บริการปรึกษาแนะนำ

2015-03-05_18-04-01

 

กรอกข้อมูล สมัครบริการให้คำปรึกษาแนะนำ

 

สถาบันมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำ และการฝึกอบรมแก่ลูกค้า ครอบคลุมทั้งภาค อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ดังนี้

1.1 การให้คำปรึกษาในภาคการผลิต โดยที่ปรึกษาที่ มีความรู้และความชำนาญในการให้คำปรึกษาแนะนำในภาคการ ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การผลิต โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ในการให้บริการเป็น 2 ส่วน ดังนี้2015-03-05_18-02-32

• การบริหารการผลิต (Production Management) ได้แก่ การวัดระดับผลิตภาพ (Productivity Measurement), การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control System), การบริหารระบบการบำรุงรักษา(Maintenance Management System), การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management), การบริหารความปลอดภัย (Safety Management), การบริหาร งานประจำวัน (Daily Management) และการพัฒนาศักยภาพ ของหัวหน้างาน (Supervisor Development) เป็นต้น

• การบริหารเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Management) ได้แก่ 5ส, ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion), เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี ประสิทธิผล (Effective Problem Solving), กิจกรรมกลุ่มปรับปรุง คุณภาพ (Quality Control Circle), การบำรุงรักษาทวีผลแบบ ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance), การบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management), การผลิต แบบลีน (Lean manufacturing) และ Six Sigma เป็นต้น

1.2 การให้คำปรึกษาในภาคบริการ โดยมุ่งเน้นการ ลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการ เพิ่มระดับคุณภาพใน การให้บริการ และลดต้นทุนในการให้บริการ เพื่อสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ เช่น 5ส สำหรับภาคบริการ, ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion), เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving), กิจกรรม กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control Circle), การบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management), ระบบลีน สำหรับภาคบริการ (Lean for Service) และการปรับปรุง กระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) เป็นต้น

1.3 ระบบมาตรฐานสากล สถาบันมุ่งมั่นในการนำ มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ มาใช้ในระบบการบริหารงาน คุณภาพสำหรับผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมทั้งช่วยปรับปรุงการ บริหารงานภายในองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบัน จะเข้าไปฝึกอบรมและให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐาน สากลต่าง ๆ โดยระบบมาตรฐานสากลที่สถาบันได้ให้บริการ ได้แก่ ISO9000, ISO9001, ISO14000, ISO14001, ISO22000, ISO/TS16949, GMP, HACCP, Green Productivity, OHSAS 18001และ SA8000 เป็นต้น

2015-03-05_18-01-491.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันยังมีบริการให้ คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ในด้านทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับ สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิ Competency Models, Job Analysis, Job Description, Job Evaluation, Job Instruction, Job Methods, Job Relations, Performance Management System, Leadership, Supervisor in Competitive Age, Team Building, Training Roadmaps, Training Evaluation และ Train the Trainer Programs เป็นต้น

1.5 การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วยระบบและแนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ Key Performance Indicators (KPIs), Balanced Scorecard, Benchmarking, Knowledge Management (KM), Self Assessment, Cross-Functional Alignment, Thailand Quality Award Roadmap, Organizational Assessment, Strategic Planning, Best Practices และ Service Quality เป็นต้น

นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัดโครงการ “พัฒนาทักษะ การจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง Business Excellence Framework” หรือ Q Program เพื่อให้ความรู้เรื่องเครื่องมือ การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กรที่ดี (Value chain & Business Model) ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร (Top 20 Management Tool & Standard) พร้อมทั้งศึกษาแนว ปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาองค์กรที่เป็นเลิศ ด้วยวิธีการเรียนรู้ ทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีที่เรียนรู้จากกรณีศึกษา และการฝึก ปฏิบัติที่เข้มข้น