Consulting

ESG On-boarding Program with Resource Productivity Management vs BB Learning

โปรแกรมการให้คำปรึกษาแนะนำรูปแบบใหม่ ที่มุ่งยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน สร้างกำไร ไปพร้อมๆ กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้เข้าใจ คิดเป็น ทำเป็น และขยายผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 • เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องมือ Resource Productivity Management
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของทีมงาน ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ของสมอง Brain-based Learning
 • พัฒนาทักษะการสอนงานของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการสอนงาน และพนักงานสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (First Right Time)

วิธีการที่ใช้

 • การบรรยาย
 • การทำ Workshop
 • การโค้ช (Coaching)
 • การให้คำปรึกษา
 • การปฏิบัติงานจริง
 • การแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

เหมาะสำหรับ

 • อุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการผลิตสินค้า เช่น พลังงาน น้ำ หรือวัตถุดิบอื่น ๆ
 • มีพนักงานไม่น้อยกว่า 100 คน
 • มีการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพในองค์กร
 • มีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 1 ท่าน
 • ผู้จัดการในสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน
 • หัวหน้างานที่รับผิดชอบกระบวนการเป้าหมาย อย่างน้อย 2 ท่าน

วิทยากร

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา       วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
 • คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์       วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ

 

ระยะเวลา  6 เดือน

 

รูปแบบกิจกรรม

เดือนที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม ให้ความรู้
เป้าหมาย: สร้างความเข้าใจเรื่อง ESG และการใช้เครื่องมือผลิตภาพในการจัดการทรัพยากร (Resource Productivity)
วิธีการ: Classroom & Workshop (3 วัน)

 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์กระบวนการ
เป้าหมาย: ค้นหาประเด็นที่ควรปรับปรุงในหน้างาน
วิธีการ: Workshop & Coaching (1 วัน)

 

เดือนที่ 2 – 4

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุง/สร้างใหม่
เป้าหมาย: ปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับแนวทาง ESG
วิธีการ: Consulting & Coaching (4 Man-Day)

 

เดือนที่ 5 – 6

กิจกรรมที่ 4 สอนงาน
เป้าหมาย: สอนงานตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (เป็นเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ)
วิธีการ: Workshop (2 วัน) และ Coaching (2 Man-Day)

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

195,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 585 (คุณศาตพร)
E-mail : sataporn@ftpi.or.th Line : @ftpiLatest Course


Latest Articles