มุมสมาชิก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีพันธกิจสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเป้าหมาย นำแนวคิดด้านผลิตภาพไปใช้อย่างกว้างขวาง และสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กร ด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้านการเพิ่มผลิตภาพไปพร้อมกับพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านข่าวสาร บทความ ความรู้ต่างๆ มากมายที่รวบรวมมาเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเท่านั้น ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสถาบันผ่านทางระบบใบสมัคร Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมาชิกในรูปแบบใหม่

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก
  • ไม่จำกัดอายุการเป็นสมาชิก
  • สมัครได้ทั้งรายบุคคลและองค์กร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกในรูปแบบใหม่

  • การเข้าถึงข้อมูลความรู้ กรณีศึกษา สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา (Public Training & Seminar) ที่จัดโดยสถาบันในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก (ยกเว้นหลักสูตร In-House Training)
  • การได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการ หลักสูตรอบรม สัมมนาและกิจกรรม จากสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
สถาบันขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกรับข่าวสาร ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกสถาบัน