พูลแมน ขอนแก่น
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
15
3
8,000
(Online)

 

9,500
2.      TQA Internal Organization Assessment
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2565 หรือ TQA Criteria ปี 2564 มาก่อน
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,500
3.       TQA Application Report Writing
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2565 หรือ TQA Criteria ปี 2564 มาก่อน
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
ดิ เอมเมอรัลด์
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
2
7,000
4.       Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools
โนโวเทล สุขุมวิท 20
โนโวเทล สุขุมวิท 20
โนโวเทล สุขุมวิท 20
โนโวเทล สุขุมวิท 20
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
4
2
8,500
5.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น 3 1 5,500 ต่อครั้ง
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ และตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนอบรม 3 วัน โดยถ่ายรูปผลการตรวจพร้อมระบุวันที่มาแสดงที่จุดลงทะเบียน
  2. สมาชิกสถาบันลด 5% จากราคาก่อน Vat 7%
  3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  4. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วันทำการหลังการสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ tqatrainig@ftpi.or.th
  5.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  6. ค่าธรรมเนียมรวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  7. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  8. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%
**กรณีไม่ได้รับใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องได้**
(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณพนิตนาฎ
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
Line : tqatraining
Email : tanasak@ftpi.or.th ; phatcharawan@ftpi.or.th ; panitnart@ftpi.or.th

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล