มุมสมาชิก

มุมสมาชิก
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Slide 1
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพ ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสถาบันผ่านทาง ระบบ Online
  1. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก
  2. สมัครได้ทั้งรายบุคคลและองค์กร
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
  1. ไม่จำกัดอายุการเป็นสมาชิก (สมาชิกตลอดชีพ)
  2. ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา (Public Training & Seminar) ของสถาบัน (ยกเว้นหลักสูตร In-House Training)
  3. ได้รับข้อมูลความรู้ กรณีศึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ ในรูปแบบบทความและสื่อมัลติมีเดียที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์สถาบัน
  4. ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการ หลักสูตรอบรม สัมมนาและกิจกรรม จากสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
สถาบันขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกรับข่าวสาร ในกรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกสถาบันเรียบร้อยแล้ว