Slide

WORKFORCE
ENGAGEMENT

Growing your Business on Sustainability Path
A Winning Approach
for Achieving Workforce &
Business Success
Slide
Slide

ORGANIZATONAL
CULTURE

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ที่เอื้อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและ
พฤติกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จ

EMPLOYEE
EXPERIENCE

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
จากปฏิสัมพันธ์และการรับรู้ระหว่าง
พนักงานกับองค์กร

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

สนับสนุนบุคลากรให้มีความสามารถ
และทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยรู้สึก
ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

BUSINESS
OUTCOME

มีผลเชิงบวกกับ Performance
และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี รวมถึง
สร้างการเติมโตที่ยั่งยืน

Slide
WORKFORCE ENGAGEMENT MODEL
WORKFORCE ENGAGEMENT MODEL

WE Model พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA)

ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Outcomes)
เป็นความรู้สึกและพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกต่องานและองค์กร และปัจจัยที่ส่งผลความผูกพัน (Engagement Drivers) เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับงาน ระบบบริหารจัดการ และองค์กร

กรอบแนวคิด FTPI WE พัฒนาด้วยเจตนารมณ์ที่ว่า องค์กรที่มีความผูกพันของบุคลากรสูง จะแสดงให้เห็นชัดเจนด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานที่เอื้อให้ผลการดำเนินการที่ดี บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการได้ทำงานที่มีความหมาย ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและบรรยากาศการทำงานที่ให้ความร่วมมือกัน การสื่อสารที่ดี ได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีระบบยกย่อชมเชยและให้รางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

Slide

Find out what factors
influence workforce engagement

ค้นหาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรผ่านการสำรวจความคิดเห็นตามองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยกรอบการประเมินที่น่าเชื่อถือและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Customized Package)

Take steps to increase
employee satisfaction

กำหนดแผนเสริมสร้างความผูกพัน ติดตาม และสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่าน Pulse Survey ที่จะช่วยให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

Build good employee
experiences and motivation

สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมที่พนักงานสัมผัส และปรับปรุงให้เกิดความประทับใจและแรงจูงใจที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Enhance employee performance
and business outcome

ยกระดับผลการปฏิบัติงานและความผูกพันของพนักงานที่สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Slide
Workforce Engagement Framework

เป็นกรอบการดำเนินงานแบบ Holistic แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 : CHECK UP

ขั้นตอนการตรวจเช็คปัญหาที่ส่งผลให้พนักงานรู้สึก เช่น ไม่ภูมิใจ ไม่เชื่อมั่น ไม่อยากทุ่มเทให้กับองค์กร ผ่านแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจ รูปแบบ online ด้วยคำถามและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยโดยตรง

ระยะที่ 2 : IMPROVEMENT

ทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์กับหลากหลายองค์กร จะช่วยวิเคราะห์ผลการสำรวจเชิงลึก
เพื่อให้มุมมองและโอกาสปรับปรุงในการจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน รวมถึงการออกแบบประสบการณ์ใหม่ (Employee Experience) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆ

ระยะที่ 3 : MEASUREMENT

เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับองค์กรที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยสมมุติฐานที่เชื่อว่า หากประเด็นที่พนักงานไม่พึงพอใจได้รับการปรับปรุง จะส่งผลชิงบวกกับผลการดำเนินการขององค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งต้องพิจารณากับปัจจัยอื่นร่วมด้วย และควรจะมีการติดตามผลเป็นระยะด้วย Pulse Survey

Slide

Get an Account, Holistic View of Employee Engagement

ได้รับข้อมูลภาพรวมที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

WE Survey Toolkits Support

มีชุดเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความผูกพัน

Compare & Contrast among Different Employee Groups

แสดงผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก ในมิติต่าง ๆ

Save Time & Resources

มีระบบสนับสนุนที่ช่วยองค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากร

After Survey Action Guideline

มีแนวทางจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน

Build Trust with Employees

สร้างความไว้วางใจให้กับพนักงานโดยการสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous)

Slide
FTPI Workforce Engagement Solutions
WE Consulting

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสำรวจระดับความผูกพันและจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

Customized Package

โปรแกรมที่องค์กรร่วมออกแบบสำรวจ Workforce Engagement ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงลึกในภาพรวมและ/หรือรายหน่วยงาน

Standard Package

โปรแกรมที่องค์กรสามารถใช้แบบสำรวจ Workforce Engagement ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ออกแบบโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และได้รับ Executive Crystal Report ไม่เกิน 15 หน้า

Bite-Size Consulting

บริการปรึกษาแนะนำแบบเลือกได้ตามที่องค์กรต้องการ ในบริการด้าน WE เช่น บริการวิเคราะห์ผลสำรวจ บริการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง ฯลฯ

WE Public Training

รูปแบบการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากหลากหลายองค์กร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

Course

• Workforce Engagement Overview
• Workforce Engagement in Practices
• Employee Experience
• Benchmarking
• Special Program

WE Inhouse Training

รูปแบบการฝึกอบรมภายในองค์กรและ Workshop ผ่าน Case ขององค์กรและสามารถออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร

Course

• Workforce Engagement Overview
• Workforce Engagement in Practices
• Employee Experience
• Benchmarking

Slide
Our Testimonials & Reference Customers
Slide
Contact Our Experts
Consultant Team
Chantalux Mongkol
ฉันทลักษณ์ มงคล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Dujdaow Duangden
ดุจดาว ดวงเด่น
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาบุคลากร
HRD & HRM
Suthasinee Potijun
สุธาสินี โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ด้านการปรับปรุงกระบวนการ ส่วนบริหารการผลิต
Research Team
Nantaphorn Aungatichart
นันทพร อังอติชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Tossapol Ramingwong
ทศพล ระมิงค์วงศ์
ผู้จัดการส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
Patcharasri Dangthongdee
พัชรศรี แดงทองดี
นักวิจัยอาวุโส
Napatsawan Thaiyanunt
นภัสวรรณ ไทยานันท์
นักวิจัย
Watchira Kaewthep
วัชชิระ แก้วเทพ
Business Support Officer

Tel. 0-2619-5500 ต่อ 571
E-mail: [email protected]