การบริหารการผลิตและผลิตภาพ

 

Production-4 Production-2 OrgManagement-5

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปิดบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและอื่น ๆ โดยนำเอาเทคนิคและวิธีการ เช่น 5ส ไคเซ็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ QC ฯลฯ มาประยุกต์ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญคนไทยและต่างประเทศโดยการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายเพื่อ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ (Quality)สูงขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา (Delivery) ด้วยการทำงานที่ปลอดภัย (Safety) พนักงานมีขวัญกำลังใจสูง (Morale) รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) และการดำเนิน ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ (Ethics)

รูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะนำ

• Management Clinic (ไม่คิดค่าบริการ)
เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสนใจการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงการทำงาน
• Onsite-Management-Guidance (OMG ) Consultation
. การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 1 วันเป็นการให้คำแนะนำการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตสำหรับกลุ่มผู้บริหารหรือพนักงานอย่างย่นย่อโดยไม่มีการทดลองทำการปรับปรุง
. การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 5 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ 3 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองทำการปรับปรุงจริงโดยการเลือกพื้นที่ เครื่องจักร หรือหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการทำงาน
• Consultation OJT (On-the-job)
การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 10 ครั้งระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองการปรับปรุงจริง เช่นเดียวกับการให้บริการ ในระยะ 3 เดือนแต่รวมถึงการให้การฝึกอบรมกับคณะทำงาน เพื่อการขยายผลการ ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และ การติดตามผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
 Full Scale Consultation
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เป็นการให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์การรวมถึงการส่งเสริมให้การเพิ่มผลผลิต ภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ

การเลือกโปรแกรม ให้บริการปรึกษาแนะนำขึ้นกับความพร้อมของบริษัท ในด้านต่าง เช่นระบบการทำงานขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ในองค์การสภาพเครื่องจักร ความพร้อมของพนักงานหัวหน้างานและผู้บริหาร เป็นต้น

แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำ

การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 10 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองการปรับปรุงจริง เช่นเดียวกับการให้บริการ ในระยะ 3 เดือนแต่รวมถึงการให้การฝึกอบรมกับคณะทำงานเพื่อการขยายผลการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการติดตามผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

หลังจากผู้บริหารระดับสูงเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Management Clinic) แล้วสถาบัน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบริษัทจากนั้น จัดส่งรายการสรุปผลการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อสรุปปัญหาที่พบรวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นในการปรับปรุงการทำงาน

.
เมื่อลูกค้า (บริษัท) ยืนยันการขอรับบริการปรึกษาแนะนำ สถาบันจะเข้าไปให้บริการในสถานประกอบการของลูกค้า ดังนี้

1.สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษาระบบการบริหารการผลิต  และสภาพการทำงานจริงของสถานประกอบการเพื่อได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
2.การเลือกพื้นที่ / เครื่องจักรเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
3.ทางบริษัท จัดเก็บข้อมูลจาก พื้นที่ / เครื่องจักรตัวอย่าง     เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเป็น     การยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น
4.การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยเน้นการพัฒนา ฝึกอบรม แก่คณะทำงานรวมถึง   การทดลองการปรับปรุงจริง
5.ติดตามผลการปรับปรุง จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการ   ปรับปรุง รวมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
(สำหรับโครงการ 6เดือนขึ้นไป)

.
สถาบันให้บริการปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมกับสถานประกอบการและธุรกิจบริการ ทุกประเภท อาทิ ….

– ผลิตภัณฑ์พลาสติก
– ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
– ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– ยาและเคมีภัณฑ์
– อาหาร
– ไฟฟ้า เหล็กกล้าและอิเลคทรอนิคส์
– เซรามิกและแก้ว
– กระดาษ
– รองเท้าและเครื่องหนัง
– ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
– อัญมณีและเครื่องประดับ

 


หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
Boost Up Productvity In Service Sector (1 วัน) 1 30 222.0 KiB สมัคร
QC Story (1 วัน) 1 30 193.1 KiB สมัคร
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ(1 วัน) 1 30 193.8 KiB สมัคร
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (1 วัน) 1 30 197.0 KiB สมัคร
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (2 วัน) 2 30 199.4 KiB สมัคร
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล (1 วัน) 1 30 194.1 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (1 วัน) 1 30 197.7 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (2 วัน) 2 30 212.7 KiB สมัคร
การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor) 2 วัน 1 30 194.3 KiB สมัคร
การบริหารต้นทุน (Cost Management) (2 วัน) 2 30 212.6 KiB สมัคร
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (1 วัน) 1 30 201.3 KiB สมัคร
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (2 วัน) 2 30 203.7 KiB สมัคร
การบริหารโครงการ (Project Management) (2 วัน) 2 30 256.1 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (1 วัน) 1 30 199.1 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (1 วัน) 1 30 253.2 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (2 วัน) 2 30 221.7 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (1 วัน) 1 30 199.6 KiB สมัคร
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (1 วัน) 1 30 199.3 KiB สมัคร
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (1 วัน) 1 30 206.8 KiB สมัคร
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (2 วัน) 2 30 201.2 KiB สมัคร
1 2 3


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:     (02) 619-5500 ต่อ 576
โทรสาร:      (02) 619-8071
E-mail: Sataporn@ftpi.or.th