ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะช่วยพัฒนาการนำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้ในการบริหารงานคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และสามารถช่วยปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรได้ โดยวิทยากรที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ให้บริการการฝึกอบรมและให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ขั้นตอนการให้บริการคำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างไร

รายละเอียดในการให้คำปรึกษาแนะนำและการฝึกอบรม แก่ลูกค้าของสถาบันแบ่งออกได้ 3 ลักษณะคือ


1. การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consultancy Services)ISO-1

การให้คำปรึกษาแนะนำประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. การตรวจประเมินระบบคุณภาพ (ก่อนดำเนินการให้คำปรึกษาแนะน Initial System Survey)
2. การฝึกอบรม (Training)
3. การพัฒนาระบบเอกสาร (Document Preparation)
4. การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ (Implementation)
5. การตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนขอใบรับรอง (Pre-Assessment)

 

ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนดำเนินโครงการ (Initial System Survey)

จุดประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพของบริษัทท่านว่า ระบบการจัดการเรื่องคุณภาพในปัจจุบันนั้นเหมาะสมหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9000 มากน้อยเพียงใดซึ่งจะช่วยให้สถาบันสามารถวางแผนการดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อบริษัทของท่านได้ดียิ่งขึ้นสาระสำคัญใน”รายงานการตรวจระบบคุณภาพ” มีดังนี้

• รายงานแสดงถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9000  พร้อมคำแนะนำในการจัดทำระบบคุณภาพ
• เสนอแผนงานในการปฏิบัติของขั้นตอนต่างๆ ระยะเวลา  รวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการเพื่อสามารถดำเนินงานตรงตาม  ข้อกำหนดใน ISO 9000

การตรวจสอบระบบเบื้องต้นปกติจะใช้เวลา 1-2 วัน ที่หน่วยงานของท่านและภายหลังจากการตรวจประเมินระบบสถาบันจะสรุปผลและจัดทำรายงานรวมทั้งเสนอแผนงานในรายละเอียดให้ท่านต่อไป ซึ่งอาจมีการประชุมชี้แจง สาระสำคัญของรายงานดังกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานของท่านจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมารับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน (Working Party) ในโครงการ ISO 9000 ของท่านต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 : การฝึกอบรม (Training)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและให้บุคลากรในองค์กรของท่าน ทราบถึงความสำคัญของ ระบบคุณภาพ ภารกิจ การจัดเตรียมระบบเอกสาร และประโยชน์ของการได้รับการรับรอง สถาบันได้จัดฝึกอบรมให้บุคลากรของท่าน ตามที่ได้มีการคัดเลือก และประกาศแต่งตั้งไว้ในขั้นตอนที่1 ข้างต้นดังต่อไปนี้ISO-2

1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 (Quality Awareness and Understanding of ISO 9000)
2. การจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพ (Document Preparation)
3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audits)

 

โดยปกติจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องกันไปในตอนแรก จากนั้นเมื่อจัดทำเอกสารไปได้เกือบ 100% หรือเสร็จสิ้นแล้วจึงจะจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 3 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาระบบเอกสาร (Document Preparation)

เพื่อให้มีการจัดเตรียมเอกสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสถาบันจะดำเนินการให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมระบบเอกสารของบริษัทของท่าน เอกสารที่จะจัดเตรียมได้แก่ 

• คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
• วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
• ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure)
• เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (Other Supporting Documents  and Forms, etc.)ISO-3

 

ในขั้นตอนนี้วิทยากรที่ปรึกษาจะช่วยชี้แนะการกำหนดหรือวางระบบเอกสาร การจัดทำมาตรฐานรูปแบบเอกสารการยกร่างตลอดจนกระบวนการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพและจะทบทวนว่าครอบคลุมการปฏิบัติงานจริงหรือ ไม่ และครอบคลุม หรือสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9000 ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ส่วนการอนุมัติใช้เอกสารนั้นเป็น ความเห็นชอบ และอำนาจของผู้บริหารในหน่วยงานของท่าน

ขั้นตอนที่ 4 : การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ (Implementation)

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามเอกสารในระบบคุณภาพที่ได้จัดเตรียมไว้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยากรที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ\ในการตรวจสอบ และพัฒนาระบบคุณภาพโดยนำผลจากการตรวจสอบมาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบคุณภาพให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 : การตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนขอใบรับรอง

(Pre-Assessment) จุดประสงค์เพื่อประเมินว่าระบบคุณภาพของท่า พร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 แล้วหรือไม่ ซึ่งสถาบันจะจัดคณะวิทยากรที่ปรึกษาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนิน โครงการระบบคุณภาพ ในบริษัทของท่าน มาตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนที่ผู้ตรวจสอบ จะมาตรวจประเมินจริง และจะแจ้งผลการตรวจประเมินให้ท่านทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน ISO 9000 ต่อไป

หากบริษัทของท่านได้แก้ไขความไม่สอดคล้องดังกล่าวแล้ว และพิจารณาว่ามีความพร้อม ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบจากผู้ออกใบรับรอง (Certification Body ; CB) ที่ท่านคัดเลือกไว้ต่อไป


2. การบริการฝึกอบรม (Training Service)

สถาบันมีบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในระบบคุณภาพที่เปิดสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และเฉพาะสำหรับบริษัทของท่าน (In-house Training) ดังนี้

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 (Quality Awareness and Understanding of ISO 9000)
• การตีความข้อกำหนด ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 (Interpretation of ISO 9001:2000)
• การจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพ (Document Preparation)
• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audits)
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพอาทิเช่น
– ระบบคุณภาพขั้นพื้นฐานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และย่อม Basic Quality System for Small and Miduam
– การบริหารโครงการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Project Management
– การเปรียบเทียบข้อกำหนดระหว่าง ISO 9001 : 1994 และ ISO 9001 : 2000 (Conversion of QMS to ISO 9001 : 2000)


3. การบริการตรวจประเมินระบบคุณภาพ (Assessment Service)

สถาบันมีบริการในการตรวจประเมินระบบคุณภาพสำหรับบริษัทที่ไม่ได้ใช้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำ ของสถาบันดังนี้

3.1 การตรวจประเมินระบบคุณภาพเบื้องต้น (Initial System Survey ก่อนดำเนินโครงการ ISO 9000) เพื่อประเมินความสอดคล้องของระบบบริหารคุณภาพของบริษัทกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9000 ก่อนที่จะ ดำเนินโครงการ ISO 9000

3.2 การตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนขอใบรับรอง (Pre-Assessment) เพื่อประเมินระบบคุณภาพ และความพร้อมของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะขอใบรับรองจาก Certification Body

บุคลากรของสถาบันมีความพร้อมเพียงใด ?

ทางสถาบันมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีประสบการณ์โดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึงมีลูกค้าของสถาบันฯ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001และ ISO9002จากองค์กรผู้ออกใบรับรอง(Certification Body, CB) ที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากลทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และการฝึกอบรม ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ท่านสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดการที่วางเอาไว้ ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่เราดำเนินการให้คำปรึกษาอยู่ในอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้

ประโยชน์ที่จะได้หลังจากจัดทำระบบคุณภาพสำเร็จ

เมื่อดำเนินการระบบคุณภาพจนได้ใบรับรองจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองระบบคุณภาพ (Certification Body ;CB) แล้ว องค์กรของท่านจะได้รับประโยชน์หลายประการดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ธุรกิจและองค์กรของท่านจะเป็นที่รู้จักในตลาดโลกด้วยการที่ลูกค้าในต่างประเทศรู้จักและยอมรับท่าน จากใบรับรองระบบคุณภาพที่ท่านได้รับนี้
2. กระบวนการปฏิบัติงานมีความกระชับถูกต้องชัดเจนเป็นแบบแผนมากขึ้น
3. ระบบการควบคุมเอกสารสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเชื่อถือได้ ช่วยให้การสื่อสารสั่งการภายในองค์กรมีความกระชับและมั่นใจได้การติดต่อกับลูกค้าเป็นระบบมีความกระชับ รวดเร็ว และรัดกุม
4. ระบบการประกันคุณภาพดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
5. มีเอกสารสำคัญที่ใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมพนักงานใน  การติดตามการปฏิบัติงาน และในการประเมินผลเพื่อ ปรับปรุงงานและองค์กร
6. ระบบการจัดเก็บเอกสารบันทึกคุณภาพที่ดีและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างแท้จริง

 


หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
ISO 9001/14001:2015
BROCHURE IA ISO 9001 14001 2015 2วัน 2 call 443.9 KiB สมัคร
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 14001 2015 2วัน 2 call 455.3 KiB สมัคร
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 ISO 14001 2015 1วัน 1 call 312.8 KiB สมัคร
ISO 9001:2008
การจัดเตรียมระบบเอกสาร ISO 9000 (Document Preparation For ISO 9000) (2 วัน) 2 30-50 175.9 KiB สมัคร
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (2 วัน) 2 25-30 189.6 KiB สมัคร
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001-2008 (3 วัน) 3 25-30 177.5 KiB สมัคร
การตีความข้อกำหนด ISO 9001-2008 (1 วัน) 1 30-50 172.9 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพในงานบริการ Quality Management In Service (1 วัน) 1 30-50 169.7 KiB สมัคร
การบริหารคุณภาพในงานผลิต Quality Management In Manufacturing (1วัน) 1 30-50 174.2 KiB สมัคร
การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (1 วัน) 1 25-30 227.4 KiB สมัคร
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (1 วัน) 1 25-30 228.2 KiB สมัคร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (1 วัน) 1 30-50 236.1 KiB สมัคร
ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร (1 วัน) 1 30-50 241.4 KiB สมัคร
ISO 9001:2015
BROCHURE HOLISTIC MGT 2วัน 2 call 376.8 KiB สมัคร
BROCHURE IA ISO 9001 2015 2วัน 2 call 414.0 KiB สมัคร
BROCHURE IMPLEMENT REQ ISO 9001 2015 2วัน 2 call 382.5 KiB สมัคร
BROCHURE LEADING TO ISO 9001 2015 1วัน 1 call 513.6 KiB สมัคร
BROCHURE RISK BASED THINKING 1วัน 1 call 325.4 KiB สมัคร
BROCHURE STAKEHOLDER MGT 1วัน 1 call 408.9 KiB สมัคร
BROCHURE UNDERSTANDING ISO 9001 2015 1วัน 1 call 349.2 KiB สมัคร
How To Implement The Significant Changes Of ISO9001 2 call 374.4 KiB สมัคร
Organizational Knowledge For ISO9001 1 call 131.6 KiB สมัคร
Risk Opportunity Management Techniques For ISO 1 วัน 1 call 230.6 KiB สมัคร

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณฐิตารีย์  สุจริตภวัตสกุล
ส่วนระบบบริหารคุณภาพ ฝ่ายปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์    (02) 619-5500 ต่อ 572
โทรสาร     (02) 619-8071