ด้านบริหารการผลิต (Production Management)

Production-4 Production-2 OrgManagement-5

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปิดบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและอื่น ๆ โดยนำเอาเทคนิคและวิธีการ เช่น 5ส ไคเซ็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ QC ฯลฯ มาประยุกต์ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญคนไทยและต่างประเทศโดยการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายเพื่อ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ (Quality)สูงขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา (Delivery) ด้วยการทำงานที่ปลอดภัย (Safety) พนักงานมีขวัญกำลังใจสูง (Morale) รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) และการดำเนิน ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ (Ethics)

รูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะนำ

• Management Clinic (ไม่คิดค่าบริการ)
เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสนใจการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงการทำงาน
• Onsite-Management-Guidance (OMG ) Consultation
. การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 1 วันเป็นการให้คำแนะนำการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตสำหรับกลุ่มผู้บริหารหรือพนักงานอย่างย่นย่อโดยไม่มีการทดลองทำการปรับปรุง
. การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 5 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ 3 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองทำการปรับปรุงจริงโดยการเลือกพื้นที่ เครื่องจักร หรือหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการทำงาน
• Consultation OJT (On-the-job)
การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 10 ครั้งระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองการปรับปรุงจริง เช่นเดียวกับการให้บริการ ในระยะ 3 เดือนแต่รวมถึงการให้การฝึกอบรมกับคณะทำงาน เพื่อการขยายผลการ ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และ การติดตามผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
 Full Scale Consultation
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เป็นการให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์การรวมถึงการส่งเสริมให้การเพิ่มผลผลิต ภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ

การเลือกโปรแกรม ให้บริการปรึกษาแนะนำขึ้นกับความพร้อมของบริษัท ในด้านต่าง เช่นระบบการทำงานขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ในองค์การสภาพเครื่องจักร ความพร้อมของพนักงานหัวหน้างานและผู้บริหาร เป็นต้น

แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำ

การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 10 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับทดลองการปรับปรุงจริง เช่นเดียวกับการให้บริการ ในระยะ 3 เดือนแต่รวมถึงการให้การฝึกอบรมกับคณะทำงานเพื่อการขยายผลการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการติดตามผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

หลังจากผู้บริหารระดับสูงเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Management Clinic) แล้วสถาบัน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบริษัทจากนั้น จัดส่งรายการสรุปผลการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อสรุปปัญหาที่พบรวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นในการปรับปรุงการทำงาน

.
เมื่อลูกค้า (บริษัท) ยืนยันการขอรับบริการปรึกษาแนะนำ สถาบันจะเข้าไปให้บริการในสถานประกอบการของลูกค้า ดังนี้

1.สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษาระบบการบริหารการผลิต  และสภาพการทำงานจริงของสถานประกอบการเพื่อได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
2.การเลือกพื้นที่ / เครื่องจักรเพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
3.ทางบริษัท จัดเก็บข้อมูลจาก พื้นที่ / เครื่องจักรตัวอย่าง     เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเป็น     การยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น
4.การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยเน้นการพัฒนา ฝึกอบรม แก่คณะทำงานรวมถึง   การทดลองการปรับปรุงจริง
5.ติดตามผลการปรับปรุง จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการ   ปรับปรุง รวมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
(สำหรับโครงการ 6เดือนขึ้นไป)

.
สถาบันให้บริการปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมกับสถานประกอบการและธุรกิจบริการ ทุกประเภท อาทิ ….

– ผลิตภัณฑ์พลาสติก
– ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
– ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– ยาและเคมีภัณฑ์
– อาหาร
– ไฟฟ้า เหล็กกล้าและอิเลคทรอนิคส์
– เซรามิกและแก้ว
– กระดาษ
– รองเท้าและเครื่องหนัง
– ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
– อัญมณีและเครื่องประดับ

 


Boost Up Productvity In Service Sector (1 วัน)
Boost Up Productvity In Service Sector (1 วัน)
Boost-up-Productvity-in-Service-Sector-1-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
222.0 KiB
307 Downloads
Details
QC Story (1 วัน)
QC Story (1 วัน)
QC-Story-1-E0B8A7E0B8B1E0B899.pdf
193.1 KiB
463 Downloads
Details
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ(1 วัน)
Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ(1 วัน)
Visual-Control-E0B980E0B89EE0B8B7E0B988E0B8ADE0B881E0B8B2E0B8A3E0B980E0B89EE0B8B4E0B988E0B8A1E0B89CE0B8A5E0B8B4E0B895E0B8A0E0B8B2E0B89E1-E0B8A7E0B8B1E0B899.pdf
193.8 KiB
326 Downloads
Details
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (1 วัน)
197.0 KiB
307 Downloads
Details
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC) (2 วัน)
199.4 KiB
512 Downloads
Details
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล (1 วัน)
194.1 KiB
418 Downloads
Details
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (1 วัน)
197.7 KiB
491 Downloads
Details
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) (2 วัน)
212.7 KiB
348 Downloads
Details
การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor) 2 วัน
194.3 KiB
332 Downloads
Details
การบริหารต้นทุน (Cost Management) (2 วัน)
การบริหารต้นทุน (Cost Management) (2 วัน)
E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-9A-E0-B8-A3-E0-B8-B4-E0-B8-AB-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-95-E0-B9-89-E0-B8-99-E0-B8-97-E0-B8-B8-E0-B8-99-Cost-Management-2-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
212.6 KiB
508 Downloads
Details
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (1 วัน)
201.3 KiB
400 Downloads
Details
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA (2 วัน)
203.7 KiB
283 Downloads
Details
การบริหารโครงการ (Project Management) (2 วัน)
การบริหารโครงการ (Project Management) (2 วัน)
E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-9A-E0-B8-A3-E0-B8-B4-E0-B8-AB-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B9-82-E0-B8-84-E0-B8-A3-E0-B8-87-E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-2-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
256.1 KiB
600 Downloads
Details
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (1 วัน)
199.1 KiB
271 Downloads
Details
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (1 วัน)
253.2 KiB
291 Downloads
Details
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) (2 วัน)
221.7 KiB
358 Downloads
Details
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (1 วัน)
199.6 KiB
383 Downloads
Details
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (1 วัน)
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (1 วัน)
E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-9A-E0-B8-B3-E0-B8-A3-E0-B8-B8-E0-B8-87-E0-B8-A3-E0-B8-B1-E0-B8-81-E0-B8-A9-E0-B8-B2-E0-B9-80-E0-B8-8A-E0-B8-B4-E0-B8-87-E0-B8-A7-E0-B8-B2-E0-B8-87-E0-B9-81-E0-B8-9C-E0-B8-99-1-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
199.3 KiB
267 Downloads
Details
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (1 วัน)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (1 วัน)
E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-9C-E0-B8-A5-E0-B8-B4-E0-B8-95-E0-B9-81-E0-B8-9A-E0-B8-9A-E0-B8-97-E0-B8-B1-E0-B8-99-E0-B9-80-E0-B8-A7-E0-B8-A5-E0-B8-B2-E0-B8-9E-E0-B8-AD-E0-B8-94-E0-B8-B5-1-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
206.8 KiB
424 Downloads
Details
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (2 วัน)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (2 วัน)
E0-B8-81-E0-B8-B2-E0-B8-A3-E0-B8-9C-E0-B8-A5-E0-B8-B4-E0-B8-95-E0-B9-81-E0-B8-9A-E0-B8-9A-E0-B8-97-E0-B8-B1-E0-B8-99-E0-B9-80-E0-B8-A7-E0-B8-A5-E0-B8-B2-E0-B8-9E-E0-B8-AD-E0-B8-94-E0-B8-B5-2-E0-B8-A7-E0-B8-B1-E0-B8-99.pdf
201.2 KiB
363 Downloads
Details
1 2 3


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:     (02) 619-5500 ต่อ 576
โทรสาร:      (02) 619-8071
E-mail: Sataporn@ftpi.or.th