Banner Join us

Join our Team

 

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 11ุ6, 118
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : recruit@ftpi.or.th

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านวิทยากร หรือ เป็นที่ปรึกษา 7 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มาตรฐาน/แนวทาง/เครื่องมือความยั่งยืน (เช่น GRI, DJSI และ SET THSI )
  • แนวโน้มความยั่งยืนที่สำคัญ
  • การทำรายงาน ESG  (Environmental, Social, & Corporate Governance)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะหรือความรู้ในเรื่อง Productivity Tools
 • มีความสามารถในการนำเสนอ การสื่อสาร รวมถึงมีทักษะด้านการเขียนที่ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ตรรกะ การแก้ปัญหา และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และฝึกอบรม (Training) แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • พัฒนาหลักสูตร (Product Development)  และบริหารโครงการ(Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


วันที่: 29 September 2021 เวลา: 14:13 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ , Graphic Design, Visual Communication, Multimedia, Graphic Communications หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อต่างๆ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ในโปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop, Illustrator, After Effect, Premier Pro CC , In-Design
 • มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิตและการออกแบบสื่อต่างๆ
 • สามารถนำเสนอผลงานให้ลูกค้าเข้าใจแนวคิดได้อย่างชัดเจน
 • มีความเข้าใจในธรรมชาติของงานประชาสัมพันธ์และมีทัศนะคติที่ดีต่องานบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุม ดูแล วางแนวคิด ออกแบบสื่อต่างๆ หรือ Visual รวมถึง Multimedia และ Motion Graphic สำหรับงาน PR , event, website และ social media ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของสถาบันรวมถึงควบคุมงานออกแบบสื่อต่างๆ ของผู้รับเหมาช่วง เช่น โรงพิมพ์ นักออกแบบอิสระ เป็นต้น


วันที่: 7 June 2018 เวลา: 14:57 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความชำนาญด้านงาน HRM ทุก Function ได้แก่ Recruitment , Compensation , Welfare and Benefits
 • มีความรู้ทางด้านงานพัฒนาระบบ HRD เช่น Training Roadmap/IDP , Career Path , Performance Management
 • หากมีความสามารถทางด้านงาน OD เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนและดำเนินการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหาและว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ และงานพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ให้ลุล่วงตามเป้าหมายและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสถาบัน พร้อมทั้งริเริ่มพัฒนาและปรับปรุงระบบกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย โดยนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของสถาบัน
วันที่: 12 January 2017 เวลา: 16:02 น.