Consulting Service

Page Consultant
การให้บริการด้านการประเมินองค์กร
การให้คำปรึกษาแนะนำและการพัฒนาฝึกอบรม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้สั่งสม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรแบบบูรณาการและทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความยั่งยืนให้กับองค์กรต่างๆ ผ่านการประเมินองค์กร การให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาฝึกอบรม รวมถึงมีเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศในการสนับสนุนการให้บริการด้านต่างๆ

บริการหลักของสถาบันทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย การบริหารการผลิตและผลิตภาพ (Production Management and Productivity Management) การจัดการด้านบุคลากร (Human Resource Management) การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability Management) และการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Management for Performance Excellence) โดยมีสมรรถนะหลักในการส่งมอบแนวทางการจัดการและการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน (Customized solutions for sustainable success) โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

บริการหลัก 4 ด้าน
การบริหารการผลิตและผลิตภาพ (Production Management and Productivity Management)
การให้บริการในภาคการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในกระบวนการผลิต โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
การบริหารการผลิต
(Production Management)
- การวัดระดับผลิตภาพ (Productivity Measurement)
- การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control System)
- การบริหารระบบการบำรุงรักษา(Maintenance Management System)
- การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
- การบริหารความปลอดภัย (Safety Management)
- การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
- การบริหารโครงการ(Project Management)
- การพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน (Supervisor Development)

การบริหารเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity Management)
- 5ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
- ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion System)
- การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving)
- กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control Circle:QCC)
- การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance:TPM)
- การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management:TQM)
- การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing)
- Six Sigma
- การจัดการนวัตกรรม(Innovation Management)
- Productivity integrated Industry 4.0
การจัดการด้านบุคลากร (Human Resource Management)
สถาบันมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ในด้านทักษะการบริหารจัดการและการเพิ่มผลิตภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิ Competency Models, Job Analysis, Job Description, Job Evaluation, Job Instruction, Job Methods, Job Relations, Performance Management System, Leadership System, Change Management, Supervisor in Competitive Age, Team Building, Training Roadmaps, Training Evaluation และ Train the Trainer Programs, Employee Engagement Survey, Employee Opinion Survey เป็นต้น
การพัฒนามาตรฐานและยกระดับการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Standardization and Business Sustainability Management)
สถาบันฯ มุ่งมั่นในการนำระบบการจัดการมาใช้พัฒนาองค์กร และยกระดับการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกภาคส่วนทั้งภาคผลิตและบริการ โดยใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการดังรายละเอียด

ด้านระบบมาตรฐาน อาทิ ISO 9001(QMS), ISO 14001(EMS), ISO 22000 (Food Safety) / HACCP / GMP, IATF 16949, ISO 30401:2018 (KM), ISO 45001 (OH&SMS), ISO 31000:2018 (Risk management), ISO 26000 (CSR), ISO 22301 (BCM) , ISO/IEC 27000 (ISMS) เป็นต้น

ด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ, สร้างความภักดีของลูกค้าอย่างยั่งยืนด้วย VOC, รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน, Service Blue Printing การจัดทำพิมพ์เขียวบริการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ, เทคนิคการจัดการกับลูกค้าร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ, Superior Service for front-line, Customer Service Excellence กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาแบบบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การวางแนวทางสู่ความยั่งยืน (Roadmap to Sustainability: SCI), รายงานความยั่งยืน (GRI Standards) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), การสร้างคุณค่าร่วม (CSV), การจัดการความรู้ (KM) การตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (KMA), Roadmap KM TO LO ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งองค์การแห่งการเรียนรู้, Big Data Innovation Model, New Business Model
การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Management for Performance Excellence)
สถาบันให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง และมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีแนวทางการให้บริการประกอบด้วย Advanced Strategic Planning and Foresight Management, Scenario Planning. Strategic Planning, Strategic Change Management, Key Performance Indicators (KPIs), Balanced Scorecard (BSC), Action Plan

นอกจากนี้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรตามกรอบการจัดการที่เป็นเลิศ (Business Excellence Framework) เช่น Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) เป็นต้น

 

กรอกข้อมูล สมัครบริการให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร