วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 เวลา 9:00-16:00 น.

บุคลากรในระดับหัวหน้างานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญกับงาน ควรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ (Roles & Responsibility) มีความสามารถในการสอนงานได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคและทักษะในการถ่ายทอดและจูงใจ (Effective Coaching) สามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ด้วยเทคนิควิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Able to Apply the New Methods) รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล และบรรยากาศการทำงานเป็นทีม (Teamwork Builder)

หลักสูตร Empowering Leadership for Smart Supervisor พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ จึงเป็นการเสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างานที่ดี ประกอบด้วยบทบาทหัวหน้างาน การสื่อสารเพื่อบริหารงาน บริหารคน แนวคิดทางธุรกิจกับการเพิ่มผลิตภาพ ความสำคัญในการปรับปรุงงาน การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างสัมพันธภาพในงาน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม (Activity based Learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักแนวคิดทางธุรกิจกับการเพิ่มผลิตภาพ
 2. เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นทีม และความร่วมมือในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

รูปแบบการอบรม

กิจกรรมและเกมสอดแทรกการเรียนรู้ ควบคู่การบรรยายสรุป และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันตลอด 2 วัน

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน ที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 • หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

ระยะเวลา

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 (2 วัน 1 คืน) ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

วิทยากร

ทีมนักวิชาการเพิ่มผลผลิต ส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2562

09.00 – 09.30            ลงทะเบียน

09.30 – 12.00            กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1

 • ความสำคัญและบทบาทของหัวหน้างาน
 • การสื่อสารเพื่อบริหารงาน และบริหารคน

13.00 – 16.00            กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2

 • แนวคิดธุรกิจ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
 • การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • ความสำคัญของการปรับปรุงงาน

18.00 – 20.00            อาหารเย็น กิจกรรมสันทนาการ และภารกิจกลุ่ม

 

วันที่ 2 เมษายน 2562

08.30 – 09.00            ลงทะเบียน

09.00 – 12.00            กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 3

 • การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13.00 – 15.30            กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 4

 • การเสริมสร้างสัมพันธภาพในงาน
 • สรุปการเรียนรู้

15.30 เป็นต้นไป          อาหารว่าง / เดินทางกลับ

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะ
ราคาปกติ
สมัคร 2 ท่านขึ้นไป
ต่อองค์กร
สมาชิกสถาบัน
11,500 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=12,305)
10,000 บาท/ท่าน  
(รวม VAT 7%=10,700)
บุคคลทั่วไป
13,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=13,910)
11,500 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=12,305)
 • ราคานี้รวมค่าเดินทางไปกลับจากสถาบัน-โรงแรม และโรงแรม-สถาบัน ค่าอาหาร และเอกสารประกอบการเรียนรู้ตลอดการอบรม
 • ราคานี้รวมค่าที่พัก สถาบันจัดห้องพัก 2 ท่าน/ห้อง หรือตามความเหมาะสม กรณีต้องการพักเดี่ยวจะมีค่าใช้จ่าย 2,400 บาท/ห้อง/คืน
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น

เมื่อสมัครหลักสูตรนี้และอีก 2 หลักสูตรด้านล่าง เลือกรับฟรีทันทีไม่ต้องลุ้น หนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท

 • Driving Productivity through Human Centered Development การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง https://www.ftpi.or.th/event/26930
 • Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง https://www.ftpi.or.th/event/26932

คลิกรายละเอียด หนังสือและสื่อการเรียนรู้ Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น

*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/event/27293 การแสดงผลผ่าน Google Chrome
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 429 (วัชชิระ) 426 (กิตติมา)
โทรสาร 0-2619-8096 E-mail: promotion@ftpi.or.th

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล