ด้านบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

 OrgManagement-1 OrgManagement-4 OrgManagement-6

ให้บริการปรึกษาแนะนำใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ . . .

1) การพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) เป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้องค์กรพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน องค์กรสามารถนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพขององค์กร เพื่อให้ทราบว่าระบบบริหารจัดการของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด อันจะนำไปสู่การกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning)

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้บริหารจำเป็นจะต้องเข้าใจแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ การให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนกลยุทธ์คือการตอบคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันองค์กรอยู่ที่จุดไหน, องค์กรต้องการจะไปสู่จุดไหน, และองค์กรจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, และแผนปฏิบัติการ

3) Balanced Scorecard 

องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาเพื่อช่วยในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แนวคิด Balanced Scorecard ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดซึ่งจะทำให้ผู้บริหารทราบถึงผลของการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ แนวคิด Balanced Scorecard ยังช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน

4) การจัดทำดัชนีชี้วัด (KPI)

การประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA)
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award; PMQA)
 • ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal; SEPA)
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx)
 • Productivity Excellence (P-Ex)
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School; WCSS)

เครื่องมือในการพัฒนาการจัดการองค์กร

 • Strategic Planning
 • Balanced Scorecard
 • Key Performance Indicator
 • Action plan Preparation
 • Organization Quick Scan
 • Employee Opinion Survey
 • Employee Engagement Survey

การบริหารองค์กรแบบบูรณาการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ

 • Work System and Work Process Management (Design & Redesign/Implement and Improvement)
 • Integrated Management System


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณขนิษฐา คงประเสริฐลาภ

โทรศัพท์หมายเลข (02) 619-5500 ต่อ 586
หรือโทรสาร หมายเลข (02) 619-8090
E-mailt: khanittha@ftpi.or.th