ด้านบริหารการผลิต (Production Management)

Production-4 Production-2 OrgManagement-5

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปิดบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและอื่น ๆ โดยนำเอาเทคนิคและวิธีการ เช่น 5ส ไคเซ็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ QC ฯลฯ มาประยุกต์ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญคนไทยและต่างประเทศโดยการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายเพื่อ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ (Quality)สูงขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา (Delivery) ด้วยการทำงานที่ปลอดภัย (Safety) พนักงานมีขวัญกำลังใจสูง (Morale) รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) และการดำเนิน ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ (Ethics)

รูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะนำ

• Management Clinic (ไม่คิดค่าบริการ)
เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสนใจการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงการทำงาน
• Onsite-Management-Guidance (OMG ) Consultation
. การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 1 วันเป็นการให้คำแนะนำการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตสำหรับกลุ่มผู้บริหารหรือพนักงานอย่างย่นย่อโดยไม่มีการทดลองทำการปรับปรุง
. การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 5 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ 3 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองทำการปรับปรุงจริงโดยการเลือกพื้นที่ เครื่องจักร หรือหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการทำงาน
• Consultation OJT (On-the-job)
การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 10 ครั้งระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองการปรับปรุงจริง เช่นเดียวกับการให้บริการ ในระยะ 3 เดือนแต่รวมถึงการให้การฝึกอบรมกับคณะทำงาน เพื่อการขยายผลการ ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และ การติดตามผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
 Full Scale Consultation
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เป็นการให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์การรวมถึงการส่งเสริมให้การเพิ่มผลผลิต ภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ

การเลือกโปรแกรม ให้บริการปรึกษาแนะนำขึ้นกับความพร้อมของบริษัท ในด้านต่าง เช่นระบบการทำงานขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ในองค์การสภาพเครื่องจักร ความพร้อมของพนักงานหัวหน้างานและผู้บริหาร เป็นต้น

แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำ

การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 10 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองการปรับปรุงจริง เช่นเดียวกับการให้บริการ ในระยะ 3 เดือนแต่รวมถึงการให้การฝึกอบรมกับคณะทำงานเพื่อการขยายผลการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการติดตามผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

หลังจากผู้บริหารระดับสูงเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Management Clinic) แล้วสถาบัน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบริษัทจากนั้น จัดส่งรายการสรุปผลการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อสรุปปัญหาที่พบรวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นในการปรับปรุงการทำงาน

.
เมื่อลูกค้า (บริษัท) ยืนยันการขอรับบริการปรึกษาแนะนำ สถาบันจะเข้าไปให้บริการในสถานประกอบการของลูกค้า ดังนี้

1.สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษาระบบการบริหารการผลิต  และสภาพการทำงานจริงของสถานประกอบการเพื่อได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
2.การเลือกพื้นที่ / เครื่องจักรเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
3.ทางบริษัท จัดเก็บข้อมูลจาก พื้นที่ / เครื่องจักรตัวอย่าง     เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเป็น     การยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น
4.การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยเน้นการพัฒนา ฝึกอบรม แก่คณะทำงานรวมถึง   การทดลองการปรับปรุงจริง
5.ติดตามผลการปรับปรุง จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการ   ปรับปรุง รวมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
(สำหรับโครงการ 6เดือนขึ้นไป)

.
สถาบันให้บริการปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมกับสถานประกอบการและธุรกิจบริการ ทุกประเภท อาทิ ….

– ผลิตภัณฑ์พลาสติก
– ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
– ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– ยาและเคมีภัณฑ์
– อาหาร
– ไฟฟ้า เหล็กกล้าและอิเลคทรอนิคส์
– เซรามิกและแก้ว
– กระดาษ
– รองเท้าและเครื่องหนัง
– ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
– อัญมณีและเครื่องประดับ

 


การผลิตแบบลีน - Lean Manufacturing (2 วัน)
การผลิตแบบลีน - Lean Manufacturing (2 วัน)
E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-9C-E0-B8-A5-E0-B8-B4-E0-B8-95-E0-B9-81-E0-B8-9A-E0-B8-9A-E0-B8-A5-E0-B8-B5-E0-B8-99-Lean-Manufacturing-2-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
227.6 KiB
529 Downloads
Details
การลดความสูญเสีย 7 ประการ
193.7 KiB
397 Downloads
Details
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) (1 วัน)
253.8 KiB
530 Downloads
Details
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) (2 วัน)
256.3 KiB
357 Downloads
Details
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis 1 วัน
220.9 KiB
417 Downloads
Details
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจั กร (OEE) 1วัน
198.1 KiB
342 Downloads
Details
การออกแบบระบบงาน (Work System Design) 1 วัน
231.8 KiB
300 Downloads
Details
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (1 วัน)
198.7 KiB
398 Downloads
Details
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (2 วัน)
202.2 KiB
271 Downloads
Details
จิตสำนึกในความสูญเสีย (1 วัน)
192.5 KiB
269 Downloads
Details
พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) (1 วัน)
221.7 KiB
414 Downloads
Details
ระบบป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE (1 วัน)
220.6 KiB
433 Downloads
Details
ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพตามแนวทาง COQ (Cost of Quality) (2 วัน)
202.3 KiB
363 Downloads
Details
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools) (1 วัน)
199.4 KiB
445 Downloads
Details
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 New QC Tools) (1 วัน)
197.5 KiB
447 Downloads
Details
เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice) (1 วัน)
194.3 KiB
288 Downloads
Details
เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique) (1 วัน)
205.2 KiB
345 Downloads
Details
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) (1 วัน)
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) (1 วัน)
E0-B9-80-E0-B8-97-E0-B8-84-E0-B8-99-E0-B8-B4-E0-B8-84-E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-A5-E0-B8-94-E0-B8-95-E0-B9-89-E0-B8-99-E0-B8-97-E0-B8-B8-E0-B8-99-Cost-Reduction-1-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
197.1 KiB
388 Downloads
Details
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 1 วัน
197.4 KiB
342 Downloads
Details
เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving) (1 วัน)
เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving) (1 วัน)
E0-B9-80-E0-B8-97-E0-B8-84-E0-B8-99-E0-B8-B4-E0-B8-84-E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B9-81-E0-B8-81-E0-B9-89-E0-B8-9B-E0-B8-B1-E0-B8-8D-E0-B8-AB-E0-B8-B2-Problem-Solving-1-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
216.8 KiB
338 Downloads
Details
1 2 3


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:     (02) 619-5500 ต่อ 576
โทรสาร:      (02) 619-8071
E-mail: Sataporn@ftpi.or.th