วันนี้ - 31 ธันวาคม

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ “คน”  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset   ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

การบริหารบุคลากร ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงานที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ พร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

 

HR for non HR in Digital Program
ได้รวบรวมองค์ความรู้การบริหารบุคลากร
ที่จำเป็นทุกมิติในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสายงาน

 

เนื้อหาจะมุ่งเน้นการเป็น Facilitator User
ของระบบบริหารบุคลากรเป็นหลัก
็็็HR System

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของระบบงาน HR ในองค์กรได้
 3. เพื่อร่วมผลักดันบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานในสายงานต่างๆ ที่ต้องบริหารทีมงาน
 2. ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน

 

หัวข้อการอบรม

Module: 1
Overview: Lead People

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Human Capital Trends
 • บทบาทหน้าที่ของ Line Manager Role of Non HR
Module: 2
Strategic HR Management

 • แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ Modern Organization & Agile Team
 • วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ Workplace Culture in the Future
Module: 3
กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

 • ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร Workforce Design: Aligning your organizational goals
 • การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง Workforce Planning: Right people, Right time, Right skills
 • สรรหาคนที่ใช่ขององค์กร Recruitment & Selection Techniques
Module: 4
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • ทักษะรับมืออนาคต Future skills
 • ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ Reskill & Upskill workforce
 • พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กร Workforce Development Techniques
Module: 5
กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทนตามควาสามารถ
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน Role & Job Grade Structure
 • ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน Annual Salary Increase
 • การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า People Budget Technique
 • บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง Salary Planning for Talent
Module: 6
กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม
 • ระบบบริหารผลงาน Performance Management System
 • การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal
Module: 7
กลยุทธ์การสร้างความผูกพันและแรงงาน

 • กฎ ระเบียบ บทลงโทษ การทำงานร่วมกันในองค์กร Discipline & Punishment
 • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Employee Engagement
 • การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน Employee Experience

 

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 75%

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ค่าธรรมเนียม : 2,800 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

 

เวลาเรียนรวม 2 ชั่วโมง 55 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 081-810-8325 (นันทนา)

083-297-9494 (เอราวรรณ)

Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด