คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร
Slider

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของเอพีโอที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ 1 ครั้ง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีและยินดีที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจ

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัคร ประกอบด้วย

APO Candidate’s Biodata (โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 • แนบรูปถ่ายสีในเครื่องแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 x 200 พิกเซล แต่ไม่เกิน 400 x 300 พิกเซล (แนบเป็นไฟล์)
 • APO Medical and Insurance Declaration Form
  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอาการโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ a-k ให้ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกแบบฟอร์มทั้งสองแผ่น โดยลงนามรับรองตนเอง ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์
  • ส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีอาการตามที่ระบุต้องไปตรวจร่างกายและให้แพทย์ลงนามรับรองในเอกสารว่าสุขภาพของท่านจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการเข้าร่วมโครงการ
 • ส่งกลับเป็นไฟล์ Excel มายัง liaison@ftpi.or.th

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ  (โปรดคลิกเพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์)

2. เอกสาร/แผ่นพับแนะนำหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ ให้แจ้งที่อยู่เว็บไซต์ (website address) ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (หรือแนบเป็นไฟล์) แทนการส่งเอกสาร

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงทุนจดทะเบียนบริษัทสำหรับผู้สมัครจาก SMEs (แนบเป็นไฟล์)

4. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด ถึง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ฉบับจริง)