In-house Training

การสร้างกำไรด้วยการลดความสูญเสียผ่านกระบวนการคิดต้นทุนแบบใหม่ (Material Flow Cost Accounting)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

MFCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายๆ องค์กรทั้งในและต่างประเทศ เริ่มนำมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการลดของเสียในองค์กรผ่านกระบวนการคิดบัญชีต้นทุนที่คำนึงถึงความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม MFCA ทำให้องค์กรเพิ่มโอกาสในการลดการใช้ทรัพยากรที่สูญเสียโดยไม่จำเป็น และช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและการให้บริการ ส่งผลให้ต้นทุนและของเสีย ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงได้อย่างชัดเจน MFCA ได้ถูกพัฒนาจากประเทศเยอรมัน และมีการใช้อย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันนี้องค์กร ISO ได้ออกมาตรฐาน ISO 14051 : Environmental Management Material Flow Cost Accounting General Framework  ที่ให้แนวทางการประยุกต์ใช้ที่เป็นระบบ จึงถือได้ว่า MFCA เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กร โดยการเปลี่ยนแนวคิดที่ว่า “ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เงิน” เป็น “ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมลดต้นทุนและได้ผลกำไรมากขึ้น”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ MFCA และการนำแนวคิดบัญชีต้นทุนแบบ MFCA มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ แนวทางและเทคนิค MFCA มาใช้ควบคู่กับการทำงานในองค์กรเพื่อลดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ทำให้ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

  • บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00 • ความสำคัญและหลักการ MFCA
• ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ MFCA
• Workshop
13.00-16.00 • ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ MFCA (ต่อ)
• เทคนิคการประยุกต์ใช้ MFCA เพื่อการลดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
• ตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรที่นำ MFCA ไปประยุกต์ใช้
• Workshop และ Q&A

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles