29 เมษายน 2024

ทำไม ? องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ

Self  Assessment

 

🩺 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ถือเป็น ก้าวแรกของการพิจารณาการบริหารจัดการขององค์กรว่ามี
ความพร้อมอยู่ในระดับใดจากมุมมองและดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ 🕵️  เป็นวิธีการวัดผลที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงได้
ตลอดเวลาสามารถประเมินได้บ่อยเท่าที่องค์กรต้องการ    เพื่อได้ทราบข้อมูล จุดแข็งและจุดอ่อน / โอกาสในการปรับปรุง
เมื่อพบข้อควรรับปรุงควรนำไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการของ
องค์กรมากขึ้น   📈🔎

หลักการและแนวคิดที่สำคัญของการประเมินองค์กรด้วยตนเอง

 

     🔎 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสื่อข้อมูลอย่างเหมาะสม

     🔎 ผู้ประเมินควรมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินโดยตรง

     🔎 ประเมินจากข้อมูลที่มีอยู่จริงในองค์กร ไม่ใช่จากการคาดเดา

     🔎 นำผลประเมินที่ได้รับมาวางแผนปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

     🔎 กำหนดรอบระยะเวลาการประเมินสม่ำเสมอ

 

ทำความรู้จัก Self  Assessment ที่ใช้แนวทาง TQA ในการประเมิน

 

            เครื่องมือเพื่อช่วยประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality   Award – TQA)  ผลของการประเมินช่วยให้องค์กรทราบถึงระดับผลิตภาพของการบริหารจัดการ   โดยภาพ
รวมทั้ง 7  หมวด ประกอบด้วย การนำองค์กร (Leadership) กลยุทธ์ (Strategy) ลูกค้า (Customers) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) บุคลากร
(Workforce)   การปฏิบัติการ (Operations) และ ผลลัพธ์ (Results) 

ผลลัพธ์จากการประเมินสามารถนำมาปรับใช้ในการ
กำหนดแผนการปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีทิศทาง   เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

 

     🩺QABE (Assessment toward Business Excellence) : เหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มมีระบบในการบริหารจัดการ
และต้องการประเมินศักยภาพองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบ Business
Excellence  Score   (Radar Chart)  สรุปข้อดี / ข้อด้อยในแต่ละหมวด เพื่อให้องค์กรได้นำไปพัฒนาต่อ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

     🩺 Smart – Ex Program (Simplified Maturity Assessment Report toward Excellence) : เหมาะสำหรับ
องค์กรที่เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร หรือองค์กร
ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผลลัพ์ที่ได้ถูกวิเคราะห์พร้อมจัดทำ Feedback
Reportโดยผู้เชี่ยวชาญ (Assessor)  มีค่าใช้จ่าย

 

📌 ที่มา: สัมมนาออนไลน์ คุยสบาย บ่ายวันศุกร์ Ep.75 | ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE

———————————————————————————————————————————————–

สนใจตรวจสุขภาพองค์กร

Quick Assessment toward Business Excellence คลิก 

 

Smart – Ex Program (Simplified Maturity Assessment Report toward Excellence)

คลิก
Writer