2 เมษายน 2024

เคล็ด(ไม่)ลับ 4 องค์กรไทย ผู้พิชิตรางวัลจาก Thailand Quality Award 2023 ผลักดันบุคลากรอย่างไรให้มีส่วนในความสำเร็จร่วมกัน

 

การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลอันทรงคุณค่านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ‘การบริหารบุคลากร’ ให้ไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน องค์กรเหล่านี้จะมีแนวทางอย่างไร ค้นหาคำตอบใน เคล็ด(ไม่)ลับ 4 องค์กรไทย ผู้พิชิตรางวัลจาก Thailand Quality Award 2023 ผลักดันบุคลากรอย่างไรให้มีส่วนในความสำเร็จร่วมกัน

 

 

 

  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | รางวัล Thailand Quality Award 2023 

วางแนวทางพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน  

มีการวางแผน วางกลยุทธ์ กำหนดทิศทางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

เน้นผลลัพธ์ที่เป็็นเลิศในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

รู้ถึงสมรรถนะขององค์กรรวมถึงจุดที่ควรปรับปรุง ผ่านการทำ Benchmarking เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | รางวัล Thailand Quality Class Plus : Operation

พัฒนาคุณภาพในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับองค์กรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ทำให้บุคคลากรมองเห็นเป้าหมายเดียวกับองค์กร เพราะประโยชน์ล้วนกลับคืนสู่ทุกคน 

การเขียน Application Report ช่วยให้เห็นทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น ทุกคนล้วนมีส่วนขับเคลื่อนพันธกิจของคณะฯ ให้ไปสู่ความสำเร็จ  

เน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับรักษามาตรฐานการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รางวัล Thailand Quality Class Plus: Innovation

ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในแต่ละระดับ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 

การสื่อสารและสร้างความผูกพัน กับทุกภาคส่วนให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน และช่วยกันไปถึงคุณค่านั้น 

สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพงาน ตลอดจนการกล้าคิดและทดลองทำในสิ่งใหม่ๆ 

ลงมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผล พร้อมปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และไม่กลัวการล้มเหลว 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | รางวัล Thailand Quality Class Plus: Societal Contribution

พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากรครบทุกมิติ มุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล

กำหนดพันธกิจหลัก โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรที่รองรับการดำเนินธุรกิจ 

สื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการลดต้นทุนให้กับลูกค้า เพื่อสู่บริการในรูปแบบที่เป็นดิจิทัล  

 

 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาแห่งปี TQA Winner Conference: Challenges in Business Excellence
2-3 พฤษภาคม 2567

👉 TQA Training การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก
👉 ติวเข้มการเขียน Application Report เตรียมพร้อมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก

 
Writer