ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ

1. บทนำ

 • 1.1 คำจำกัดความ
  • ถ้าในเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ได้กำหนดความหมายของคำดังต่อไปนี้ไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำต่าง ๆ ข้างท้ายนี้มีความหมายดังนี้
  • “สถาบัน”                หมายถึง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • “ผู้ใช้บริการ”           หมายถึง ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของไซต์ (สมาชิกของไซต์)
  • “ไซต์”                    หมายถึง แพลตฟอร์ม
  • “บัญชี”                   หมายถึง บัญชีของผู้ใช้บริการที่ได้เปิดไว้กับสถาบัน
  • “บริการ”                 หมายถึง (ก) ไซต์ (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยไซต์และโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ไม่ว่าจะทำให้ ปรากฏในรูปแบบที่เป็นข้อความ เสียง แสง ภาพถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการทำไลฟ์สตรี ที่ทำให้ปรากฎ หรือส่งผ่านไซต์ของสถาบัน
 • 1.2 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการหรือเปิดบัญชีเพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าใช้“บริการ” ที่สถาบันจัดไว้ให้ เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้บริการซึ่งจัดไว้โดย สถาบัน
 • 1.3 ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ ผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้ (“นโยบายเพื่อความเป็นส่วนตัว”)
 • 1.4 สถาบัน สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา และสถาบัน มีสิทธิกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการภายใต้ดุลยพินิจของสถาบันโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อผู้ใช้บริการ
 • 1.5 สถาบัน สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี ผู้ใช้บริการได้ให้การยอมรับและให้ความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายที่อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี หากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย ได้ให้ความยินยอมในการเปิดบัญชี บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของสถาบันทั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม
 • เมื่อบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าใช้บริการของสถาบันให้ถือว่าบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายได้รับทราบ และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดในการเข้าใช้บริการของสถาบันด้วยแล้ว

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า สถาบัน เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการและ/หรือการใช้งานบริการของผู้ใช้บริการอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”)
 • “นโยบายส่วนบุคคล”  หมายถึง เงื่อนไขการดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับสถาบัน
 • นโยบายคุกกี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์ของสถาบัน

3. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

 • 3.1 สถาบัน มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการให้บริการนี้
 • 3.2 เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของสถาบัน โดยการใช้งานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน ดังนั้นการนำทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน หรือของบุคคลภายนอกไปใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา หรือทำให้แพร่หลายไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
 • 3.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ เนื้อหาในไซต์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันก่อน ทั้งนี้การให้ความยินยอมของสถาบันไม่เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้หรือการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
 • 3.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของสถาบัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบัน(ความยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

4. ซอฟต์แวร์

 • ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้ผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ สถาบัน สงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึง
 • ในที่นี้สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิ์ในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยสถาบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว

5. บัญชีและความปลอดภัย

 • 5.1 การเข้าใช้บริการของสถาบันต้องมีการลงทะเบียนโดยเลือกรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการที่ไม่ซ้ำกัน (“ID ผู้ใช้”) และรหัสผ่าน โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากผู้ใช้บริการเลือก รหัสประจำตัว ที่สถาบันเห็นว่าสร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม สถาบันมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ
 • 5.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งสถาบันอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน โดยสถาบันไม่มีความเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น
 • หาก เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของบุคคลภายนอก แตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบัน ให้ใช้เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบัน
 • 5.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะ
  • (1) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ของผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเมื่อเข้าสู่ระบบ
  • (2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการได้ออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดการใช้บริการ
  • (3) แจ้ง สถาบัน ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID และ/หรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID และบัญชีของผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้กระทำหรือเข้าใช้งานด้วยตนเองก็ตาม สถาบัน จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว
 • 5.4  ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้สถาบันมีสิทธิและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีและ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ ลบ หรือเพิกถอนเนื้อหาใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ ID ของผู้ใช้บริการออกจากไซต์ ระงับการขาย หรือการคืนเงิน หรือใช้มาตรการอื่นใดที่สถาบันเห็นว่าเหมาะสมกับการกระทำดังต่อไปนี้
  • (1) ไม่มีการเข้าใช้บริการไซต์ของสถาบันเป็นระยะเวลานาน
  • (2) ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้
  • (3) กระทำการผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ
  • (4) มีบัญชีผู้ใช้บริการหลายบัญชี
  • (5) ซื้อสินค้าจากไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายต่อ
  • (6) ใช้ส่วนลดในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจำหน่ายส่วนลดให้แก่บุคคลอื่น หรือการจำหน่ายส่วนลด โดยการเพิ่มราคาให้สูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริง หรือการใช้ส่วนลดในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติบนไซต์
  • (7) มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ สถาบัน การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ
  • สถาบันมีสิทธิแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้า หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สถาบัน อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • (8) พฤติการณ์อื่นใดที่สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • 5.5 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีของตนได้โดยแจ้งให้ สถาบัน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (หรือทางอีเมลที่ membership@ftpi.or.th) ทั้งนี้การยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรือกรณีอื่นใดที่คล้ายกัน และโดยผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อ สถาบัน หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีตามเงื่อนไขการให้บริการนี้
 • สถาบัน ไม่ต้องรับผิด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้
 • 5.6 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ต่อเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

6. เงื่อนไขการใช้งาน

 • 6.1 สิทธิ์การใช้งานและบริการไซต์นี้มีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก
 • 6.2 สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการนี้
 • 6.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้:
  • (1) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • (2) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด
  • (3) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่กระทบต่อผู้เยาว์ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
  • (4) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
  • (5) ปลอมแปลงตัวตนหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำเนิดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านไซต์บริการ
  • (6) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากไซต์
  • (7) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก สถาบัน
  • (8) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้
  • (9) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะเป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง
  • (10) เปิดใช้หรือมีบัญชีหลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้
  • (11) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ สถาบัน เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้โดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการของสถาบัน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด
  • (12) แทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น
  • (13) ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน
  • (14) พยายามแยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ สถาบัน นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย สถาบัน
  • (15) เก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
  • (16) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
  • (17) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น
  • (18) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้
  • (19) กระทำด้วยประการใดๆเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ หรือเพื่อปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์ใดๆ
  • (20) ทำให้ระบบการทำงานหยุดชะงัก ขัดข้อง ผิดปกคิ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้บริการคนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง
  • (21) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการคนอื่น หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์
  • (22) กระทำหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต่อระบบการให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบการให้บริการมีข้อบกพร่อง
  • (23) กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด  เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
  • (24) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือติดตามหรือก่อกวนผู้อื่น
  • (25) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ สถาบัน ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย
  • (26) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • (27) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • 6.3 ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางไซต์แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากสถาบันไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ และดังนั้น จึงไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว
 • 6.4 ผู้ใช้บริการรับรู้และไม่คัดค้านว่าในการใช้ไซต์ ผู้ใช้บริการอาจพบกับเนื้อหาที่ไม่พอใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ หรือขัดต่อกฎหมายที่แสดงโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สถาบัน จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหาทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนไซต์
 • 6.5 ผู้ใช้บริการรับรู้และไม่คัดค้านว่า สถาบัน ไม่อยู่ในฐานะที่จะคัดกรองเนื้อหาล่วงหน้าได้ แต่ สถาบัน และ/หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สถาบัน มีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ระงับการสื่อสาร ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ บนไซต์ได้ โดยไม่มีความรับผิดใดๆต่อผู้ใช้บริการสำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • (1) ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • (2) สถาบันได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น
  • (3) สถาบันได้รับแจ้งหรือได้รับการกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดกฎหมายหรือคำร้องให้ลบออก
  • (4) สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ
 • 6.6 ผู้ใช้บริการรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า สถาบัน อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการและเนื้อหาของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานทางกฎหมายหรือผู้มีอำนาจภายในรัฐ เจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สาม หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือสถาบัน หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควร

7. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

 • การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้
  • บัญชีรายชื่อถูกลบ
  • จำกัดสิทธิของผู้ใช้บริการ
  • บัญชีถูกระงับและยกเลิก
  • ถูกดำเนินคดีอาญา
  • ถูกดำเนินคดีแพ่ง

8. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 • 8.1 สถาบัน สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
  • (1) บัตรเครดิต การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินตามที่สถาบันกำหนด
  • (2) การชำระเงินสด  สถาบัน จัดให้มีบริการรับชำระเงินสด  เมื่อรับสินค้าหรือให้บริการ โดยอาจชำระเงินสด โดยตรงให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรง
  • (3) การโอนเงินผ่านธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี ตามที่สถาบัน กำหนดไว้ หากสถาบัน ไม่ได้รับการยืนยันการโอนเงินภายในสาม (3) วัน  คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
 • 8.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินตามที่ต้องการได้ ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • 8.3 สถาบัน จะไม่รับผิดชอบ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ผู้ซื้อเนื่องมาจากข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินไม่ถูกต้อง สถาบันสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

9.การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน

 • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินซื้อบริการเท่านั้น
 • กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกการเข้าร่วมงานอบรม หรือสัมมนา ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสถาบัน และจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม หรือสัมมนาแล้วแต่กรณี มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าธรรมเนียมในการจัดอบรม หรือสัมมนา
 • กรณีขอยกเลิกการเป็นสมาชิก ก่อนครบกำหนด สถาบันขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

10. ความคิดเห็น

 • สถาบัน ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ สถาบัน ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
  • (1) สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลมายัง suggestion@ftpi.or.th
  • (2) ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน
  • (3) ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง
  • (4) ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย

11. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

 • 11.1 บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกันคุณภาพการใช้งาน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย สถาบัน ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง แบบปริยาย หรือแบบบังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า
 • 11.2 สถาบันไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสถียรของสัญญานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำให้ระบบการทำงานของไซต์และบริการมีความสมบูรณ์ในการให้บริการ
 • 11.3 สถาบันไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบจราจรอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล แต่อย่างไรก็ดี สถาบันยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในการดูแลให้ดีที่สุด
 • 11.4 สถาบัน ไม่ได้ควบคุมและ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ:
  • (1) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านทางบริการ หรือ
  • (2) หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างกันโดยตรงโดยสถาบันและบริษัทในเครือจะไม่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับข้อพิพาทดังกล่าว
 • 11.5 สถาบันไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการขายสินค้า หรือบริการที่มีผู้เสนอขายบนไซต์ของสถาบัน เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำความตกลงกันเอง

12. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ

 • 12.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะส่งเนื้อหาไปแสดงไว้ในไซต์ของสถาบัน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาดังกล่าว
 • 12.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ผู้ใช้บริการมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ
 • 12.3 ผู้ใช้บริการตกลงมอบสิทธิ์การใช้งานในเนื้อหาให้แก่ สถาบัน โดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอย่างใด ๆ อีกทั้งผู้ใช้บริการอนุญาตให้สถาบันมีสิทธิที่จะส่งเนื้อหาต่อไปให้แก่บุคคลที่สาม หรือผู้รับจ้างช่วงได้ รวมทั้งการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์ และ แสดงแก่สาธารณะ
 • 12.4 วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่ผู้ใช้บริการโพสต์บนหรือผ่านทางไซต์บริการ หรือส่งต่อมายัง สถาบัน ไม่ว่าด้วยวิธีใด จะไม่ถือว่าเป็นความลับ โดยสถาบันอาจเผยแพร่หรือใช้วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดดังกล่าวได้ตามที่กล่าวในข้อ11.3

13. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

 • 13.1 ผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาที่นำมาแสดง รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา โดยสถาบัน จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้น
 • 13.2 บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดย สถาบัน
 • สถาบัน ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้

14.คำรับรองของผู้ใช้บริการ

 • (1) ผู้ใช้บริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ในกรณีของผู้เยาว์ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาตปกครองตามกฎหมายมีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 • (2) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

15. การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย

 • โดยดุลยพินิจของ สถาบัน แต่เพียงผู้เดียว หาก สถาบัน สงสัยว่าผู้ใช้บริการได้กระทำการ หรือจะกระทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย สถาบันอาจจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง สถาบัน และบุคคลใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย ได้แก่
  • (1) ปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการ และ/หรือระงับการทำธุรกรรมใดๆ
  • (2) ถือครองไว้ หรือโอนเงินที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการตามคำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือบัญชีของผู้ใช้บริการ
  • (3) ปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีหรือในอนาคต

16. การชดใช้ค่าเสียหาย

 • ผู้ใช้บริการตกลงว่าหากก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อสถาบัน พนักงานลูกจ้างของสถาบัน หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชดใช้ให้จนเต็มจำนวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมิให้สถาบันต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอกเพราะเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ

17. การบังคับใช้

 • หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมาย ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะส่วนนั้น และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ

18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์

19. การระงับข้อพิพาท

 • ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิ จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ สถาบัน ให้ระงับโดยวิธีอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ และภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย

20. บทบัญญัติทั่วไป

 • 20.1 สถาบัน อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของผู้ใช้บริการหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
 • 20.2 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่มอบหมาย ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่บุคคลอื่น
 • 20.3 นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและสถาบันจะไม่ถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน
 • 20.4 การสละสิทธิของสถาบันในการบังคับใช้ข้อกำหนดในเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีผลทำให้สิทธิของสถาบันในการบังคับใช้ตามเงื่อนไขในข้ออื่น ๆ เสียไป
 • 20.5 ข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้การเข้าเป็นสมาชิก และการเข้าใช้บริการในไซต์ของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือไปในทางที่ผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนใด ๆ ต่อสาธารณะ จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการอันมีผลดังกล่าว
 • 20.6 หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนไซต์ โปรดติดต่อสถาบันที่:  suggestion@ftpi.or.th