APO Page
เอพีโอ คือ ใคร
Asian Productivity Organization หรือ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย คือ องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่แสวงกำไร และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือความแตกต่าง
วัตถุประสงค์
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรับบทบาทเป็นองค์กรผู้ให้คำปรึกษาและรวบรวมข่าวสารการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ

Read More

โครงการอบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสมาชิกของเอพีโอ

วารสารเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก APO Society

APO works on a wide range of productivity-related topics, designed to address the needs of varied sectors.

Watch the live streaming via APO YouTube and participate in the discussion.

สมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย ไต้หวัน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย ภายหลังจึงมีประเทศเข้าร่วมสมทบคือ ฮ่องกง อิหร่าน เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ มาเลเซีย ฟิจิ มองโกเลีย ลาว และกัมพูชา
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียประกอบด้วย
National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพของชาติโดยตรง จะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอ (APO Liaison Office) ในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยตลอดเป็นประจำทุกๆ ปี
กิจกรรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืนในภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ และภาครัฐ
การเผยแพร่ความรู้ผ่านความร่วมมือระหว่างองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประเทศไทย โดยส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (NPO) ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานและดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานในแต่ละปีขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย โครงการความร่วมมือสำคัญๆ ได้แก่
• การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และอื่นๆ
•การเผยแพร่ความรู้เทคนิค และประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการอบรม สัมมนา การประชุม และการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
• การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และติดตามความก้าวหน้าในการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก
• กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

 

Productivity Talk

APO Page
Contact
Asian Productivity Organization
UNIZO Hongo 1-Chome Building
1-24-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan
Tel. 81-3-3830-0411
Fax. 81-3-5840-5322

Thailand Productivity Institute
(International Relations Department)
12th FL. Yakult Building,
1025 Phahonyothin Rd., Phayathai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 0-2619-5500 Ext 122-126
Fax. 0-2619-8099