วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.

จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงรอบด้านในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ความพยายามในการยกระดับผลิตภาพและสร้างนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์กรนำมาเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงาน ซึ่งการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้องค์กรมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวก็คือ “คน” การวางระบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านผลิตภาพ (Productivity Competency) และการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อการขับเคลื่อนผลิตภาพที่ตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร และสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเน้นรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กรณีตัวอย่าง และทำ Workshop จากสถานการณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้การขับเคลื่อนผลิตภาพ และการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มผลิตภาพที่สอดรับกับทิศทางองค์กร
 2. เพื่อให้เห็นแนวทางการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยคนเป็นศูนย์กลาง
 3. เพื่อเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะด้านผลิตภาพให้กับพนักงานในองค์กร
 4. เพื่อเรียนรู้รูปแบบ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรสู่การขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ

 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย / เกมและกิจกรรมประกอบการบรรยาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบการผลักดันผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลา

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วิทยากร

คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

สายงานอุตสาหกรรม : Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  สายงานวิชาการ : งานพัฒนาคุณภาพ ส่วนพัฒนาคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการเพิ่มผลผลิต ส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สายงานฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

09.00 – 12.00 แนวคิดธุรกิจ และความตระหนักด้านผลิตภาพ (Business Mindset & Productivity Awareness)

 • Business Game : ความตระหนักด้านผลิตภาพสู่แนวคิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 • แนวคิดธุรกิจกับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรและการทำงานของบุคลากร
 • แนวทางการเพิ่มผลิตภาพที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

13.00 – 16.00 การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง (Human Centered Productivity)

 • แนวทางการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพ
 • Workshop : การสร้างผลงานที่มีผลิตภาพด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

วันที่ 2

09.00 – 12.00 การส่งเสริมสมรรถนะด้านผลิตภาพให้กับพนักงาน (Productivity Competency)

 • ความสำคัญของสมรรถนะด้านผลิตภาพ
 • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านผลิตภาพของบุคลากรในองค์กร
 • Workshop : กรณีศึกษา และ Group Brainstorming

13.00 – 16.00 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ (People Development for Driving Productivity)

 • กรณีตัวอย่าง : การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • Workshop : การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร (กรณีศึกษาจริงขององค์กรผู้เข้าร่วมอบรม)

ค่าธรรมเนียม

สถานะ
ราคาปกติ
Promotion
สมาชิกสถาบัน
7,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=7,490)

– สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลดก่อน VAT รวม 1,000 บาท

– สมัคร 5 ท่าน รับส่วนลดก่อน VAT รวม 2,000 บาท

บุคคลทั่วไป
8,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=8,560)
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม

Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น

เมื่อสมัครหลักสูตรนี้และอีก 2 หลักสูตรด้านล่าง เลือกรับฟรีทันทีไม่ต้องลุ้น หนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท

 • Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง https://www.ftpi.or.th/event/26932
 • Learning Camp: Empowering Leadership for Smart Supervisor พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ https://www.ftpi.or.th/event/27293

คลิกรายละเอียด หนังสือและสื่อการเรียนรู้ Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น

*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/event/26930 การแสดงผลผ่าน Google Chrome
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล