ฺBanner

“สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นสถาบันแห่งชาติที่ดำเนินงานภายใต้บทบาทพันธมิตรด้านผลิตภาพ มุ่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรและองค์กรไทยครอบคลุมทุกภาคส่วน ด้วยทักษะความรู้ นวัตกรรม และการส่งเสริมคุณภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศไทยพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระดับสากล”

PlayPlay
Productivity

Use of resources in the most efficient and effective way
for better quality and value of output and outcome at individual, organizational, and national level,
with the awareness of creativity, learning, and continuous improvement towards sustainable development.

Our Success Story

2537
1994
18 January 1994

The Cabinet has approved the establishment of the Thailand Productivity Institute (FTPI) as an independent institute under the Ministry of Industry and the FTPI Foundation Board.

Objectives of Establishment
  1. To improve the productivity level of Thai industries
  2. To enhance Thai industries' competitiveness in the global market with management for organizational performance and quality toward the international standard
  3. To mature workers at all level in the industry sector with a good working attitude, more efficiency, productivity skills, and adaptability to industrial changes in the future.
  4. To be a coordinating center of productivity promotion nationwide.
1 July 1995
Officially Commenced Operation

1996 - 2000
1996 - 2000

Celebrating FTPI's 5th Anniversary

Accomplished the project goals
in enhancing Thailand's business potential,
awareness creation, and productivity

Set up productivity knowledge for young generations
in "Productivity Youth Camp" project

Developed a course curriculum on productivity knowledge
in vocational education in corporation with the Department of Vocational Education

Carried out the industrial HRD project
under the Industrial Restructuring Plan (1998-2002)
for sharing productivity knowledge to entrepreneurs

Got ISO 9001:2000 Certification

Became one of the reviewing and selection committees for The Prime Minister's Industry Award
(Productivity Category)

2001 - 2005
2001 - 2005

Celebrating FTPI's 10th Anniversary

Showcased FTPI productivity products
and services as well as special activities,
e.g. exhibition sharing productivity-related knowledge

Set up the "Thailand Quality Award"
as part of Thailand's Productivity Strategy in
the Ninth National Economic and Social Development Plan

Set up Center of Excellence
to develop a benchmarking process and collect
best practices for further research & analysis and
sharing organizational excellence approach to the public.

Carried out the Need Assessment of Community Enterprise
and publish Productivity Toolkits for Community

Carried out the Thai Wisdom and Inventors project
to promote productivity development via technologies

Set up the OTOP standard for the Department of Industrial Promotion

Organized the 2003 Productivity Expo
for showcasing innovation and technology that
help improving organizations' working process

Worked with the Office of the National Economic and Social Development Board in the Productivity and Investment Climate Survey

Worked with the Office of the Basic Education Commission in initiating the project

"Knowledge Sharing on Productivity in Primary and Secondary Education"

in 13 pilot schools nationwide

2006 - 2010
2006 - 2010

Celebrating FTPI's 15th Anniversary

Accelerated Productivity Strategic Plan and
encourage productivity concepts and tools to
be widely used in schools

Worked with the Office of the Public Sector
Development Commission in development of criteria
for Public sector Management Quality Award Program (PMQA) and many projects
on public sector development and KM
to be a Learning Organization

Worked with the State Enterprise Policy Office
in leveraging State Enterprises' performance
management and efficiency by applying TQA's
Self Assessment Report (SAR)

Organized with the Department of Skill Development
the Conference on “Mega-Trend in Human Capital
and Labour towards Global Integration”

Worked with the Office of Small and Medium Enterprise Promotion in development of criteria for "SME National Awards" which is identical to Thailand Quality Award (TQA) Criteria

Developed the Competitive Industrial Benchmarking
Database in ten targeted industries and six processes
for the Office of the Industrial Economics

Trained the manufacturing representatives to be Productivity Facilitators to help the organization in productivity improvement within their own organizations

Organized the'International Productivity Conference 2007 Knowledge Management - From Brain to Business’ (IPC 2007) in celebrating the 45th Anniversary of the Asian Productivity Organization (APO)

Collaborated for the better quality of Thai Healthcare Sector
with the Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation) using Lean in hospital services

Organized the 2009 Productivity Expo for sharing productivity knowledge in strengthening Thai entrepreneurs and their business potential

2554-2558
2011 - 2015

Celebrating FTPI's 20th Anniversary

Organized with the Federation of Thai Industries
and Asian Productivity Organization
the Productivity Conference 2015:
“Managing Today to Shape Tomorrow’s World”
and the Exclusive Session on
“Thriving in the 21st Century World”
to build the organizational adaptability to
future changes (Future Management)

Cooperated with the Asian Productivity Organization
in organization of the renowned
Bangkok International Quality Symposium (BIQS)

Assigned by the Department of Industrial Promotion
in theManufacturing Development to Improve Competitiveness Programme - Productivity
Improvement Approach (MDICP-PIA)

for improving production processes
in SMEs

Initiated the project onImproving Productivity &
Sustainability through Knowledge Management
(PF+KM)

Applied the Public sector Management Quality Award
Program (PMQA) in Local Administrative Organizations
in Phuket and Samut Sakhon Provinces as pilot

Carried out a Research on "Brain-Based Learning"
for Skill Development in Manufacturing for
the Office of Knowledge Management and
Development (Public Organization)

Collaborated with the Stock Exchange of Thailand
in strengthening listed companies' capabilities
and newcomers in MAI (Market for Alternative
Investment with Productivity Excellence Model
(P-EX Model)

Worked with the Office of the Industrial Economics
in development of the Industrial Productivity Master Plan

Carried out a study on a market trend and demand
of OTOP in domestic and international markets for
further value addition with creativity by the Office
of Knowledge Management and Development (Public Organization)

2006 - 2010
2559 - 2562

Established the Center of Excellence for Foresight (CEF)

Established the Center of Excellence for Foresight
(CEF)

Set up a data center for collecting data on
และฐานข้อมูลด้านความต้องการ และกำลังคนที่ผ่าน การฝึกอบรม เพื่อเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกและใกล้เคียง ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ Web site Link

Initiated the activities on productivity awareness
and encouraging continuous improvement
for enhancing competitiveness and sustainable
development

พัฒนาหลักสูตร 9 Habits of Sufficiency People & Highly Effectiveness ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Launched the new and only "9 Habits of Sufficiency
People & Highly Effectiveness" course following
the Philosophy of Sufficiency Economy

ขยายโครงการ Brain-Based Learning: BBL ในภาคบริการ การพัฒนาทักษะฝีมือสำหรับพนักงานให้เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) ให้กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

Introduced the Brain-Based Learning for
Skill Development in the service industry
for the Office of Knowledge Management and
Development (Public Organization)

Moved toward Sustainable Productivity with the Supply Chain De-carbonization Project and Roadmap for Organizational Sustainability Growth project

Moved toward Sustainable Productivity with the Supply Chain De-carbonization Project and Roadmap for Organizational Sustainability Growth project

Strongly supported Thai industries for Industry 4.0 Readiness through the Assessment of Industrial Transformation to Industry 4.0 as well as the Manpower Planning for Sustainable Development in SMEs

Strongly supported Thai industries for Industry 4.0 Readiness through the Assessment of Industrial Transformation to Industry 4.0 as well as the Manpower Planning for Sustainable Development in SMEs

Set up a data center for collecting data on
และฐานข้อมูลด้านความต้องการ และกำลังคนที่ผ่าน การฝึกอบรม เพื่อเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกและใกล้เคียง ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ Web site Link

Set up a data center for collecting data on workforce demands and trained workers for developing Industrial Skill Set for the future workforce in the Eastern Economic Corridor (EEC)
(http://CareerCONNEXT.ftpi.or.th)

ยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการนวัตกรรม โดยดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม สำหรับการปรับเปลี่ยนในประเด็นที่สำคัญสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน

Improved productivity through Innovation Management in collaboration with the Stock Exchange of Thailand launching the cooperation project to "Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation" to support entrepreneurs listed in the stock market and MAI

พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองค์กร SMEs on-line ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Developed an online TQA Organizational
Assessment for SMEs

GotISO 9001:2015 Certification

GotISO 9001:2015 Certification

Strongly supported Thai industries for Industry 4.0 Readiness through the Assessment of Industrial Transformation to Industry 4.0 as well as the Manpower Planning for Sustainable Development in SMEs

Co-creation with Kasikorn Bank assisting the K SME Good to Great project to raise the New S-Curve industry through knowledge enhancement and the provision of in-depth guidance from professionals.

ยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการนวัตกรรม โดยดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม สำหรับการปรับเปลี่ยนในประเด็นที่สำคัญสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน

Collaboration with the world's leading applied research organization Fraunhofer-Gesellschaft, Germany, in the " Thailand's Industrial Transformation Towards Industry 4.0 Leadership" Project with support from the Office of Industrial Economics, Ministry of Industry, to upgrade the organization systematically for the digital era.

2554-2558
2563 – ปัจจุบัน

ครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

On the occasion of FTPI's 25th anniversary, celebration with the "International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success" by presenting perspectives on enhancing productivity in four dimensions as crucial tools for assisting entrepreneurs, public and private organizations to develop and be ready for future changes.

Collaboration with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), and Management System Certification Institute (Thailand) in developing the ability to conduct research, development, and innovation management systems to encourage Thai entrepreneurs to apply the standard system, being audited, and certified in accordance with the Research, Technology Development, and Innovation Management System (RDIMS)

Partnership with Toyota Motor Thailand Co., Ltd. to create training programs and consulting services under the project "Enhancing Thai Entrepreneurs' Productivity and Potential for Industry 4.0" to share the organizations' knowledge and experience through learning courses such as seminars, training courses, and study visits.

Collaboration with the Office of the Basic Education Commission (OBEC) in the "Collaborative Assessment Project," to enhance Thai educational institutions' capacity and development for performance excellence in accordance with Thailand Quality Award (TQA) criteria.

Joint agreement with the Ministry of Industry and private sector to enhance industry competitiveness and advance Thai industries into Industry 4.0

Co-research study on "Future Thailand: the 5th Dimension: Economy, Entrepreneurship, and Industry" to import information from future scenarios in forming public policies and national development plans, funded by National Research Council of Thailand (NRCT)

Co-organization of the 63rd Workshop Meeting of Heads of NPOs (WSM) and the International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy, the first in-person annual meeting following the pandemic, with the Asian Productivity Organization's (APO) in Bangkok