แนะนำสถาบัน

2015-03-05_18-57-14

 

ผลิตภาพ

ผลิตภาพ หรือ Productivity เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธี การทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการใช้ทรัพยากรรอบ ๆ ตัว อย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด Productivity เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา ในทุก ๆ ด้าน และเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สามารถปรับใช้ได้โดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่การพัฒนาในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ซึ่งจะ ขยายผลไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับประเทศ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชน และ ความก้าวหน้าของประเทศชาติโดยรวม

 


2015-03-05_18-57-52

 

 

Productivity

Productivity is the change of outlook and practices towards greater efficiency and relentless improvement using available resources. The productivity concept is the key to a progressive all-round development, and it can be adopted by every person, organization, community or society. It contributes to national productivity and competitiveness, which will, in turn, bring about better quality of living and national development.