โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020

วันที่อบรม
6 ส.ค. - 25 ก.ย.

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 37,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 41,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

 

 

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ตลอดโปรแกรม

17 ก.ค. –
18 ก.ย. 63

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020 37,900 41,200
25 ก.ย. 63 – Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft & Hard) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน
– ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
https://www.ftpi.or.th/event/39225
3,900 4,200

Soft Skills

6-7 ส.ค. 63 Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

https://www.ftpi.or.th/event/34615

7,800 8,400
20 ส.ค. 63 Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ

https://www.ftpi.or.th/event/37851

3,900 4,200
21 ส.ค. 63 Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน

https://www.ftpi.or.th/event/37855

3,900 4,200
27 ส.ค. 63 Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

https://www.ftpi.or.th/event/37870

3,900 4,200
26 ส.ค. 63 Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล

https://www.ftpi.or.th/event/37878

3,900 4,200

Hard Skills

10 ก.ย. 63 Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
พร้อมฝึกปฎิบัติการใช้ Analytic Tools  https://www.ftpi.or.th/event/37884
3,900 4,200
11 ก.ย. 63 Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud

https://www.ftpi.or.th/event/37890

3,900 4,200
17 ก.ย. 63 Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)

https://www.ftpi.or.th/event/37894

3,900 4,200
18 ก.ย. 63 Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ

https://www.ftpi.or.th/event/37899

3,900 4,200

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456Latest Course


Latest Articles