/ Events
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live

November 2018

1-30
18-IN-06-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on Energy Efficiency Techniques
Web-based Learning

October 2019

7-6
19-AG-17-GE-DLN-A-03 : Self-learning e-Course on Innovative Cost-Effective Technologies for Sustainable Agriculture
Web-based Learning
วันนี้ - 31 ธันวาคม
Driving Performance with OKRs [Re-run]
500 500
Facebook Live
วันนี้ - 31 ธันวาคม
Supervisor Get up to Speed [Re-run]
500 500
Facebook Live

November 2019

12-14
19-RP-20-GE-RES-B : Research on National Strategy on Developing Human Resources for the Industries of the Future
Tokyo, Japan
12-14
18-RP-33-GE-DON-C-02 : Assessment of Smart Manufacturing and Needs of member Countries
Taipei, Republic of China
12
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-12 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PS-10 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-16
19-RP-48-GE-CON-A : International Conference on Public-sector Productivity
Manila, Philippines
14
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PS-27 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-22
19-AG-28-GE-WSP-B : Workshop on Rural Community Development for Sustainable and Inclusive Growth
Nadi, Fiji
18-22
19-AG-29-GE-WSP-A : Workshop on the Formulation and Study of Spatial Development, Climate Change, and the Environment for Agricultural Transformation
Manila, Philippines
18-22
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 23
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
19
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-28 : ISO 45001:2018 Internal Audit (การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 45001:2018) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
SM-11 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21 , 27-28
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 8
22,500 24,500
25-29
19-IN-54-GE-TRC-A : Training of Trainers on Big Data Analytics for Public-sector Productivity
Bangkok, Thailand
26
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
เต็มแล้ว !! Enhance manufacturing competitiveness by Cost Reduction เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

December 2019

4-6
19-RP-41-GE-RES-B : Research on Reskilling Workers to Enhance Labor Productivity
Jakarta, Indonesia
11
SM-04 : Future and Uncertainty Management (การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13, 17
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-20
19-RP-31-GE-WSP-B : Workshop on Sustainable Productivity
Tokyo, Japan
16-20
19-AG-22-GE-WSP-B : Workshop on Food Safety Regulations and Related Issues
Vientiane, Lao PDR
17
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 17 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
18
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
Seminar and Site Visit : Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

January 2020

7-10
19-IN-69-GE-TRC-B : Lead Assessors’ Course for APO Accredited Certification Bodies
Tokyo, Japan
16
TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021
2,000 2,200

February 2020

26/2-12/3
Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ)
16,000 17,200

March 2020

9-13
19-AG-08-GE-WSP-B : Workshop on Advanced Postharvest Technology for Horticultural Crops
Islamabad, Pakistan
15-20
19-AG-27-GE-SMN-B : Study Mission to a Nonmember Country on Future Food Business Models
San Francisco, CA, USA
22-25
20-AG-12-GE-WSP-B : Workshop on Sustainable Productivity Models in Agriculture
Dhaka, Bangladesh

May 2020

18-22
19-AG-31-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Modern Farm Machinery
Tokyo, Japan

June 2020

8-12
19-AG-30-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Emerging Models of Controlled-environment Agriculture
Tokyo, Japan


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider