TQA Training

การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

Slide
PlayPlay
Learning and Sharing with Winner Organization
TQA e-Training : เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด
TQA e-Training : Change in Criteria 2022-2023
Transform Feedback Report into Action Plan
หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training
TQA Criteria E-Training
previous arrow
next arrow

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2566

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

 

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวม Vat)
รุ่น
วัน
1.       TQA Criteria
.
รร. โนโวเทล สุขุมวิท 20
รร. โนโวเทล สุขุมวิท 20
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
10
3
9,500
2.      TQA Internal Organization Assessment
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2566 หรือ TQA Criteria ปี 2565 มาก่อน
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,500
3.       TQA Application Report Writing
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2566 หรือ TQA Criteria ปี 2565 มาก่อน
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รร.อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
4
2
7,000
4.       Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools
แจ้งให้ทราบภายหลัง
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
4
2
8,500
5.       Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ
ครั้งที่ 1 : 5 ตุลาคม 2565              บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เลื่อนเป็น 14 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 18 ตุลาคม 2565            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 3 : 1 พฤศจิกายน 2565        บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เลื่อนเป็น 21 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 4 : 15 พฤศจิกายน 2565      โรงพยาบาลพญาไท 2
ครั้งที่ 5 : 29 พฤศจิกายน 2565      บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ยกเลิก !!
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น 5 1 5,500 ต่อครั้ง
6.      e-Training : TQA Criteria
บรรยาย
ตัวอย่าง
7.27  ชั่วโมง
4,500
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 ว้น)
7.      e-Training : Transform Feedback into Action Plan
บรรยาย
ตัวอย่าง
1.29 ชั่วโมง
1,200
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 ว้น)
8.    e-Training : TQA Change in Criteria 2022-2023 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
บรรยาย
ตัวอย่าง
1.11 ชั่วโมง
500
(ระยะเวลาเข้าอบรม 7 ว้น)
9.    e-Training : เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด

หลักสูตร เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด  (Full Package)

หมายเหตุ : ก่อนเข้าหลักสูตรเจาะลึกรายหมวด ท่านจะได้เรียน แนะนำหลักการเขียนรายงาน 2 ชั่วโมง

บรรยายตัวอย่าง
16 ชั่วโมง
9,900
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
4.50 ชั่วโมง
2,400
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
3.18 ชั่วโมง
1,200
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
5.14 ชั่วโมง
2,400
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
3.20 ชั่วโมง
1,000
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
5 ชั่วโมง
2,400
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
4.28 ชั่วโมง
2,000
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
10.  TQA for Education Sector (Training with follow up coaching)
รุ่น 2 : 14-16 พฤศจิกายน 2565 เลื่อนเป็น 8-10 พฤศจิกายน 2565 เต็ม !!
หมายเหตุ: กิจกรรม Follow up Coaching จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมก่อน
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
โรงแรม โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
บรรยาย
ตัวอย่าง
2
3
9,500 บาท
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการเข้าอบรมภายใน 24 ชม.
  2. สมาชิกสถาบันลด 5% จากราคาก่อน Vat 7% (เฉพาะหลักสูตร e-training สงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดทุกประเภท)
  3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  4. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วันทำการหลังการสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected]
  5.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  6. ค่าธรรมเนียมรวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA (กรณีอบรมออนไลน์ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกเอกสารประกอบการอบรมและหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น)
  7. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  8. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%
**กรณีไม่ได้รับใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องได้**
(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณพนิตนาฎ
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
Line : tqatraining
Email : [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล