ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่จัดในต่างประเทศ (เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ)

1. ค่าทำประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น

2. ค่า Participating Country Expense (PCE) จำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ Non-SMEs ในโครงการประเภทTraining (TRC) และ Observational Study Mission (OSM)

3. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการซึ่งแบ่งตามประเภทองค์กร ดังต่อไปนี้

* สถาบันขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายที่เอพีโอรับผิดชอบ

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ)
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ค่าที่พัก
4. ค่าเดินทางไป-กลับ (สนามบิน-โรงแรม)

กรณีโครงการที่จัดในประเทศไทย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สถาบันจะสนับสนุนค่าอาหารและค่าเดินทางไปดูงาน (กรณีที่มีการดูงานนอกสถานที่) ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป-กลับ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก (ถ้ามี)

กรณีโครงการที่อบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Online)

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ยกเว้น หน่วยงาน Non-SMEs สำหรับโครงการประเภท Training (TRC) และ Observational Study Mission (OSM) มีค่า Participating Country Expense (PCE) จำนวน 150 ดอลลาร์สหรัฐ/โครงการ

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการตอบรับเข้าร่วมโครงการเอพีโอ และส่งกลับมาทางอีเมล (Liaison@ftpi.or.th) หลังจากทราบผลจากเอพีโอเพื่อสถาบันจะได้ดำเนินการต่อไป