วันที่ 24 พ.ค. , 19,20,28 มิ.ย. 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น.

โครงการสัมมนาองค์กรที่มีวิธิปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมศึกษาดูงาน

| Why

  • สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แนวโน้ม การปรับตัวด้านการบริการ จากประสบการณ์องค์กรด้านการบริการที่สามารถตอบสนองและสร้างมูลค่าและประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • เยี่ยมชมองค์กร เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริง จากองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการลูกค้าและดูแลลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
| What | Who | How
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
เกิดมุมมอง แนวคิด เห็นตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข
1. องค์กรด้านการบริการ หน่วยงานด้านการบริการ เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
2. ผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ
เข้าร่วมสัมมนา 1 วัน และเลือกเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 1 หน่วยงาน
ระยะเวลา
เข้าร่วมงานสัมมนา วันที่ 24 พ.ค.62
และเลือกเยี่ยมชมหน่วยงาน 1 หน่วยงาน
A: 19 มิ.ย.62 บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
B: 20 มิ.ย.62 รพ.กรุงเทพ
C: 28 มิ.ย.62 SCG Logistics
ค่าธรรมเนียม สัมมนา 1 วัน + เลือก Site Visit 1 หน่วยงาน
(ค่าวิทยากร เอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าพาหนะดูงาน)
สถานะสมาชิก
ราคา
ไม่รวม Vat
ราคารวม Vat
Pro 1 สมัคร 3
ท่านรับส่วนลดท่าน
ละ 300 บาท
Member
7,500 8,025 7,800
Non-Member
7,900 8,453 8,200
***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน ชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)

 

AGENDA SEMINAR

สถานที่อบรม
โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท
Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน

09.30 – 10.30

Service 4.0 ผลกระทบ ความท้าทาย และความเสี่ยงขององค์กร
โดย คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
      ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนวัตกรรม
      สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

10.30 – 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย คุณวิธุวัทน์ ทรัพย์พร้อม
     (Logistics Consultant Executive)
– พัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วยกระบวนการทางโลจิสติกส์
– ระบบขนส่งแบบรวมเที่ยว กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
– ผสานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์การบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ
– Q & A

12.00 – 13.00

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
– Trend for Thai Healthcare Industry
– กลยุทธ์การบริการ Healthcare Supply Chain
– การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาให้บริการ
– Health Book Application
– การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการยุคดิจิทัล
– Q & A

14.30 – 14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดย คุณชุติวัต วิวัฒน์สุรกิจ
     (Business Innovation Manager)
– ความสำคัญต่อการปรับตัวขององค์กรเพื่อเข้าสู่ยุค Digital
– ความท้าทายยุค Digital กับการ Disrupt ตนเองในแบบฉบับของอนันดา
– การบริหารจัดการ Digital Transformation เพื่อยกระดับ Customer Experience
– ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านนวัตกรรม
– ตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า
– Q & A

AGENDA SITE VISIT

Site Visit
เลือกเพียง 1 หน่วยงาน
(กำหนดการหน้า 3-4)
***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน ชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)
A: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 มิถุนายน 2562

10.30 – 11.00

ลงทะเบียน
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (BTS สนามเป้า)

11.15

ออกเดินทาง

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Site Tour
– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Digital Transformation
– เยี่ยมชม ตัวอย่าง การนำนวัตกรรมเข้ามายกระดับ Customer Experience ของ Ananda
– Q & A
B: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

10.30 – 11.00

ลงทะเบียน
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (BTS สนามเป้า)

11.15

ออกเดินทาง

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00

โรงพยาบาลกรุงเทพ Site Tour
– การมุ่งยกระดับสู่  Smart Hospital
– เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการและทางการแพทย์
    – การนำเทคโนโลยีคุณหมอหุ่นยนต์มาใช้ (ROBODOCTOR)
    – Remote Presence System เทคโนโลยีการสื่อสาร
    – ระบบ B-eXchange
– Q & A

 

C: บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

10.30 – 11.00

ลงทะเบียน
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (BTS สนามเป้า)

11.15

ออกเดินทาง

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00

SCG Logistic Site Tour
– Warehouse Management
– Automated Storage & Retrieval System ระบบบริหาร การจัดเก็บสินค้า
เก็บวัตถุอัตโนมัติ
– Consolidation Management
– ศูนย์ควบคุมระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยีระบบ Track & Trace
– ICT Platform การจัดการสารสนเทศสำหรับ Supply chain Management
– Q & A
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 026195500 ต่อ 451456
โทรสาร : 026198098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> ใบสมัคร