Basic Lean - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Basic Lean

วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน

E-Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 1,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดและการทำงานแบบ Lean
 2. เรียนรู้แนวทางการค้นหางานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และไม่สร้างมูลค่าเพิ่มออกจากกันได้ (7 Wastes)
 3. สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Lean ขั้นพื้นฐานไปใช้ในการทำงานได้

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

 • องค์กรที่เริ่มนำแนวคิด Productivity มาใช้ในการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการสร้าง Productivity Awareness สร้างความเข้าใจแนวคิดและหลักการของ Lean
 • รวมถึงสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเรื่องความสูญเสีย (Waste) และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Lean ขั้นพื้นฐาน

 

ผู้เชี่ยวชาญ

อ.เชษฐพงศ์ สินธารา
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต

ความเชี่ยวชาญ

 • Lean for Productivity Improvement
 • Process Improvement
 • Poka Yoke

 

หัวข้ออบรม

Module 1: Productivity Concept

 • ความหมายของ Productivity
 • เป้าหมายในการวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน

Module 2: Lean Principle

 • นิยาม Lean วิวัฒนาการของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนวทาง 5 ประการ Lean Thinking
 • หลักคิดของ Lean

Module 3: 7 Wastes

แนวคิด 7 Wastes

 • Waste 1 ความสูญเสียจากผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 • Waste 2 ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็น (Unnecessary Stock)
 • Waste 3 ความสูญเสียจากการขนส่ง / ขนย้าย (Transportation / Conveyance)
 • Waste 4 ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process)
 • Waste 5 ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 • Waste 6 ความสูญเสียจากการรอคอย / การว่างงาน (Waiting / Idle / Delay)
 • Waste 7 ความสูญเสียจากผลิตของเสีย แก้ไขงาน (Defects/Rework)
 • Wastes of Lean

Module 4: Kaizen

 • ความหมายของ Kaizen
 • การปรับปรุง
 • ตัวอย่างการปรับปรุงองค์กรด้านการเงินหรือธนาคาร
 • ตัวอย่างการปรับปรุงโรงพยาบาล
 • ตัวอย่างการปรับปรุงด้วย Kaizen
 • เคล็ดลับสําคัญ 4 ประการสู่ความสําเร็จ

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 75%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 1,900 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนรวม 2 ชั่วโมง 12 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 083-297-9494 (เอราวรรณ)
Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles