ระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน

หากคุณคือผู้บริหาร คณะทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมในหลักสูตร Transform Feedback Report into Action Plan” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถนำผลลัพธ์จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ของผู้ตรวจประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านหัวข้อการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ การใช้ประโยชน์จากรายงานป้อนกลับ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการ

หลักสูตร, อบรมออนไลน์, TQA, Feedback Report

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหาร คณะทำงานที่ต้องการพัฒนาองค์กรจากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) และสามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) และสามารถจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 • รายงานป้อนกลับ
 • Key themes
 • Comments
 • Item Scoring Range
 • Scoring Band Distribution
 • การใช้ประโยชน์จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report)
 • การวิเคราะห์ผลลัพธ์
 • การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการ
 • การพัฒนาองค์กรจากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report)

 

ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 1,200 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนรวม 39.51 นาที

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 Fax 02-619-8098 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)

E-mail:  phatcharawan@ftpi.or.th หรือ panitnart@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด