Slide

FTPI ESG

Growing your Business on Sustainability Path
Growing your Business on Sustainability Path

สร้างการเติบโตทางธุรกิจบนวิถีความยั่งยืน

Slide
Why
ESG is essential?

กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่โลกให้ความสำคัญ จากการที่ปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หรือ SDGs ให้บรรลุผลภายในปี 2030 ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือและความริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อช่วยโลก แนวคิดการทำธุรกิจควบคู่กับการดำเนินการด้าน ESG หรือ Environment(สิ่งแวดล้อม) Social(สังคม) Governance(ธรรมาภิบาล) จึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจและนักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ ต้องการเปลี่ยนมุมมองของสังคมจากผู้สร้างผลกระทบสู่การสร้างคุณค่าในระยะยาว

Slide

กระบวนการธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วม

Shared Value in Business Process

การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน

Sustainable Growth of organization

ความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

Responsibility for the world

Slide
What is ESG criteria?

แนวคิดการทำธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน กำหนดให้องค์กรต้องมีการดำเนินการด้าน ESG ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านธรรมภิบาลขององค์กร ในแต่ละมิติจะมีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินการขององค์กร

How can we support you?
Elevate ESG performance
and rating

ยกระดับผลการประเมินด้าน ESG โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากล และให้คำแนะนำที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ

Create value with well-known framework

ให้คำแนะนำการสร้างแนวทางดำเนินการด้าน ESG อย่างเป็นระบบด้วย Framework ซึ่งเป็นที่ยอมรับ อาทิ SCI หรือ CERES DJSI และแนวปฏิบัติโดยทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

Build trust among stakeholders and investors

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุน ถึงกระบวนการธุรกิจขององค์กรที่ดำเนินการอย่างสอดคล้องและให้ความสำคัญกับ ESG และการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน

Use as a strategic tool for managing sustainability

ใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยทบทวนแนวทางการบริหารจัดการขององค์กรให้เกิดการบูรณาการทำงาน สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

What is ESG criteria?

แนวคิดการทำธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน กำหนดให้องค์กรต้องมีการดำเนินการด้าน ESG ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านธรรมภิบาลขององค์กร ในแต่ละมิติจะมีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินการขององค์กร โดยองค์กรควรมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ ESG criteria ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำมาใช้ให้บริการปรึกษาแนะนำกับองค์กร เป็นการประยุกต์แนวทางของ Sustainable Corporation Index : SCI ตามแนวทางของ CERES และ Dow Jones Sustainability Indices : DJSI เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการนำไปดำเนินการ

Slide
How to implement FTPI ESG Framework?

FTPI ESG Framework เป็นกรอบการดำเนินงานที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการด้าน ESG สามารถใช้เป็นแนวทางที่ช่วยทบทวน ปรับปรุง พัฒนา

Our FTPI ESG Services

Online Assessment

การประเมินระดับการดำเนินการด้าน ESG เบื้องต้นขององค์กร ด้วย Platform Online ที่ใช้กรอบการประเมินตามมาตรฐานสากล ช่วยให้ทราบผลการประเมินทันที รู้ระดับขององค์กร พร้อมแนวทางการยกระดับ ESG ให้ดีขึ้น Click !!

Feedback Report

การประเมิน วิเคราะห์โอกาสการปรับปรุง และรายงานสรุปประเด็นสำคัญโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างตรงจุด เพิ่มระดับคะแนนการดำเนินการด้าน ESG อย่างตรงประเด็น

Consulting

การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง(Roadmap) การเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ กับ ESG Framework สู่แผนงานการปรับปรุงและสร้างคุณค่า(Improvement plan) เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

Sustainability Report

การจัดทำรายงานความยั่งยืน ตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) ด้วยมาตรฐานและรูปแบบการรายงาน รวมถึงการเปิดเผยการดำเนินการด้าน ESG ต่อสาธารณะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ สัมภาษณ์ และจัดทำรายงานความยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

GRI Training

ด้วยความร่วมมือกับ GRI Organization สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เตรียมให้บริการ The Certified Training Program การฝึกอบรมที่ช่วยให้การจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 Click !!

Training

การฝึกอบรมด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ทีมงาน และผู้บริหาร เกิดแนวคิดและการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตามแนวทางของ ESG ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม AA 1000 (Stakeholder Engagement) ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000)

How to implement FTPI ESG Framework?

FTPI ESG Framework เป็นกรอบการดำเนินงานที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการด้าน ESG สามารถใช้เป็นแนวทางที่ช่วยทบทวน ปรับปรุง พัฒนา และสร้างคุณค่าให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางของ Sustainable Corporation Index : SCI ตามแนวทางของ CERES และ Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืนและการเปิดเผยสู่สาธารณะ ตามแนวทางของ GRI ทั้งนี้ Framework นี้ยังเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้ทีมที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกับองค์กรในโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการด้าน ESG

Slide
Our Clients

บริษัท กาญจนดิษฐ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด
บริษัท คันเนจึ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคทีพีเอส โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
บริษัท พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
บริษัท วรรณวัชร 2001 จำกัด
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
บริษัท อาหารเสริม จำกัด
บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

Slide
Contact Our Experts
อุรศา ศรีบุญลือ
วิทยากรที่ปรึกษา
Consultant
play_circle_filled
mail
น้ำเพชร พรหมณา
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
Senior Consultant
play_circle_filled
mail
Slide
ติดต่อสอบถาม
02-6195500 ต่อ 571
วัชชิระ แก้วเทพ