Slider
PRODUCT & SERVICE

บริการปรึกษาแนะนำ

ให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาฝึกอบรม
การประเมินองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการฝึกอบรมในระยะสั้น การฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การศึกษาทางไกลและ e-Training

4 องค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทย
เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

กิจกรรมสัมมนาหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

งานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และศักยภาพของบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

โครงการความร่วมมือต่างๆ ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

แบบประเมินตนเอง

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กร
ในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านต่างๆ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

PRODUCTIVITY KNOWLEDGE
บทความที่น่าสนใจจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ และการบริหารจัดการ

Latest Articles
500 ปี Da Vinci และ หัวใจนักปราชญ์
Latest Articles
ศิลปะ การควบคุมด้วยการมองเห็น
Latest Articles
กระบวนการทางที่ไม่ผ่าน
Latest Articles
ความยืดหยุ่น ทักษะแห่งอนาคต
Latest Articles
โจทย์ใหม่ในการศึกษา
Latest Articles
TQA for SMEs: ถอดประสบการณ์ SMEs เพื่อจุดหมายแห่งความเป็นเลิศ
Latest Articles
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Industrial Paradigm Shifts)
Latest Articles
“Industry 4.0 กับมิติการพัฒนาวิถีชีวิต”
Latest Articles
กลไกในกลยุทธ์
Latest Articles
การเสริมพลัง (Empowerment)
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Unlock Productivity Lesson

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรจากงานสัมนาและหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรู้เท่าทันเทรนด์ต่างๆทั่วโลก

Think Tomorrow

ข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้ม หรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ


CSR Talk

สุรีพันธุ์ เสนานุช

สร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงGlobal Workplace Perspective

ชัยทวี เสนะวงศ์

เปิดมุมมองใหม่ เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และเท่าทันโลก


HR Talks

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เคล็ดลับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชาว HR
ไม่ควรพลาด


Talk about Passion

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สร้าง Passion ในการบริหารคนและบริหารงาน
สำหรับองค์กรยุคใหม่


Productivity Insight

กฤชชัย อนรรฆมณี

เสริมเทคนิค ปรับกระบวนการ สู่การเพิ่มผลิตภาพ
อย่างยั่งยืน


Skills for the Future

รู้เท่าทันทักษะแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ไปสู่ความสำเร็จ


Industry Upgrading

บ่มเพาะความรู้ด้านผลิตภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พลิกมุมคิด

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

Productivity Light up

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

Creativity Space & Innovative Wisdom

เรียนรู้นวัตกรรมและการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับ
กับบริบทและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ


Operational Excellence

พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารอุตสาหกรรม,
การผลิต, และโลจิสติคส์


previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

INFOGRAPHICS & MOTION GRAPHICS
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
NEWS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider