โครงการ APO

LogoAPOheadAPO


เอพีโอ คือ ใคร

           Asian Productivity Organization หรือ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย คือ องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่แสวงกำไร และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือความแตกต่าง


วัตถุประสงค์ 

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรับบทบาทเป็นองค์กรผู้ให้คำปรึกษาและรวบรวม ข่าวสารการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ

สมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียAPO-2

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วยไต้หวัน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย ภายหลัง จึงมีอีก 10 ประเทศเข้าร่วมสมทบคือ ฮ่องกง อิหร่าน เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ มาเลเซีย ฟิจิ มองโกเลีย ลาว และกัมพูชา

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียประกอบด้วย

National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพของชาติโดยตรง จะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอ (APO Liaison Office) ในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยตลอดเป็นประจำทุกๆ ปี

APO-1การเผยแพร่ความรู้ผ่านความร่วมมือระหว่างองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

ประเทศไทย โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานและดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานในแต่ละปีขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

โครงการเผยแพร่แก่สมาชิกสถาบัน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียจึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการทั่วไป การจัดการด้านสุขภาพ การผลิตและการบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด เทคโนโลยี นโยบายและการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (NPO) ประจำประเทศไทยทำหน้าที่ในการเผยแพร่โครงการดังกล่าว

 

Asian Productivity Organization

   Thailand Productivity Institute
   (International Relations Department)

   UNIZO Hongo 1-Chome Building
   1-24-1 Hongo, Bunkyo-ku
   Tokyo 113-0033, Japan       
   Tel. 81-3-3830-0411
   Fax. 81-3-5840-5322
   E-mail: apo@apo-tokyo.org

 

   12th FL. Yakult Building,
   1025 Phahonyothin Rd., Phayathai,
   Phayathai, Bangkok 10400
   Tel. 0-2619-5500 Ext 122-126
   DID. 0-2619-8087
   Fax. 0-2619-8099
   E-mail: liaison@ftpi.or.th