Slide

WORKFORCE
ENGAGEMENT

Growing your Business on Sustainability Path
A Winning Approach
for Achieving Workforce &
Business Success
Slide
Slide

ORGANIZATONAL
CULTURE

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ที่เอื้อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและ
พฤติกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จ

EMPLOYEE
EXPERIENCE

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
จากปฏิสัมพันธ์และการรับรู้ระหว่าง
พนักงานกับองค์กร

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

สนับสนุนบุคลากรให้มีความสามารถและ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก
ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

BUSINESS
OUTCOME

มีผลเชิงบวกกับ Performance
และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี รวมถึง
สร้างการเติมโตที่ยั่งยืน

Slide
WORKFORCE ENGAGEMENT MODEL
WORKFORCE ENGAGEMENT MODEL

WE Model พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA)

ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Outcomes)
เป็นความรู้สึกและพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกต่องานและองค์กร และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน (Engagement Drivers) เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับงาน ระบบบริหารจัดการ และองค์กร

กรอบแนวคิด FTPI BETTER WE พัฒนาด้วยเจตนารมณ์ที่ว่า องค์กรที่มีความผูกพันของบุคลากรสูง จะแสดงให้เห็นชัดเจนด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานที่เอื้อให้ผลการดำเนินการที่ดี บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการได้ทำงานที่มีความหมาย ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและบรรยากาศการทำงานที่ให้ความร่วมมือกัน การสื่อสารที่ดี ได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีระบบยกย่อชมเชยและให้รางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

Read More +

Slide

Find out what factors
influence workforce engagement

ค้นหาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรผ่านการสำรวจความคิดเห็นตามองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยกรอบการประเมินที่น่าเชื่อถือและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Customized Package)

Take steps to increase
employee satisfaction

กำหนดแผนเสริมสร้างความผูกพัน ติดตาม และสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่าน Pulse Survey ที่จะช่วยให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

Build good employee
experiences and motivation

สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมที่พนักงานสัมผัส และปรับปรุงให้เกิดความประทับใจและแรงจูงใจที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Enhance employee performance
and business outcome

ยกระดับผลการปฏิบัติงานและความผูกพันของพนักงานที่สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Slide
Workforce Engagement Framework

เป็นกรอบการดำเนินงานแบบ Holistic แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 : CHECK UP

ขั้นตอนการตรวจเช็คปัญหาที่ส่งผลให้พนักงานรู้สึก เช่น ไม่ภูมิใจ ไม่เชื่อมั่น ไม่อยากทุ่มเทให้กับองค์กร ผ่านแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจ รูปแบบ online ด้วยคำถามและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยโดยตรง

คลิกดูตัวอย่างคำถามและ Dashboard รายงานผล

คลิกดูตัวอย่างคำถามและ Dashboard รายงานผล

ระยะที่ 2 : IMPROVEMENT

ทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์กับหลากหลายองค์กร จะช่วยวิเคราะห์ผลการสำรวจเชิงลึก
เพื่อให้มุมมองและโอกาสปรับปรุงในการจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน รวมถึงการออกแบบประสบการณ์ใหม่ (Employee Experience) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆ

ระยะที่ 3 : MEASUREMENT

เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับองค์กรที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยสมมติฐานที่เชื่อว่า หากประเด็นที่พนักงานไม่พึงพอใจได้รับการปรับปรุง จะส่งผลเชิงบวกกับผลการดำเนินการขององค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งต้องพิจารณากับปัจจัยอื่นร่วมด้วย และควรจะมีการติดตามผลเป็นระยะด้วย Pulse Survey

Slide

Get an Account, Holistic View of Employee Engagement

ได้รับข้อมูลภาพรวมที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

WE Survey Toolkits Support

มีชุดเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความผูกพัน

Compare & Contrast among Different Employee Groups

แสดงผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก ในมิติต่าง ๆ

Save Time & Resources

มีระบบสนับสนุนที่ช่วยองค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากร

After Survey Action Guideline

มีแนวทางจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพัน

Build Trust with Employees

สร้างความไว้วางใจให้กับพนักงานโดยการสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous)

Slide
FTPI Workforce Engagement Solutions
WE Consulting

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสำรวจระดับความผูกพันและจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

Package
Promotion !!

Workforce Engagement & Satisfaction Survey
สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร

ราคาพิเศษถึง 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น

Customized Package

โปรแกรมที่องค์กรร่วมออกแบบสำรวจ Workforce Engagement ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงลึกในภาพรวมและ/หรือรายหน่วยงาน

Read More +

Standard Package

โปรแกรมที่องค์กรสามารถใช้แบบสำรวจ Workforce Engagement ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ออกแบบโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และได้รับ Executive Crystal Report ไม่เกิน 15 หน้า

Read More +

Bite-Size Consulting

บริการปรึกษาแนะนำแบบเลือกได้ตามที่องค์กรต้องการ ในบริการด้าน WE เช่น บริการวิเคราะห์ผลสำรวจ บริการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง ฯลฯ

WE Public Training

รูปแบบการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากหลากหลายองค์กร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

Course

• Workforce Engagement Overview
• Workforce Engagement in Practices
• Employee Experience
• Benchmarking
• Special Program

WE Inhouse Training

รูปแบบการฝึกอบรมภายในองค์กรและ Workshop ผ่าน Case ขององค์กรและสามารถออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร

Course

• Workforce Engagement Overview
• Workforce Engagement in Practices
• Employee Experience
• Benchmarking


ARTICLE & INFOGRAPHICS
สาระความรู้จาก GURU ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
และอัปเดตเทรนด์การทำงานในอนาคต

Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
เทคนิคหาคนให้ตรงใจ
เทคนิคหาคนให้ตรงใจ
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
คนทำงาน 3 ประเภท
คนทำงาน 3 ประเภท
Soft Powerในองค์กร คืออะไร ดีอย่างไร ทำไมองค์กรควรมี
Soft Powerในองค์กร คืออะไร ดีอย่างไร ทำไมองค์กรควรมี
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
จริงหรือไม่ Work from Home ทำให้ Productivity ลดลง ?
จริงหรือไม่ Work from Home ทำให้ Productivity ลดลง ?
Employee Engagement Surveyกุญแจสำคัญ สร้างองค์กรให้ยั่งยืน
Employee Engagement Survey
กุญแจสำคัญ สร้างองค์กรให้ยั่งยืน
หยั่งรากความเป็นเลิศ
หยั่งรากความเป็นเลิศ
5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง
5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง
previous arrow
next arrow
Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
เทคนิคหาคนให้ตรงใจ
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
คนทำงาน 3 ประเภท
Soft Powerในองค์กร  คืออะไร ดีอย่างไร ทำไมองค์กรควรมี
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
จริงหรือไม่ Work from Home ทำให้ Productivity ลดลง ?
Employee Engagement Survey<br>กุญแจสำคัญ  สร้างองค์กรให้ยั่งยืน
หยั่งรากความเป็นเลิศ
5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง
previous arrow
next arrow

เมื่อเป้าหมายของพี่ไม่ใช่เป้าหมายของน้อง
เมื่อเป้าหมายของพี่ไม่ใช่เป้าหมายของน้อง
ต้องมี 5 ข้อนี้!! ถ้าอยากให้ตัวเองหรือลูกน้องมี Entrepreneurial Mindset & Skills
ต้องมี 5 ข้อนี้!! ถ้าอยากให้ตัวเองหรือลูกน้องมี Entrepreneurial Mindset & Skills
เทคนิคหาคนให้ตรงใจ
เทคนิคหาคนให้ตรงใจ
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด
องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง
5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง
รู้ได้อย่างไร ? พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง
รู้ได้อย่างไร ? พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง
previous arrow
next arrow
เมื่อเป้าหมายของพี่ไม่ใช่เป้าหมายของน้อง
ต้องมี 5 ข้อนี้!! ถ้าอยากให้ตัวเองหรือลูกน้องมี Entrepreneurial Mindset &#038; Skills
เทคนิคหาคนให้ตรงใจ
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ&#8230;แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง
รู้ได้อย่างไร ?   พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง
previous arrow
next arrow


Video
รับฟังเทคนิคและข้อคิดเพื่อการพัฒนาบุคลากรจากกูรู HR ตัวจริง
ผ่านสัมมนาออนไลน์หลากหลายหัวข้อ

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Slide
Our Testimonials & Reference Customers
Slide
Contact Our Experts
Consultant Team
Chantalux Mongkol
ฉันทลักษณ์ มงคล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Dujdaow Duangden
ดุจดาว ดวงเด่น
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาบุคลากร
HRD & HRM
Suthasinee Potijun
สุธาสินี โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ด้านการปรับปรุงกระบวนการ ส่วนบริหารการผลิต
Research Team
Nantaphorn Aungatichart
นันทพร อังอติชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Patcharasri Dangthongdee
พัชรศรี แดงทองดี
นักวิจัยอาวุโส
Tossapol Ramingwong
ทศพล ระมิงค์วงศ์
ผู้จัดการส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
Napatsawan Thaiyanunt
นภัสวรรณ ไทยานันท์
นักวิจัย
Watchira Kaewthep
วัชชิระ แก้วเทพ
Business Support Officer

Tel. 0-2619-5500 ต่อ 571
E-mail: Watchira@ftpi.or.th

Naiyana Homjan
นัยนา หอมจันทร์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Tel. 0-2619-5500 ต่อ 319
E-mail: naiyana@ftpi.or.th