โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างาน Supervisory Development Program - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างาน Supervisory Development Program

วันที่อบรม
วันนี้ - 31 ธันวาคม

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานระดับต้นในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาสำหรับช่วยหัวหน้างานได้เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบ ของตนเอง ทำความเข้าใจทักษะในการบริหารจัดการกับทีมงานในการทำงานประจำวัน รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงาน

หลักสูตรอบรม หัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ :  

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานที่องค์กรความคาดหวังและได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทั้งตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้
 3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานไปพร้อมกับความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจอยากทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย :  

 1. หัวหน้างานระดับต้น และกลาง
 2. หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม
 3. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

 

หัวข้อการอบรม

01 06 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหัวหน้างาน
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ‘เทคโนโลยีดิจิทัล
 • รู้จัก Gen ต่างๆ สำหรับการบริหาร
 • แนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่
 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหัวหน้างาน
 • กำหนดเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ผู้ที่จะโน้มน้าว
 • เทคนิคการพูดเพื่อโน้มน้าว
02 07
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่องค์กรคาดหวัง
 • ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี
การประมินผลงาน
 • แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ปัจจัยสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การวางแผนพัฒนารายบุคคล
03
08
การสอนงาน
 • แนวคิดในการสอนงาน
 • เทคนิคการสอนงาน 4 Step
 • การประเมินทักษะพนักงาน
เทคนิคการให้ Feedback
 • แนวคิดการให้ Feedback
 • การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ
 • การให้ฟีดแบคเชิงข้อมูล
04
09
การมอบหมายและติดตามงาน
 • ความสำคัญของการมอบหมายงาน
 • การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการติดตามงาน
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • การระบุปัญหา
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
 • การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา
05
10
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 • ทำความเข้าใจ Style ของแต่ละบุคคล
 • ปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
 • การสื่อสารให้ได้ใจลูกน้อง
การปรับปรุงการทำงาน
 • แนวคิดพื้นฐานนการเพิ่มผลิตภาพ
 • การปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ
 • การคิดเชิงนวัตกรรม

 

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 75%

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ราคา 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนโดยรวม 4 ชั่วโมง 58 นาที

หมายเหตุ : สถาบันมีบริการเสริม Follow up ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้นำไปปรับใช้กับงานของตนเอง โดยนำเสนอและวิเคราะห์งานที่มอบหมายหลังจากเรียนผ่านระบบ Online Learning พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากร เพื่อให้มั่นใจว่ามีมุมมองในด้านการบริหารจัดการคน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 081-810-8325 (นันทนา)

083-297-9494 (เอราวรรณ)

E-mail : nuntana@ftpi.or.tharawan@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition