สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - FTPI Online Training - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
» Online Training
Loading Events

← Back to Events

Online Training

กันยายน 2022

SUP-29 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 29

14/09/2022 @ 09:00 น. - 15/09/2022 @ 16:00 น.

ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 29 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 14-15 กันยายน 2565   เวลา 09.00 – 16.00 น.  รูปแบบ Online Training ผ่าน ZOOM วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ Learning Method: วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ…

Find out more »

Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools

26/09/2022 @ 09:00 น. - 27/09/2022 @ 17:00 น.

ในการต่อ Jigsaw  การมองเห็นภาพโดยรวม (Holistic View) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ก่อนที่จะต่อภาพนั้นให้สมบูรณ์  เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการขององค์กร ระบบงาน (Work System) เปรียบเสมือนรูปภาพ และ Jigsaw แต่ละตัวเปรียบเสมือนกระบวนการทำงาน (Work Process) ที่เชื่อมโยง ร้อยเรียงกันเพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าปลายทาง ปัญหาขององค์กรจำนวนมากที่มีแต่กระบวนการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเต็มไปหมด แต่เป็นกระบวนการที่ต่างคนต่างทำ  เจ้าของกระบวนการไม่รู้ว่ากระบวนการที่ตนรับผิดชอบกำลังจะไปต่อเป็นรูปภาพอะไร  ให้ความสำคัญกับระบบคน (โครงสร้างองค์กร และการแบ่งฝ่าย/แผนก)  แต่กลับไม่เคยเห็นภาพระบบงาน (Work System)  สุดท้ายจึงเป็นองค์กรที่ “ต่างคนต่างทำ” ไม่มีระบบงานที่เกิดบูรณาการกัน องค์กรบางแห่งประสบปัญหาเรื่องการนำเอาความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทำเป็นข้อกำหนด (Requirement) และตัวชี้วัด เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ไม่มีการวัดผลกระบวนการที่เป็นระบบ ขาดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และเชื่อมโยงการวัดผลกระบวนการไปยังการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของบุคลากร รวมถึงขาดการประเมิน ทบทวน และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขาดเทคนิคหรือแนวคิดที่จะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาองค์กรสู่การมีระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ตั้งแต่การมีระบบงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  การมีกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตามเกณฑ์หมวด 6   กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ที่ใช้กรอบแนวทางการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อาทิ TQA, EdPEx, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ   วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรสามารถนำเครื่องมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 6 ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สอดรับกับกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรให้เกิดระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ   วิธีการฝึกอบรม…

Find out more »

PSP-03: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)

26/09/2022 @ 09:00 น. - 02/02/2023 @ 16:00 น.

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับผลิตภาพขององค์กร จึงมีการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และสร้างกิจกรรมการปรับปรุงภายในองค์กร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่หลายองค์กรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งการดำเนินการด้านการเพิ่มผลิตภาพยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และความต่อเนื่องในการดำเนินการ   การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรในประเทศไทยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติจากองค์ความรู้ที่พัฒนาทั้งจากภายในและต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรตามสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของแต่ละองค์กรอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้ของแต่ละบุคคลยังไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลิตภาพตามที่องค์กรมุ่งหวังเนื่องจากข้อจำกัดในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในวงกว้างในองค์กร และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายยังมีประสบการณ์จำกัด   หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กร ไม่เพียงเพิ่มความรู้ในด้านการสร้างองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพ แต่ยังรวมถึง การให้คำแนะนำในการนำไปองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาทีมงาน และการออกแบบระบบการเพิ่มผลิตภาพสำหรับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะแต่ละราย  หลักสูตรนี้ ยังช่วยให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปขยายผลในการยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข็งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถเสริมสร้างการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้สำคัญเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กรให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมขององค์กรได้   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ เข้าใจแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรสามารถใช้เครื่องมือผลิตภาพ ในการประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญให้เป็นวิทยากรภายในเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายแนวคิดและวิธีการปฏิบัติด้านการเพิ่มผลิตภาพ ไปสู่บุคลากรภายในอย่างยั่งยืน   ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองมาตฐาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ องค์กรมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและขยายผล ภายในขององค์กรตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน องค์กรมีแผนงาน แนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพ ใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง องค์กรมีเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพ   คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม สามารถส่งเข้าโครงการได้ องค์กรละ  5 ท่าน อาทิ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ทีมงานฝ่ายผลิต ทีมซ่อมบำรุง และวิศวกร ทีมงานผู้รับผิดชอบด้าน Productivity Improvement หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม   Learning Method:   วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา…

Find out more »

ตุลาคม 2022

TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 7

05/10/2022 @ 09:00 น. - 06/10/2022 @ 16:00 น.

การผลิตของโตโยต้ามีแนวคิดพื้นฐานในเรื่องงานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนำไปใช้ในสายงานการผลิตรถยนต์ของโตโยต้ามาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานและความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุง รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริง รวมถึงมีแนวคิดในการการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริงจนเกิดเป็นผลสำเร็จ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า ความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซนอย่างง่าย เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - พนักงาน - หัวหน้างาน - ผู้บริหาร - บุคคลทั่วไปที่สนใจ   เนื้อหาหลักสูตร ทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  - ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) - งานมาตรฐาน และ Muri ,Mura & Muda 7 ประการ - ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role play) - ศึกษางานสายการผลิตจริงจากโรงงานประกอบรถยนต์ผ่าน VDO คุณมหรรนพ คงทัน ผู้จัดการ แผนก Business Solution   คุณประพจน์ สำเนาพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution   วิธีการอบรม :  บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture) ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ (Role Play) ดูผลิตจริงที่ผ่าน…

Find out more »

IDP-02 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 2 New

10/10/2022 @ 08:00 น. - 21/11/2022 @ 16:30 น.

นวัตกรรม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติมโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คน และการดำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ในอดีต ซึ่งองค์กรจะพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาศักยกภาพของบุคลากรให้เป็น นักนวัตกร ใน 3 ด้านหลัก (IDE) ได้แก่ 1. คิดส่งเสริมนวัตกรรม (Innovative Mindset) และคิดแบบผู้ประกอบการ (Intrapreneur Mindset) 2. แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking) 3. ทำงานเป็นทีมค้นหาโอกาส (Explorative Collaboration) Innovator Development Program เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้าง “นวัตกร” ด้วยโมเดลเครื่องมือพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้นำทางความคิด กระบวนกร (Facilitator) ผู้ช่วยดำเนินการ และนักปฎิบัติ โดยสร้างความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงออกแบบให้แก่ผู้อบรมผ่านการทดลองลงมือทำ พัฒนาไอเดียสู่ต้นแบบที่จับต้องได้ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรม ทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด   พัฒนานักนวัตกรรมในองค์กรต้องลงมือทำ สู่การประยุกต์ใช้จริง _________________ ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการคิดสร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ แก่ทีมงาน สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อสามารถออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ   __________________ เหมาะสำหรับ (แนะนำ…

Find out more »

OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System

19/10/2022 @ 09:00 น. - 26/10/2022 @ 16:00 น.

โรคระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะด้านระบบการบริหารผลงาน เพราะการทำงานจากที่บ้าน หรือ การทำงานจากนอกสำนักงาน จะเป็น มาตรฐานปฏิบัติงานใหม่    เราพบว่า การมอบหมายงานแบบ เดิมที่ให้ KPIs ตอนต้นปีแล้วประเมินผลตอนปลายปีนั้น จะไม่มีประสิทธิผลอีกต่อไปแล้ว ในบ้านเรา มีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า OKRs เข้ามาใช้เสริมกับ ระบบ KPIs เดิมกันอย่างแพร่หลายในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบปัญหาเชิงปฏิบัติอยู่มาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของ เทคนิคการใช้ OKRs Plus KAs  ที่เรียกย่อว่า OKRs Plus ซึ่งปรากฏในหนังสือชื่อ “คู่มือการใช้ OKRs Plus สำหรับนักปฏิบัติ” ที่ออกเมื่อปลายปี 2564  เทคนิคใหม่นี้ ได้แก้ไข จุดอ่อนในภาคปฏิบัติ ของการนำ OKRs มาใช้ให้ได้ผลดี  จึงได้ร่วมกับคณะผู้เขียนหนังสือ จัดหลักสูตรอบรม เพื่อเผยแพร่เทคนิคดังกล่าวให้แพร่หลายต่อไป อันจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมในวงกว้าง   วัตถุประสงค์ เพื่อทราบการนำ ระบบ OKRs Plus ที่จะเข้ามาขจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กับระบบการบริหารผลงาน เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรู้เทคนิคการทำ CFRs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่มาควบคู่กับ OKRs Plus ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารผลงาน จากระบบ APM ที่ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะกับยุค New Normal ไปสู่ระบบ CPM ที่สามารถรับมือกับการทำงานในยุคหลังโควิด นี้ได้ดี   ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม: มีความเข้าใจถึงกลไกการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ผ่านระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพและทราบจุดอ่อนของการใช้ KPIs ในการบริหารผลงาน…

Find out more »

พฤศจิกายน 2022

TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 5

02/11/2022 @ 09:00 น. - 03/11/2022 @ 16:00 น.

วิธีการอบรม : บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture) Virtual Factory Observation และทดลองออกแบบ Karakuri (Workshop) Karakuri เป็นระบบกลไกอัตโนมัติที่ใช้หลักกลศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต เช่น คานดีดคานงัด แรงโน้มถ่วง เพลา ล้อ ลูกเลื่อน สปริง รอก ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งโตโยต้าให้ความสำคัญและนำมาใช้ในสายงานการผลิตอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น การลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีราคาสูง การลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า และช่วยผ่อนแรงการทำงานโดยคำนึงถึงหลัก ergonomic ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการกระตุ้นพนักงานให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบ Karakuri ภายใต้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโตโยต้า และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ คือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจทุกประเภท ดังนั้น ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าใจระบบกลไกอัตโนมัติ (Karakuri) ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานจริงภายในโตโยต้า พร้อมนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ทดลองสร้างผลงานจริงไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานในโรงงานสายการผลิต ผู้ที่สนใจในเรื่อง Karakuri   เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด    อะไรคือ karakuri ประเภทของ karakuri ขั้นตอนการทำ Karakuri kaizen ประโยชน์ของการใช้karakuri ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ karakuri kaizen กับงานต่างๆ Workshop (ทดลองสร้างชิ้นงาน Karakuri) การสรุปผลการทำกิจกรรม…

Find out more »

SUP-30 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 30

09/11/2022 @ 09:00 น. - 10/11/2022 @ 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565   เวลา 09.00 – 16.00 น.  สถานที่  Online Training วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ Learning Method: วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ   หัวข้ออบรม   Day 1 : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน…

Find out more »

OE-03: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)

23/11/2022 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SST-01 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) New

25/11/2022 @ 09:00 น. - 16:00 น.

ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรที่หลากหลายหน่วยงาน เราเชื่อว่าสื่อสารในองค์กรล้วนมีวัตถุประสงค์ และทุกความสำเร็จของการสื่อสารขึ้นอยู่กับเทคนิคและทักษะของผู้เล่า Storytelling นับได้ว่าเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ช่วยผสานระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกและข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือ Crisis บางอย่าง ผู้บริหารต้องหาทางสื่อสารถึงบุคลากรเพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ที่องค์กรต้องเจอ หรือแม้แต่บุคลากรเองที่เป็นตัวแทนองค์กรในการจูงใจ โน้มน้าว รวมถึงการขอความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการ “ซื้อใจ” กลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำ “Storytelling” ว่าต้องการนำไปสู่การลงมือทำในเรื่องอะไร แต่การเป็นนักเล่าเรื่องราว หรือ Storyteller ที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถรวบข้อมูลที่มีอยู่มาผสมเข้ากับอารมณ์เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Storytelling ทั้งยังต้องเข้าใจว่าเวลาไหนที่ควรและเหมาะสมที่จะบอกเล่าเรื่องราว หรือเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องราว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเรื่องเล่าไม่เพียงแค่เข้าถึง “ความคิด” แต่ต้องเข้าถึง “ใจ” ของกลุ่มเป้าหมายด้วย   Key Benefit : สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องให้มีพลัง มีเสน่ห์โดนใจ น่าติดตาม บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง เห็นภาพและจดจำได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเกิดความสำเร็จทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ สามารถเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate culture) สามารถวางแผน Content ได้อย่างเป็นระบบ ได้รับ Feedback จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดทักษะการเล่าเรื่อง   เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกสายงาน หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคลที่ต้องสื่อสารกับพนักงานในองค์กร นักสื่อสารองค์กรที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเพิ่มเสน่ห์ในการถ่ายทอดเรื่องราว   Online Training : อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom     วิทยากร : คุณศุทธิ สิริพันธ์…

Find out more »

ธันวาคม 2022

Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด New

06/12/2022 @ 09:00 น. - 13/12/2022 @ 16:00 น.

เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โมเดลธุรกิจย่อมต้องเปลี่ยน องค์กรต้องแสวงหาทิศทางใหม่ เพื่อตอบโจทย์อนาคต ว่าธุรกิจเราใครคือลูกค้า สินค้าและบริการอะไรที่สร้างคุณค่า ค้นหาการเปลี่ยนแปลง ออกแบบธุรกิจให้แตกต่าง หลักสูตรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมุมมองผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้แตกต่าง จึงเน้น สามส่วนสำคัญ ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยน Mindset 2) การเรียนรู้การเขียน Business Model Canvas 3) การออกแบบ Business Model Canvas ให้สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเนื้อหาจะอ้างอิงจาก Dr. Alex Osterwalder เจ้าของแนวคิด BMC   วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านการคิดสร้างสรรค์นำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสให้ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต   Learning Method:   วิทยากร : ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี Certified Business Model Master Class Strategyzer, London, United Kingdom ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม   ทักษะสำคัญที่จะได้รับการฝึกฝน การตั้งคำถามให้มีประสิทธิผล การคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่แตกต่าง และแปลกใหม่ การเห็นภาพรวมของธุรกิจ ได้รอบด้าน ทำให้เข้าใจความสัพพันธ์ขององค์ประกอบในธุรกิจอย่างชัดเจน การเข้าใจลูกค้า และความต้องการในตลาดอย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน   เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานด้านกลยุทธ์และแผน การตลาด นักนวัตกรรม ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ…

Find out more »

FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New

08/12/2022 @ 09:00 น. - 16:00 น.

ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสู่การพัฒนาตนเองในอีกหลาย ๆ ด้าน การมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน การคิดอย่างมีตรรกะมีความสำคัญมากในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อน ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)  ช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งทีทำอยู่นั้นมาถูกทางหรือไม่อย่างไร ช่วยให้คิดโดยใช้ข้อเท็จจริง เป็นการฝึกมองปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทะลุ คมชัด และสมเหตุสมผล ช่วยให้การวางแผนงาน การแก้ปัญหา และการทำงานให้มีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) และสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesize) เพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ และช่วยให้ได้ผลลัพท์สุดท้ายตามเป้าหมายที่วางไว้   วัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาความคิดของตนเองให้มี Logical Thinking เพื่อประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวัน สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ตามเป้าหมาย นำเทคนิคและกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking ไปต่อยอดในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน   Learning Method: วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาศัพยภาพบุคลากรและการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจ ให้กับองค์กรชั้นนำภาคเอกชน รัฐ และสถาบันการศึกษา กว่า 20 ปี   เหมาะสำหรับ Officer Supervisor Manager   ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT…

Find out more »

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.51 ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 65

09/12/2022 @ 13:00 น. - 15:00 น.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.51 วันที่ 9 ธ.ค. 65 นี้ ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023   เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะในทุกการเปลี่ยนแปลง มักตามมาซึ่งโอกาสอยู่เสมอ เห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายองค์กรธุรกิจต้องปิดตัวลง ในขณะที่มีอีกหลายองค์กรธุรกิจใหม่เติบโตขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามอง เพื่อช่วยให้เราสามารถเห็นทิศทางและช่องทางในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Global Mega Trend เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ เช่น กำหนดทิศทางการดำเนินชีวิต กำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน หรือการสร้างธุรกิจของตนเอง หากเป็นพนักงานประจำ ก็จะคาดการณ์ได้ว่าบริษัทหรือองค์กรที่ตนเองกำลังทำงานอยู่นั้น มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด  เนื้อหาเข้มข้น เต็มอิ่ม ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม   กับประเด็นการพูดคุย ทำความรู้จักกับ Grey Rhino และ Black Swan จากโครงการ Future Thailand 8 รูปแบบการดำเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   บรรยายและพูดคุยโดย  คุณนันทพร  อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกิตติมา คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 401,…

Find out more »

มกราคม 2023

LVS-06 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 6

24/01/2023 @ 09:00 น. - 01/03/2023 @ 12:00 น.

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราหมุนเร็วและแรงกว่าเดิมมาก หากเราหยุดยืนเฉยๆ มองโลกเปลี่ยน แล้วค่อยๆ เดินตามคงไม่สามารถทำได้อีกต่อไป การเรียนรู้ก็ไม่ได้มีอยู่แต่ในตำรา มีรูปแบบใหม่ๆ ให้เริ่มสัมผัส เช่น การเรียนแบบระบบออนไลน์   Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่พร้อมทยานพาทุกคนเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ “Lean” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละกระบวนการได้ชัดเจน ผ่านการทำ Value Stream Mapping (VSM) เพื่อวิเคราะห์หาจุดปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มคุณค่า และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร   วิทยากรประจำหลักสูตร คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณณิภณ พินศิริกุล ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุน หัวหน้าฝ่ายผลิต / วิศวกร บุคลากรจากสายงานผลิต และฝ่ายสนับสนุน บุคคลทั่วไปที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม   รูปแบบการอบรม Module 1 อบรมผ่าน E-Training Module 2-5 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการขององค์กร ควรเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 ท่านต่อองค์กร   ระยะเวลาการอบรม : 5 วัน   ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้…

Find out more »

WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New

30/01/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

กุมภาพันธ์ 2023

SM-OKR: OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 2 New

08/02/2023 @ 09:00 น. - 15/02/2023 @ 17:00 น.

โรคระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะด้านระบบการบริหารผลงาน เพราะการทำงานจากที่บ้าน หรือ การทำงานจากนอกสำนักงาน จะเป็น มาตรฐานปฏิบัติงานใหม่    เราพบว่า การมอบหมายงานแบบ เดิมที่ให้ KPIs ตอนต้นปีแล้วประเมินผลตอนปลายปีนั้น จะไม่มีประสิทธิผลอีกต่อไปแล้ว ในบ้านเรา มีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า OKRs เข้ามาใช้เสริมกับ ระบบ KPIs เดิมกันอย่างแพร่หลายในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบปัญหาเชิงปฏิบัติอยู่มาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของ เทคนิคการใช้ OKRs Plus KAs  ที่เรียกย่อว่า OKRs Plus ซึ่งปรากฏในหนังสือชื่อ “คู่มือการใช้ OKRs Plus สำหรับนักปฏิบัติ” ที่ออกเมื่อปลายปี 2564  เทคนิคใหม่นี้ ได้แก้ไข จุดอ่อนในภาคปฏิบัติ ของการนำ OKRs มาใช้ให้ได้ผลดี  จึงได้ร่วมกับคณะผู้เขียนหนังสือ จัดหลักสูตรอบรม เพื่อเผยแพร่เทคนิคดังกล่าวให้แพร่หลายต่อไป อันจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมในวงกว้าง   วัตถุประสงค์ เพื่อทราบการนำ ระบบ OKRs Plus ที่จะเข้ามาขจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กับระบบการบริหารผลงาน เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรู้เทคนิคการทำ CFRs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่มาควบคู่กับ OKRs Plus ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารผลงาน จากระบบ APM ที่ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะกับยุค New Normal ไปสู่ระบบ CPM ที่สามารถรับมือกับการทำงานในยุคหลังโควิด นี้ได้ดี   ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม: มีความเข้าใจถึงกลไกการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ผ่านระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพและทราบจุดอ่อนของการใช้ KPIs ในการบริหารผลงาน…

Find out more »

SUP-31 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 31

08/02/2023 @ 09:00 น. - 09/02/2023 @ 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566   เวลา 09.00 – 16.00 น.  สถานที่  Online Training วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ Learning Method: วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ   หัวข้ออบรม   Day 1 : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน…

Find out more »

FSD-2 : Future Skills Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)

21/02/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-13: Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)

21/02/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-13 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)

22/02/2023 @ 09:00 น. - 23/02/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

PBS-02 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) รุ่น 2 New

23/02/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.

เลื่อนวันอบรมเป็น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566                 update on 9 Feb, 2023     ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรที่หลากหลายหน่วยงาน เราเชื่อว่าสื่อสารในองค์กรล้วนมีวัตถุประสงค์ และทุกความสำเร็จของการสื่อสารขึ้นอยู่กับเทคนิคและทักษะของผู้เล่า Storytelling นับได้ว่าเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ช่วยผสานระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกและข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือ Crisis บางอย่าง ผู้บริหารต้องหาทางสื่อสารถึงบุคลากรเพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ที่องค์กรต้องเจอ หรือแม้แต่บุคลากรเองที่เป็นตัวแทนองค์กรในการจูงใจ โน้มน้าว รวมถึงการขอความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการ “ซื้อใจ” กลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำ “Storytelling” ว่าต้องการนำไปสู่การลงมือทำในเรื่องอะไร แต่การเป็นนักเล่าเรื่องราว หรือ Storyteller ที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถรวบข้อมูลที่มีอยู่มาผสมเข้ากับอารมณ์เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Storytelling ทั้งยังต้องเข้าใจว่าเวลาไหนที่ควรและเหมาะสมที่จะบอกเล่าเรื่องราว หรือเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องราว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเรื่องเล่าไม่เพียงแค่เข้าถึง “ความคิด” แต่ต้องเข้าถึง “ใจ” ของกลุ่มเป้าหมายด้วย   Key Benefit : สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องให้มีพลัง มีเสน่ห์โดนใจ น่าติดตาม บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง เห็นภาพและจดจำได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเกิดความสำเร็จทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ สามารถเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate culture) สามารถวางแผน Content ได้อย่างเป็นระบบ ได้รับ Feedback จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดทักษะการเล่าเรื่อง  …

Find out more »

WM-10: Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)

23/02/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-HR03: Compensation & Reward Management (เสริมแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล)NEW

23/02/2023 @ 09:00 น. - 24/02/2023 @ 16:00 น.

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการต้องพิจารณาในมิติต่าง ๆ เช่น มิติด้านรูปแบบองค์กร มิติด้านการแข่งขันในตลาด มิติด้านการจูงใจระยะสั้น ซึ่งแต่ละมิติต้องมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายในองค์กร (Internal Consistency) การแข่งขันภายนอกองค์กร (External competitiveness) การส่งมอบงานของพนักงาน (Employee Contribution) และการจัดการงบประมาณ (Budgeting) และการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (dministration) การใช้กลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการมักมุ่งหวังให้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้กับองค์กร และยังสร้างให้พนักงานเกิดความรักองค์กรและผูกพันกับองค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถออกแบบและบริหารผลตอบแทนได้ตอบโจทย์ทิศทางการทำงานในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในการจูงใจให้คนเก่ง มีศักยภาพสูงมาร่วมทำงานกับองค์การ เพื่อแก้ปัญหาค่าตอบแทนและสวัสดิการเรื่องคนเก่า และคนใหม่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างระบบค่าตอบแทนที่ดี เกิดความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันกับภายนอก และจูงใจคนได้   Learning Method: ​   วิทยากร : คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน HR Line Manager นักบริหารค่าตอบแทน ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ ผู้สนใจทั้วไปที่ต้องการเพิ่ม Engagement และพัฒนา Innovation ให้เกิดในทีมงานของตัวเอง   ค่าธรรมเนียม ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 12,000 บาท ท่านละ (รวม VAT 7%) 12,840 บาท หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%   ระยะเวลา 2 วัน รุ่น 1…

Find out more »

มีนาคม 2023

WM-15: Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)

01/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

08/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-08: Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)

09/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-09: Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)

09/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-02: Workforce Engagement (กลยุทธ์สร้างความผูกพันของบุคลากร) New

09/03/2023 @ 09:00 น. - 10/03/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

WM-14: Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)

10/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-06: Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)

14/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)

14/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

PPS-06 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)

14/03/2023 @ 09:00 น. - 30/03/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

SE-DTT : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Digital Technology and Digital Transformation

16/03/2023 @ 09:00 น. - 17/03/2023 @ 16:30 น.

  วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับใช้และพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการดิจิทัล(Digital Roadmap) เพื่อให้มีทักษะในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่ง Business Architecture และ Enterprise Architecture ทั้ง As is และ To be   Learning Method:   วิทยากร : คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เหมาะสำหรับ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการชี้นำ ประเมินและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ Thailand Digital Government ผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในการจัดทำ Digital Roadmap และ Enterprise Architecture (EA)   ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 10,500 บาท ท่านละ (รวม VAT 7%) 11,235 บาท หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%   ระยะเวลา: 2 วัน วันที่ 16-17 มีนาคม 2566…

Find out more »

OE-01: PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ New

21/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-20: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)

21/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting: MFCA รุ่น 1 New

22/03/2023 @ 09:00 น. - 25/04/2023 @ 12:00 น.
Find out more »

PSP-04: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)

24/03/2023 @ 09:00 น. - 26/07/2023 @ 16:00 น.

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับผลิตภาพขององค์กร จึงมีการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และสร้างกิจกรรมการปรับปรุงภายในองค์กร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่หลายองค์กรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งการดำเนินการด้านการเพิ่มผลิตภาพยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และความต่อเนื่องในการดำเนินการ   การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรในประเทศไทยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติจากองค์ความรู้ที่พัฒนาทั้งจากภายในและต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรตามสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของแต่ละองค์กรอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้ของแต่ละบุคคลยังไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลิตภาพตามที่องค์กรมุ่งหวังเนื่องจากข้อจำกัดในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในวงกว้างในองค์กร และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายยังมีประสบการณ์จำกัด   หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กร ไม่เพียงเพิ่มความรู้ในด้านการสร้างองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพ แต่ยังรวมถึง การให้คำแนะนำในการนำไปองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาทีมงาน และการออกแบบระบบการเพิ่มผลิตภาพสำหรับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะแต่ละราย  หลักสูตรนี้ ยังช่วยให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปขยายผลในการยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข็งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถเสริมสร้างการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้สำคัญเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กรให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมขององค์กรได้   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ เข้าใจแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรสามารถใช้เครื่องมือผลิตภาพ ในการประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญให้เป็นวิทยากรภายในเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายแนวคิดและวิธีการปฏิบัติด้านการเพิ่มผลิตภาพ ไปสู่บุคลากรภายในอย่างยั่งยืน   ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองมาตฐาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ องค์กรมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและขยายผล ภายในขององค์กรตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน องค์กรมีแผนงาน แนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพ ใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง องค์กรมีเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพ   คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม สามารถส่งเข้าโครงการได้ องค์กรละ  5 ท่าน อาทิ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ทีมงานฝ่ายผลิต ทีมซ่อมบำรุง และวิศวกร ทีมงานผู้รับผิดชอบด้าน Productivity Improvement หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม       Learning Method:   วิทยากร :…

Find out more »

SD-08 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)

28/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-16 : Secret of The Cognitive Thinking (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) New

28/03/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

เมษายน 2023

SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)

04/04/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 2

11/04/2023 @ 09:00 น. - 21/04/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)

18/04/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-12: VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)

25/04/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-11 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)

28/04/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

พฤษภาคม 2023

SD-04 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)

09/05/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SUP-32 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 32

10/05/2023 @ 09:00 น. - 11/05/2023 @ 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566   เวลา 09.00 – 16.00 น.  สถานที่  Online Training วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ Learning Method: วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ   หัวข้ออบรม   Day 1 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน…

Find out more »

IDP-03 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 3 New

12/05/2023 @ 08:00 น. - 09/06/2023 @ 16:00 น.

นวัตกรรม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติมโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คน และการดำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ในอดีต ซึ่งองค์กรจะพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาศักยกภาพของบุคลากรให้เป็น นักนวัตกร ใน 3 ด้านหลัก (IDE) ได้แก่ 1. คิดส่งเสริมนวัตกรรม (Innovative Mindset) และคิดแบบผู้ประกอบการ (Intrapreneur Mindset) 2. แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking) 3. ทำงานเป็นทีมค้นหาโอกาส (Explorative Collaboration) Innovator Development Program เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้าง “นวัตกร” ด้วยโมเดลเครื่องมือพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้นำทางความคิด กระบวนกร (Facilitator) ผู้ช่วยดำเนินการ และนักปฎิบัติ โดยสร้างความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงออกแบบให้แก่ผู้อบรมผ่านการทดลองลงมือทำ พัฒนาไอเดียสู่ต้นแบบที่จับต้องได้ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรม ทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด   . . พัฒนานักนวัตกรรมในองค์กรต้องลงมือทำ สู่การประยุกต์ใช้จริง _________________ ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการคิดสร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ แก่ทีมงาน สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อสามารถออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ   __________________…

Find out more »

OE-07: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)

16/05/2023 @ 09:00 น. - 12:00 น.
Find out more »

SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)

16/05/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New

16/05/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-03: HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)

17/05/2023 @ 09:00 น. - 18/05/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)

23/05/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)

23/05/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SE-SCC : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAMENT (Online)

24/05/2023 @ 09:00 น. - 25/05/2023 @ 16:00 น.

เจาะลึกแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญได้อย่างสมดุล   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และการจัดทำกลยุทธ์องค์กร   ประโยชน์ เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์ ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม   Learning Method:   วิทยากร : คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    เหมาะสำหรับ ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร ผู้สนใจทั่วไป   ค่าธรรมเนียม Promotion : Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 10,500 บาท ท่านละ (รวม…

Find out more »

FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening Your Logical Thinking ลับความคิดให้คม พิชิตความสำเร็จ บนพื้นฐานเชิงตรรกะ

29/05/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

มิถุนายน 2023

SE-SPN : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Strategic Planning

01/06/2023 @ 09:00 น. - 02/06/2023 @ 16:00 น.

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและการนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบัน เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ   Learning Method:   วิทยากร : คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     เหมาะสำหรับ ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร ผู้สนใจทั่วไป   ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 10,500 บาท ท่านละ (รวม VAT 7%) 11,235 บาท หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%   ระยะเวลา: 2 วัน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566   หัวข้อ หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน เครื่องมือที่ 1:…

Find out more »

FSD-1 : Future Skills Development Program : Skills Development for Future Transformation

07/06/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-08 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)

07/06/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 3

07/06/2023 @ 09:00 น. - 08/06/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

WM-06: Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)

13/06/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

PPS-07 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)

13/06/2023 @ 09:00 น. - 27/06/2023 @ 15:30 น.
Find out more »

WM-HR01 : Labor Relations Principle & Introduction of Labor Laws for HR (หลักการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน) New

16/06/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-09: Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)

22/06/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

กรกฎาคม 2023

SE-HCM : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Human Capital Management (Online)

04/07/2023 @ 09:00 น. - 05/07/2023 @ 16:00 น.

เจาะลึกถึงแนวทาง และเครื่องมือ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง และเครื่องมือ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์   ประโยชน์ มีความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรได้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง, เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้อง และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์   Learning Method:   วิทยากร : คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร ที่ปรึกษา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ คุณวีระวัฒน์ พงษ์พะยอม อดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารทุนมนุษย์ในองค์กรชั้นนำ และเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์   เหมาะสำหรับ Supervisor Manager Executive   ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 10,500 บาท ท่านละ (รวม VAT 7%) 11,235…

Find out more »

WM-PSP-33 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 33

05/07/2023 @ 09:00 น. - 06/07/2023 @ 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566   เวลา 09.00 – 16.00 น.  สถานที่  Online Training วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ Learning Method: วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ   หัวข้ออบรม   Day 1 : วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน…

Find out more »

SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 3

07/07/2023 @ 09:00 น. - 08/07/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

11/07/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)

18/07/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

สิงหาคม 2023

FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

08/08/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting: MFCA (Online) รุ่น 2

09/08/2023 @ 09:00 น. - 13/09/2023 @ 12:00 น.
Find out more »

WM-15: Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)

16/08/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

PPS-08 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)

17/08/2023 @ 09:00 น. - 25/08/2023 @ 15:00 น.

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้องอาศัยกลไกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการขับเคลื่อน การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยนำเทคนิคต่าง ๆ ด้านการเพิ่มผลิตภาพมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของรัฐ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการดำเนินงานในทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาความสูญเสีย (wastes)  ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน  การใช้เครื่องมือเพื่อการเพิ่มผลผลิตจะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มคุณค่าในกระบวนการและความยึดหยุ่นของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงแนวทางการวัดการเพิ่มผลิตภาพเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เทียบเคียงกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล   วิธีการฝึกอบรม Online Training ผ่านโปรแกรม Zoom บรรยาย ยกตัวอย่าง  ฝึกปฏิบัติ   เหมาะสำหรับ ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ประสงค์จะนำ    องค์ความรู้ไปใช้ในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน และกระบวนการสร้างคุณค่าขององค์กร   Learning Method:   วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   ค่าธรรมเนียม Promotion สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 9,800 บาท ท่านละ (รวม VAT 7%) 10,486 บาท หมายเหตุ : สมาชิกลด 5% ระยะเวลา : 2 วัน รุ่นที่ 8 วันที่ 17 สิงหาคม…

Find out more »

CM-06: Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)

18/08/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-07: Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)

22/08/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-11: Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)

23/08/2023 @ 09:00 น. - 24/08/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

LVS-07 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 7

29/08/2023 @ 09:00 น. - 05/10/2023 @ 12:00 น.

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราหมุนเร็วและแรงกว่าเดิมมาก หากเราหยุดยืนเฉยๆ มองโลกเปลี่ยน แล้วค่อยๆ เดินตามคงไม่สามารถทำได้อีกต่อไป การเรียนรู้ก็ไม่ได้มีอยู่แต่ในตำรา มีรูปแบบใหม่ๆ ให้เริ่มสัมผัส เช่น การเรียนแบบระบบออนไลน์   Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่พร้อมทยานพาทุกคนเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ “Lean” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละกระบวนการได้ชัดเจน ผ่านการทำ Value Stream Mapping (VSM) เพื่อวิเคราะห์หาจุดปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มคุณค่า และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร   วิทยากรประจำหลักสูตร คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณณิภณ พินศิริกุล ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุน หัวหน้าฝ่ายผลิต / วิศวกร บุคลากรจากสายงานผลิต และฝ่ายสนับสนุน บุคคลทั่วไปที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม   รูปแบบการอบรม Module 1 อบรมผ่าน E-Training Module 2-5 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการขององค์กร ควรเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 ท่านต่อองค์กร   ระยะเวลาการอบรม : 5 วัน   ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้…

Find out more »

SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)

30/08/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-20: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)

31/08/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

กันยายน 2023

WM-PSP-34 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 34

06/09/2023 @ 08:30 น. - 07/09/2023 @ 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 6-7 กันยายน 2566   เวลา 09.00 – 16.00 น.  สถานที่  Online Training วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ   หัวข้ออบรม   Day 1 : วันที่ 6 กันยายน 2566 People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ภาวะผู้นำและการสื่อสาร ทักษะการวางแผนงาน…

Find out more »

OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)

12/09/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)

12/09/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-04 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)

12/09/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

WM-14: Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)

19/09/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SE-KMI : Drive for Excellence : Knowledge Management and Innovation Management (Online)

21/09/2023 @ 09:00 น. - 22/09/2023 @ 16:00 น.

เจาะลึกแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจองค์กร   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม เพื่อบริหารองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และธุรกิจ โดยใช้องค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร และการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมกรณีศึกษา เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า และการจัดระบบงานและพัฒนากระบวนการ   ประโยชน์ เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จของกระบวนการและผลลัพธ์ ทราบแนวทางในการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศให้ประสบความสำเร็จ ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การสร้าง เผยแพร่ ประยุกต์ เก็บ รักษาและต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม   Learning Method:   วิทยากร : คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร   เหมาะสำหรับ ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ผู้ที่รับผิดชอบในในการดูแลการจัดการความรู้และบริหารนวัตกรรมองค์กร ผู้สนใจทั่วไป   ค่าธรรมเนียม Promotion : Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%)…

Find out more »

FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)

26/09/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

PBS-04 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) รุ่น 4 เต็ม!

28/09/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.

เปิดรับสมัครรุ่นถัดไป 21-22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) ดูรายละเอียด ที่นี่   ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรที่หลากหลายหน่วยงาน เราเชื่อว่าสื่อสารในองค์กรล้วนมีวัตถุประสงค์ และทุกความสำเร็จของการสื่อสารขึ้นอยู่กับเทคนิคและทักษะของผู้เล่า Storytelling นับได้ว่าเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ช่วยผสานระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกและข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือ Crisis บางอย่าง ผู้บริหารต้องหาทางสื่อสารถึงบุคลากรเพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ที่องค์กรต้องเจอ หรือแม้แต่บุคลากรเองที่เป็นตัวแทนองค์กรในการจูงใจ โน้มน้าว รวมถึงการขอความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการ “ซื้อใจ” กลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำ “Storytelling” ว่าต้องการนำไปสู่การลงมือทำในเรื่องอะไร แต่การเป็นนักเล่าเรื่องราว หรือ Storyteller ที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถรวบข้อมูลที่มีอยู่มาผสมเข้ากับอารมณ์เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Storytelling ทั้งยังต้องเข้าใจว่าเวลาไหนที่ควรและเหมาะสมที่จะบอกเล่าเรื่องราว หรือเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องราว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเรื่องเล่าไม่เพียงแค่เข้าถึง “ความคิด” แต่ต้องเข้าถึง “ใจ” ของกลุ่มเป้าหมายด้วย   Key Benefit : สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องให้มีพลัง มีเสน่ห์โดนใจ น่าติดตาม บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง เห็นภาพและจดจำได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเกิดความสำเร็จทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ สามารถเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate culture) สามารถวางแผน Content ได้อย่างเป็นระบบ ได้รับ Feedback จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดทักษะการเล่าเรื่อง   เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกสายงาน หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคลที่ต้องสื่อสารกับพนักงานในองค์กร Corporate Communication ทีมสื่อสารประจำองค์กร, HR…

Find out more »

ตุลาคม 2023

IDP-04 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 4 New

06/10/2023 @ 09:00 น. - 10/11/2023 @ 17:00 น.

นวัตกรรม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติมโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คน และการดำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ในอดีต ซึ่งองค์กรจะพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาศักยกภาพของบุคลากรให้เป็น นักนวัตกร ใน 3 ด้านหลัก (IDE) ได้แก่ 1. คิดส่งเสริมนวัตกรรม (Innovative Mindset) และคิดแบบผู้ประกอบการ (Intrapreneur Mindset) 2. แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking) 3. ทำงานเป็นทีมค้นหาโอกาส (Explorative Collaboration) Innovator Development Program เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้าง “นวัตกร” ด้วยโมเดลเครื่องมือพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้นำทางความคิด กระบวนกร (Facilitator) ผู้ช่วยดำเนินการ และนักปฎิบัติ โดยสร้างความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงออกแบบให้แก่ผู้อบรมผ่านการทดลองลงมือทำ พัฒนาไอเดียสู่ต้นแบบที่จับต้องได้ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรม ทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด   . . พัฒนานักนวัตกรรมในองค์กรต้องลงมือทำ สู่การประยุกต์ใช้จริง _________________ ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการคิดสร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ แก่ทีมงาน สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อสามารถออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ   __________________…

Find out more »

OE-22: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)

11/10/2023 @ 09:00 น. - 12:00 น.
Find out more »

SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)

12/10/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

25/10/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)

25/10/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

พฤศจิกายน 2023

OE-07: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)

01/11/2023 @ 09:00 น. - 12:00 น.
Find out more »

SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 5

07/11/2023 @ 09:00 น. - 14/11/2023 @ 16:00 น.
Find out more »

WM-PSP-35 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 35

07/11/2023 @ 09:00 น. - 08/11/2023 @ 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement   วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566   เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่  Online Training วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้ เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ วิธีการอบรม การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กรทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต   ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์   คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ   หัวข้ออบรม   Day 1 : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ภาวะผู้นำและการสื่อสาร ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการสอนงาน&พัฒนาลูกน้อง…

Find out more »

FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

09/11/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

OE-04: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)

16/11/2023 @ 09:00 น. - 12:00 น.
Find out more »

SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)

21/11/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

ธันวาคม 2023

OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)

13/12/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)

13/12/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »

FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)

19/12/2023 @ 09:00 น. - 16:00 น.
Find out more »
+ Export Events