บทความและข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพ

 

สถาบันพร้อมนำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ Infographic และ VDO & Motion Graphic เพื่อให้องค์กรนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

บทความที่น่าสนใจจากจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี

Slider
การวางแผน ขั้นตอนสำคัญของ PDCA
PDCA โลก VUCA และ มาม่า
เผยกลยุทธ์สำคัญ ‘ผู้นำ’ ควรสื่อสารอย่างไรในภาวะวิกฤต
ปรับธุรกิจอย่างไร ให้ ‘รอด’ ในยุค COVID – 19
เผยเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นของ 8 องค์กรไทย สู่เป้าหมายและความสำเร็จบนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
การฟื้นฟูองค์กรยุค Post Covid-19 (ตอนที่ 2)
การฟื้นฟูองค์กรยุค Post Covid-19 (ตอนที่ 1)
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่(Industrial Paradigm Shifts)Servant Leader ในยามวิกฤต(ตอนที่ 2)
คอนเสิร์ตร็อค ช็อกโกแลต และ Visual Management
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่(Industrial Paradigm Shifts)Servant Leader ในยามวิกฤต(ตอนที่ 1)

previous arrow
next arrow

Slider

Unlock Productivity Lesson

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรจากงานสัมมนาและหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรู้เท่าทันเทรนด์ต่างๆทั่วโลก

Creativity Space & Innovative Wisdom

เรียนรู้นวัตกรรมและการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับ
กับบริบทและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

Industry Upgrading

บ่มเพาะความรู้ด้านผลิตภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

Skills for the Future

รู้เท่าทันทักษะแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ไปสู่ความสำเร็จ

Data Analytic and Digital Technology

การวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Think Tomorrow

ข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้ม หรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

CSR Talk

สร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง

Productivity Light up

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

จุดประกายความคิด ยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย

Productivity Insight

กฤชชัย อนรรฆมณี

เสริมเทคนิค ปรับกระบวนการ สู่การเพิ่มผลิตภาพ
อย่างยั่งยืน

Global Workplace Perspective

ชัยทวี เสนะวงศ์

เปิดมุมมองใหม่ เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และเท่าทันโลก

HR Talks

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เคล็ดลับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชาว HR
ไม่ควรพลาด

Oriental Innovator

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

Talk about Passion

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สร้าง Passion ในการบริหารคนและบริหารงาน
สำหรับองค์กรยุคใหม่

Operational Excellence

พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารอุตสาหกรรม,
การผลิต, และโลจิสติคส์

พลิกมุมคิด

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

previous arrow
next arrow
PlayPause

Slider
สื่อข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพที่เข้าใจง่าย กระชับ สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

Slider

previous arrow
next arrow

previous arrownext arrow

Slider
สื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบโมชันกราฟิก ที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา ช่วยให้องค์กรเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play

previous arrow
next arrow

previous arrownext arrow

Slider