Slider
FTPI SERVICE MODEL
FTPI SERVICE MODEL
FTPI SERVICE MODEL
ยกระดับศักยภาพองค์กรอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภาพที่เหมาะกับบริบทของโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งจากภายใน (Robust) เพื่อให้องค์กรสามารถลดผลกระทบและฟื้นตัวจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรวดเร็ว (Resilient) นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร(Sustainable Productivity)
BUSINESS UPGRADING
การออกแบบและยกระดับกระบวนการทางธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
HIGH SKILLED WORKFORCE
การพัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่
CREATIVITY AND INNOVATION
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
DATA ANALYTICS
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้องค์กรปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็ว
Slider
PRODUCT & SERVICE

บริการปรึกษาแนะนำ

ให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาฝึกอบรม
การประเมินองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการฝึกอบรมในระยะสั้น การฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การศึกษาทางไกลและ e-Training

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

กิจกรรมสัมมนาหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

งานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

โครงการความร่วมมือต่างๆ ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

แบบประเมินตนเอง

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กร
ในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ร่วมประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านต่างๆ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

 


PRODUCTIVITY KNOWLEDGE
บทความที่น่าสนใจจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ และการบริหารจัดการ

Latest Articles
เสริมผลิตภาพเตรียมพร้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Innovation Lean
Latest Articles
ระบบ Lean กับ Agility และ Resilience
Latest Articles
คิดให้ไกลถึงอนาคต ต้องคิดแบบ ‘Lean 4.0’
Latest Articles
FUTURE for the future
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Unlock Productivity Lesson

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรจากงานสัมมนาและหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรู้เท่าทันเทรนด์ต่างๆทั่วโลก

Creativity Space & Innovative Wisdom

เรียนรู้นวัตกรรมและการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับ
กับบริบทและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ


Industry Upgrading

บ่มเพาะความรู้ด้านผลิตภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0Skills for the Future

รู้เท่าทันทักษะแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ไปสู่ความสำเร็จ


Data Analytic and Digital Technology

การวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด


Think Tomorrow

ข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้ม หรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ


CSR Talk


สร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงProductivity Light up

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

จุดประกายความคิด ยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย


Productivity Insight

กฤชชัย อนรรฆมณี

เสริมเทคนิค ปรับกระบวนการ สู่การเพิ่มผลิตภาพ
อย่างยั่งยืน


Global Workplace Perspective

ชัยทวี เสนะวงศ์

เปิดมุมมองใหม่ เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และเท่าทันโลก


HR Talks

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เคล็ดลับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชาว HR
ไม่ควรพลาด


Talk about Passion

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สร้าง Passion ในการบริหารคนและบริหารงาน
สำหรับองค์กรยุคใหม่


previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

INFOGRAPHICS & MOTION GRAPHICS
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
NEWS

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider