TQA Criteria - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TQA Criteria

วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน

E-Training

ระยะเวลาอบรม : 15 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

TQA Criteria

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • โครงร่างองค์กร
 • การนำองค์กร
 • กลยุทธ์
 • ลูกค้า
 • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • บุคลากร
 • การปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ปี 2565-2566

 

ผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมชาติ  น้อยสิริสุข ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช   ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้จัดการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

 TQA Criteria
Module
รายละเอียด
Module 1
Ep 1: ภาพรวมโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
EP 2: การมุ่งเน้นที่ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Value)
Quiz ความเป็นมาและโครงสร้างเกณฑ์
Module 2 :
โครงร่างองค์กร
EP 1: ลักษณะองค์กร
EP 2:  สภาวการณ์ขององค์กร
Quiz โครงร่างองค์กร
Module 3 :
หมวด 1 การนำองค์กร
EP 1: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
EP 2: 1.2 การกำกับดูแลและการทำประโยชน์ให้สังคม
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 1 เชิงระบบ
EP 4: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 1
Quiz หมวด 1 การนำองค์กร
Module 4 :
หมวด 2 กลยุทธ์
EP 1: 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
EP 2: 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 2 เชิงระบบ
EP 4: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 2
Quiz หมวด 2 กลยุทธ์
Module 5 :
หมวด 3 ลูกค้า
EP 1: 3.1 ความคาดหวังของลูกค้า
EP 2: 3.2 ความผูกพันของลูกค้า
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 3 เชิงระบบและ
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3
Quiz หมวด 3 ลูกค้า
Module 6 :
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
EP 1: 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร
Ep 2: 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 4 เชิงระบบ
EP 4: เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหมวด 4
Quiz หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Module 7 :
หมวด 5 บุคลากร
EP 1: 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
EP 2: 5.2 ความผูกพันของบุคลากรและ
ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 5 เชิงระบบ
EP 3: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 5
Quiz หมวด 5 บุคลากร
Module 8 :
หมวด 6 การปฏิบัติการ
Ep 1: 6.1 กระบวนการทำงาน
EP 2: 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเจตจำนง
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 6 เชิงระบบ
EP 4: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 6
Quiz หมวด 6 การปฏิบัติการ
Module 9 :
มิติการให้คะแนน
EP 1: ระบบการให้คะแนน
EP 2 : แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ
EP 3: แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์
Module 10 :
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ปี 2565-2566

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้เรียนต้องผ่านการทำแบบทดสอบทุกบทเรียน

**ใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria สามารถใช้อ้างอิงในการเข้าอบรมหลักสูตรต่อเนื่องของTQA Training Program ได้ โดยมีระยะเวลาอ้างอิงได้ 1 ปีเท่านั้น**

(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ราคา 4,500 บาท (ไม่รวม VAT)

เวลาเรียนรวม 7 ชั่วโมง 27 นาที

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)

E-mail: tqatrining@ftpi.or.th, tanasak@ftpi.or.th, phatcharawan@ftpi.or.th, chutima@ftpi.or.th

 



หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles