เอพีโอ คือ ใคร
Asian Productivity Organization หรือ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย คือ องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่แสวงกำไร และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือความแตกต่าง
วัตถุประสงค์
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรับบทบาทเป็นองค์กรผู้ให้คำปรึกษาและรวบรวมข่าวสารการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ

Read More

โครงการอบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสมาชิกของเอพีโอ

วารสารเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก APO Society

APO works on a wide range of productivity-related topics, designed to address the needs of varied sectors.

Watch the live streaming via APO YouTube and participate in the discussion.

สมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย


องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย ไต้หวัน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย ภายหลังจึงมีประเทศเข้าร่วมสมทบคือ ฮ่องกง อิหร่าน เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ มาเลเซีย ฟิจิ มองโกเลีย ลาว และกัมพูชา

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียประกอบด้วย


National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพของชาติโดยตรง จะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอ (APO Liaison Office) ในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยตลอดเป็นประจำทุกๆ ปี

กิจกรรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย


เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืนในภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ และภาครัฐ

การเผยแพร่ความรู้ผ่านความร่วมมือระหว่างองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


ประเทศไทย โดยส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (NPO) ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานและดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานในแต่ละปีขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย โครงการความร่วมมือสำคัญๆ ได้แก่

• การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และอื่นๆ
•การเผยแพร่ความรู้เทคนิค และประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการอบรม สัมมนา การประชุม และการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
• การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และติดตามความก้าวหน้าในการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก
• กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

Slider

 

Productivity Talk

3 Start up
Startups and SMEs: Finding Your Way to Change
Prof. Enric Segarra
Revitalizing the Public Sector through Innovation
Philip Kolter
Never Stop Winning through Innovation-Led Productivity
Dillon Seo
How VR/AR Technology Can Create Opportunities for Entrepreneurs and SMEs
Bulganmurun Tsevegjav
Green Interventions in SMEs
Chris Hsiang & Jon Littman
Effective Digital Communications to Manage Crises
Dr. Rodney Wee
COVID-19: Impact on Food Supply Chains in Asia
Serdar Plastik
How to Tap into Industry 4.0 for SMEs in Turkey
Prof. Inderjit Singh
SME Innovation and Resilience in the New Normal
Professor Chen-Fu Chien
Productivity 6.0: Forging ahead with Smart Manufacturing

previous arrow
next arrow

Slider
Contact
Asian Productivity Organization
UNIZO Hongo 1-Chome Building
1-24-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan
Tel. 81-3-3830-0411
Fax. 81-3-5840-5322

Thailand Productivity Institute
(International Relations Department)
12th FL. Yakult Building,
1025 Phahonyothin Rd., Phayathai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 0-2619-5500 Ext 122-126
Fax. 0-2619-8099

Slider