Slider

Upcoming EventsPRODUCT & SERVICE

บริการปรึกษาแนะนำ

ให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาฝึกอบรม
การประเมินองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการฝึกอบรมในระยะสั้น การฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การศึกษาทางไกลและ e-Training

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

กิจกรรมสัมมนาหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

งานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

โครงการความร่วมมือต่างๆ ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

แบบประเมินตนเอง

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กร
ในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านต่างๆ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow

Slider

 


PRODUCTIVITY KNOWLEDGE
บทความที่น่าสนใจจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ และการบริหารจัดการ

Latest Articles
ถอดบทเรียน ความสำเร็จ SafeMove UK มัดใจ “ลูกค้าและพนักงาน” ดันผลลัพธ์ธุรกิจที่ได้มากกว่าคำว่า “สำเร็จ”
Latest Articles
‘Lotus’ เผยคำตอบ … ทำไมต้องทำ PDPA ? ทำแล้วได้อะไร ?
Latest Articles
Chip ขาดตลาด และ JIT แบบยืดหยุ่น ของโตโยต้า
Latest Articles
Digital และ Data ฐานรากสำคัญ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 [ตอนจบ]

previous arrow
next arrow
PlayPause

Slider

Unlock Productivity Lesson

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรจากงานสัมมนาและหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรู้เท่าทันเทรนด์ต่างๆทั่วโลก

Creativity Space & Innovative Wisdom

เรียนรู้นวัตกรรมและการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับ
กับบริบทและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

Industry Upgrading

บ่มเพาะความรู้ด้านผลิตภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

Skills for the Future

รู้เท่าทันทักษะแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ไปสู่ความสำเร็จ

Data Analytic and Digital Technology

การวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Think Tomorrow

ข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้ม หรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

CSR Talk

สร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง

Productivity Light up

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

จุดประกายความคิด ยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย

Productivity Insight

กฤชชัย อนรรฆมณี

เสริมเทคนิค ปรับกระบวนการ สู่การเพิ่มผลิตภาพ
อย่างยั่งยืน

Global Workplace Perspective

ชัยทวี เสนะวงศ์

เปิดมุมมองใหม่ เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และเท่าทันโลก

HR Talks

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เคล็ดลับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชาว HR
ไม่ควรพลาด

Talk about Passion

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สร้าง Passion ในการบริหารคนและบริหารงาน
สำหรับองค์กรยุคใหม่

Operational Excellence

พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารอุตสาหกรรม,
การผลิต, และโลจิสติคส์

previous arrow
next arrow
PlayPause

Slider

INFOGRAPHICS & MOTION GRAPHICS
‘Lotus’ เผยคำตอบ … ทำไมต้องทำ PDPA ? ทำแล้วได้อะไร ?
3 องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
“ส่อง 3 เทรนด์ รูปแบบสถานที่ทำงานจากโควิดเอฟเฟค”
เคล็ดลับสู่องค์กรอย่างยั่งยืนในแบบฉบับของ “โตโยต้า”
2040 SMEs
ทำความเข้าใจข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA
หลักการทำ CONSENT ตาม PDPA
ใครเป็นใครใน PDPA
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
NEWS

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider