วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16:30 น.
 • This event has passed.

**ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับองค์กรในธุรกิจประเภทเดียวกันกับองค์กรตัวอย่าง**

“เครื่องมือ” เพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และคุณภาพ (Productivity and Quality Tools) มีอยู่มากมาย ซึ่งปัจจัยของความสำเร็จคือ การเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ขององค์กร ดังนั้น การเข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่สามารถลงลึกได้ถึงปัญหาที่แท้จริง แล้วใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งในการคิดหาเครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไข ย่อมทำให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และตรง “เป้าหมาย” ที่องค์กรต้องการมากยิ่งขึ้น

หากพนักงานสามารถวิเคราะห์ ค้นหา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเองแล้ว จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กันไปกับการประยุกต์ใช้ในงานที่เกิดขึ้นจริง สามารถทบทวนประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายมิติ

หลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และหลักการ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติ เข้าสังเกตกระบวนการทำงานจริงขององค์กรตัวอย่าง เพื่อค้นหา “ปัญหา” หรือ “โอกาสแห่งการปรับปรุง” ในพื้นที่ และใช้ปัญหานั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกใช้เครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Productivity กับการปรับปรุงงานในองค์กร
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร ในการหาจุดปรับปรุง
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่ม Productivity ในองค์กร
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร

 

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย
 • การสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • การอภิปราย และระดมสมองกลุ่ม
 • การนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้บริหารขององค์กรตัวอย่าง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
 • ผู้ที่มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาภายในขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการ แนวคิดเครื่องมือผลิตภาพและคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส, Visual Management, Problem Solving, Lean เป็นต้น

ระยะเวลา

วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ และบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี

วิทยากร         

คุณกฤชชัย อนรรฆมณี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean และ Productivity มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยมากว่า 14 ปี โดยในระหว่างการทำงานนั้นได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์โดยไปฝึกงานที่ Toyota Motor Corporation, Takaoka Plant ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณกฤชชัย ยังเคยเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต่อมาได้ทำงานในตำแหน่ง Program Officer ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงและพัฒนา Productivity ให้กับประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ที่กรุงโตเกียว เป็นเวลา 4 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระด้าน Lean และ Productivity ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ

กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (Training ที่โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ)

09.00 – 12.00  การทำความเข้าใจในภาพรวมของการวินิจฉัยกระบวนการ และการปรับปรุง

13.00 – 16.00  ทบทวนเครื่องมือเพื่อการปรับปรุง Productivity and Quality

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 (ลงพื้นที่ที่บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี)

09.00 – 17.00  ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยพื้นที่ในองค์กรตัวอย่าง เพื่อหาโอกาสแห่งการปรับปรุงและพัฒนา

(Opportunity for Improvement)

 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (Diagnosis Report Presentation ที่โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ)

09.00 – 12.00  เตรียมการ ทบทวน และซักซ้อมการนำเสนอ

13.00 – 15.00  นำเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้บริหารองค์กรตัวอย่าง

15.00 – 16.30  ทบทวน Key Learning Points และการนำไปประยุกต์ใช้

ค่าธรรมเนียม

สถานะ
ราคาปกติ
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป
ต่อองค์กร
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป
รับ Gift Set CD QCC/Kaizen/7Wastes
1 ชุด/องค์กร

สมาชิกสถาบัน
14,500 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=15,515)
13,000 บาท/ท่าน  
(รวม VAT 7%=13,910)
บุคคลทั่วไป
15,500 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=16,585)
14,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=14,980)
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และค่าเดินทางลงพื้นที่
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม

Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น

เมื่อสมัครหลักสูตรนี้และอีก 2 หลักสูตรด้านล่าง เลือกรับฟรีทันทีไม่ต้องลุ้น หนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท

 • Driving Productivity through Human Centered Development การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง https://www.ftpi.or.th/event/26930
 • Learning Camp: Empowering Leadership for Smart Supervisor พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ https://www.ftpi.or.th/event/27293

คลิกรายละเอียด หนังสือและสื่อการเรียนรู้ Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น

*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/event/26932 การแสดงผลผ่าน Google Chrome
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096