Slider
PRODUCT & SERVICE

บริการปรึกษาแนะนำ

ให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาฝึกอบรม
การประเมินองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการฝึกอบรมในระยะสั้น การฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การศึกษาทางไกลและ e-Training

4 องค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทย
เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

กิจกรรมสัมมนาหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

งานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

โครงการความร่วมมือต่างๆ ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

แบบประเมินตนเอง

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กร
ในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านต่างๆ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

PRODUCTIVITY KNOWLEDGE
บทความที่น่าสนใจจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ และการบริหารจัดการ

Latest Articles
หงส์ดำ กับแรดเทา 
Latest Articles
ฟื้นโอกาส ฝ่าวิกฤต COVID–19 ต่อสู้ทุกความเปลี่ยนแปลงด้วย Productivity
Latest Articles
เอาตัวรอด พร้อมรับอนาคต หลัง COVID
Latest Articles
เสริมศักยภาพองค์กร รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Digital Lean
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Unlock Productivity Lesson

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรจากงานสัมมนาและหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรู้เท่าทันเทรนด์ต่างๆทั่วโลก

Creativity Space & Innovative Wisdom

เรียนรู้นวัตกรรมและการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับ
กับบริบทและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ


Industry Upgrading

บ่มเพาะความรู้ด้านผลิตภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0Skills for the Future

รู้เท่าทันทักษะแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ไปสู่ความสำเร็จ


Data Analytic and Digital Technology

การวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด


Think Tomorrow

ข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้ม หรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ


CSR Talk


สร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงProductivity Light up

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

จุดประกายความคิด ยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย


Productivity Insight

กฤชชัย อนรรฆมณี

เสริมเทคนิค ปรับกระบวนการ สู่การเพิ่มผลิตภาพ
อย่างยั่งยืน


Global Workplace Perspective

ชัยทวี เสนะวงศ์

เปิดมุมมองใหม่ เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และเท่าทันโลก


HR Talks

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เคล็ดลับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชาว HR
ไม่ควรพลาด


Oriental Innovator

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

Talk about Passion

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สร้าง Passion ในการบริหารคนและบริหารงาน
สำหรับองค์กรยุคใหม่


Operational Excellence

พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารอุตสาหกรรม,
การผลิต, และโลจิสติคส์


พลิกมุมคิด

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

INFOGRAPHICS & MOTION GRAPHICS
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
NEWS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider